Blog

22.06.2018

Zmiany w projekcie budowlanym – kiedy budowa może zostać wstrzymana?

W artykule znajdziesz:

Zmiany w projekcie budowlanym – kiedy budowa może zostać wstrzymana?


Zatwierdzony projekt budowlany stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie, ich kwalifikacji powinien dokonać projektant. W przypadku, gdy uzna on, że odstąpienia nie są istotne, spoczywa na nim obowiązek zamieszczenia w projekcie budowlanym informacji dotyczących odstąpienia. Projektant dokonuje kwalifikacji stopnia odstąpienia od projektu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz po wszechstronnym rozważeniu faktycznych okoliczności sprawy. O tym, czy przedstawione przez inwestora zmiany będą zakwalifikowane jako istotne czy nieistotne decyduje przede wszystkim specyfika inwestycji, a także jej zakres i rodzaj odstępstwa.
Budowa obiektu budowlanego na podstawie projektu, do którego zostały wprowadzone istotne zmiany, bez uzyskania zamiennej decyzji jest uznawana za samowolę budowlaną w części, której dotyczą odstępstwa. Organ nadzoru budowlanego może w takiej sytuacji wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, które wykonywane są w sposób odbiegający od warunków i ustaleń określonych w projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowę lub w przepisach budowlanych. W postanowieniu nakazującym wstrzymanie robót budowlanych muszą znaleźć się następujące informacje:
• przyczyna wstrzymania robót,
• wymagania związane z niezbędnymi zabezpieczeniami.
W ciągu 2 miesięcy od wydania postanowienia nakazującego wstrzymanie robót budowlanych organ budowlanych w drodze decyzji nakłada na inwestora obowiązek:
• zaniechania robót budowlanych lub rozbiórkę części lub całości obiekt budowlanego, lub doprowadzenie go do stanu poprzedniego,
• wykonania określonych robót budowlanych lub czynności, których celem jest doprowadzenie robót budowlanych do zgodnego z prawem stanu, z określeniem terminu wykonania,
• przy istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu – sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego, uwzględniającego wszelkie zmiany spowodowane dotychczasowymi robotami budowlanymi.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami