Zmiany temperatury i wilgotności

Zmiany temperatury i wilgotności

Zmiany temperatury i wilgotności jak również równomierne podnoszenie się i osiadanie podłoża w zasadzie nie wywoływałyby dodatkowych naprężeń w płytach betonowych, gdyby płyta pod wpływem tych zmian mogła się swobodnie odkształcać.

W rzeczywistości jednak możliwość swobodnej zmiany długości płyty i jej wypaczania się na skutek różnicy temperatur pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty jest ograniczona wobec występujących oporów tarcia i przyczepności pomiędzy dolną powierzchnią płyty a podłożem gruntowym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wskutek istnienia tych zjawisk w płytach betonowych powstają dodatkowe naprężenia od zmian termicznych, mogące osiągnąć duże wartości.
Dla określenia wartości dodatkowych naprężeń od zmian temperatury załóżmy, że temperatura w płycie obniża się równomiernie na całej jej grubości, wskutek czego płyta dąży do kurczenia się w obu kierunkach: podłużnym i poprzecznym.

Jeżeli to kurczenie się będzie utrudnione na skutek występującego w podstawie płyty tarcia o podłoże. Wielkości tych naprężeń od zmian temperatury nawet dla płyty nieobcią- żonej mogą osiągnąć granicę naprężeń krytycznych dla betonu na rozciąganie, a nawet ją przekroczyć. Wielkości tych naprężeń można zmniejszyć tylko w drodze zmniejszenia wymiarów płyty.
W związku z tym przy projektowaniu płyt betonowych nawierzchni drogowych, silnie obciążonych na skutek intensywnego ruchu, dla uniknięcia jednoczesnego występowania dużych wartości naprężeń rozciągających zarówno od obciążenia ruchomego, jak i zmian temperatury, których suma może przekroczyć wielkość naprężenia krytycznego, dopuszczalne naprężenia od obciążenia pionowego należy ograniczyć (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powyższe wzory dla określenia naprężeń od zmian temperatury zostały wyprowadzone w założeniu, że temperatura płyty zmienia się równomiernie na całej jej grubości. Tymczasem bliższe badania tego zagadnienia na podstawie specjalnie przeprowadzonych obserwacji wykazały, że różnica temperatur pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty waha się w dość dużych granicach i jest tym większa, im większa jest grubość płyty; może ona dochodzić w zwykłych warunkach nawet do 20°C. W związku z powyższym pod wpływem tych różnic temperatury płyta mogłaby się swobodnie wypaczać, gdyby nie przeszkadzało tarcie o grunt podłoża (uprawnienia budowlane). Zmiany temperatury wywołują dodatkowe naprężenia w płytach betonowych wskutek niemożności swobodnego ich odkształcenia się, czyli wydłużania się lub kurczenia wobec występowania sił tarcia i przyczepności pomiędzy podstawą płyty a podłożem gruntowym (program egzamin ustny).

Opór gruntu

W związku z tym naprężenia od zmian temperatury w płytach powstają z dwóch powodów:
- wskutek oporów tarcia i przyczepności,
- wskutek niemożności swobodnego paczenia się płyt (opinie o programie).

W celu zmniejszenia wielkości naprężeń od zmian temperatury występujących w płytach ogranicza się wymiary płyt betonowych zarówno w kierunku ich długości, jak i szerokości. Dopuszczalna długość płyty, tj. odległość pomiędzy sąsiednimi szczelinami dylatacyjnymi, może być dla schematu obliczeniowego określona z następujących rozważań. Podczas obniżania się temperatury płyta będzie dążyła do kurczenia się w kierunkach zarówno podłużnym, jak i poprzecznym, w związku z czym wobec oporu gruntu podłoża przeciwko przesuwaniu się płyty, powstaną w niej naprężenia rozciągające (segregator aktów prawnych).

Dążność płyty do kurczenia się lub do wydłużania się na skutek zmian termicznych można sobie wyobrazić tak, że podczas obniżenia się temperatury masa płyty dąży do przemieszczenia się w kierunku środka, a podczas wzrostu temperatury - na zewnątrz, środek zaś płyty pozostaje w położeniu nie zmienionym.

W ten sposób wielkość przesunięć płyty wzrasta od jej środka ku krawędzi. Opór gruntu przeciwko przesunięciom płyty zależny jest od wielkości tych przesunięć i składa się z oporu tarcia oraz z oporu przyczepności. Wartości liczbowe współczynników f i c zależą od całego szeregu czynników i są określane na drodze doświadczalnej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !