Zmiany temperatury i wilgotności

Zmiany temperatury i wilgotności

Zmiany temperatury i wilgotności jak również równomierne podnoszenie się i osiadanie podłoża w zasadzie nie wywoływałyby dodatkowych naprężeń w płytach betonowych, gdyby płyta pod wpływem tych zmian mogła się swobodnie odkształcać.

W rzeczywistości jednak możliwość swobodnej zmiany długości płyty i jej wypaczania się na skutek różnicy temperatur pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty jest ograniczona wobec występujących oporów tarcia i przyczepności pomiędzy dolną powierzchnią płyty a podłożem gruntowym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wskutek istnienia tych zjawisk w płytach betonowych powstają dodatkowe naprężenia od zmian termicznych, mogące osiągnąć duże wartości.
Dla określenia wartości dodatkowych naprężeń od zmian temperatury załóżmy, że temperatura w płycie obniża się równomiernie na całej jej grubości, wskutek czego płyta dąży do kurczenia się w obu kierunkach: podłużnym i poprzecznym.

Jeżeli to kurczenie się będzie utrudnione na skutek występującego w podstawie płyty tarcia o podłoże. Wielkości tych naprężeń od zmian temperatury nawet dla płyty nieobcią- żonej mogą osiągnąć granicę naprężeń krytycznych dla betonu na rozciąganie, a nawet ją przekroczyć. Wielkości tych naprężeń można zmniejszyć tylko w drodze zmniejszenia wymiarów płyty.
W związku z tym przy projektowaniu płyt betonowych nawierzchni drogowych, silnie obciążonych na skutek intensywnego ruchu, dla uniknięcia jednoczesnego występowania dużych wartości naprężeń rozciągających zarówno od obciążenia ruchomego, jak i zmian temperatury, których suma może przekroczyć wielkość naprężenia krytycznego, dopuszczalne naprężenia od obciążenia pionowego należy ograniczyć (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powyższe wzory dla określenia naprężeń od zmian temperatury zostały wyprowadzone w założeniu, że temperatura płyty zmienia się równomiernie na całej jej grubości. Tymczasem bliższe badania tego zagadnienia na podstawie specjalnie przeprowadzonych obserwacji wykazały, że różnica temperatur pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty waha się w dość dużych granicach i jest tym większa, im większa jest grubość płyty; może ona dochodzić w zwykłych warunkach nawet do 20°C. W związku z powyższym pod wpływem tych różnic temperatury płyta mogłaby się swobodnie wypaczać, gdyby nie przeszkadzało tarcie o grunt podłoża (uprawnienia budowlane). Zmiany temperatury wywołują dodatkowe naprężenia w płytach betonowych wskutek niemożności swobodnego ich odkształcenia się, czyli wydłużania się lub kurczenia wobec występowania sił tarcia i przyczepności pomiędzy podstawą płyty a podłożem gruntowym (program egzamin ustny).

Opór gruntu

W związku z tym naprężenia od zmian temperatury w płytach powstają z dwóch powodów:
- wskutek oporów tarcia i przyczepności,
- wskutek niemożności swobodnego paczenia się płyt (opinie o programie).

W celu zmniejszenia wielkości naprężeń od zmian temperatury występujących w płytach ogranicza się wymiary płyt betonowych zarówno w kierunku ich długości, jak i szerokości. Dopuszczalna długość płyty, tj. odległość pomiędzy sąsiednimi szczelinami dylatacyjnymi, może być dla schematu obliczeniowego określona z następujących rozważań. Podczas obniżania się temperatury płyta będzie dążyła do kurczenia się w kierunkach zarówno podłużnym, jak i poprzecznym, w związku z czym wobec oporu gruntu podłoża przeciwko przesuwaniu się płyty, powstaną w niej naprężenia rozciągające (segregator aktów prawnych).

Dążność płyty do kurczenia się lub do wydłużania się na skutek zmian termicznych można sobie wyobrazić tak, że podczas obniżenia się temperatury masa płyty dąży do przemieszczenia się w kierunku środka, a podczas wzrostu temperatury - na zewnątrz, środek zaś płyty pozostaje w położeniu nie zmienionym.

W ten sposób wielkość przesunięć płyty wzrasta od jej środka ku krawędzi. Opór gruntu przeciwko przesunięciom płyty zależny jest od wielkości tych przesunięć i składa się z oporu tarcia oraz z oporu przyczepności. Wartości liczbowe współczynników f i c zależą od całego szeregu czynników i są określane na drodze doświadczalnej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami