Zmiany w projekcie budowlanym – kiedy budowa może zostać wstrzymana?


Zatwierdzony projekt budowlany stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie, ich kwalifikacji powinien dokonać projektant. W przypadku, gdy uzna on, że odstąpienia nie są istotne, spoczywa na nim obowiązek zamieszczenia w projekcie budowlanym informacji dotyczących odstąpienia. Projektant dokonuje kwalifikacji stopnia odstąpienia od projektu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz po wszechstronnym rozważeniu faktycznych okoliczności sprawy. O tym, czy przedstawione przez inwestora zmiany będą zakwalifikowane jako istotne czy nieistotne decyduje przede wszystkim specyfika inwestycji, a także jej zakres i rodzaj odstępstwa.
Budowa obiektu budowlanego na podstawie projektu, do którego zostały wprowadzone istotne zmiany, bez uzyskania zamiennej decyzji jest uznawana za samowolę budowlaną w części, której dotyczą odstępstwa. Organ nadzoru budowlanego może w takiej sytuacji wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, które wykonywane są w sposób odbiegający od warunków i ustaleń określonych w projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowę lub w przepisach budowlanych. W postanowieniu nakazującym wstrzymanie robót budowlanych muszą znaleźć się następujące informacje:
• przyczyna wstrzymania robót,
• wymagania związane z niezbędnymi zabezpieczeniami.
W ciągu 2 miesięcy od wydania postanowienia nakazującego wstrzymanie robót budowlanych organ budowlanych w drodze decyzji nakłada na inwestora obowiązek:
• zaniechania robót budowlanych lub rozbiórkę części lub całości obiekt budowlanego, lub doprowadzenie go do stanu poprzedniego,
• wykonania określonych robót budowlanych lub czynności, których celem jest doprowadzenie robót budowlanych do zgodnego z prawem stanu, z określeniem terminu wykonania,
• przy istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu – sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego, uwzględniającego wszelkie zmiany spowodowane dotychczasowymi robotami budowlanymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami