Blog

Budynki inwentarskie zdjęcie nr 10
10.06.2021

Zmiany wilgotności drewna

W artykule znajdziesz:

Zmiany wilgotności drewna

Budynki inwentarskie zdjęcie nr 11
Zmiany wilgotności drewna

Próbka pływa w wodzie, zanurzając się tym głębiej, im większy jest ciężar właściwy drewna. Celem określenia ciężaru właściwego należy odczytać lub oszacować głębokość zanurzenia próbki w wodzie. Stosunek głębokości zanurzenia do całkowitej długości próbki stanowi podstawę do określenia ciężaru właściwego drewna. Jeśli np. kreska naniesionej na próbce podziałki oznaczona cyfrą 0,6 styka się ze zwierciadłem wody, to ciężar właściwy badanego drewna wynosi 0,6 G/cm:! (program uprawnienia budowlane na komputer).

Próba ta jest prosta w wykonaniu, nie wymaga poza szkłem żadnej aparatury, daje jednak tylko przybliżone wyniki. Nie należy jej stosować w odniesieniu do drewna świeżego, o dużej wilgotności oraz do drewna o ciężarze właściwym większym niż 1,0 G/cm3, gdyż drewno takie tonie w wodzie.
Związek między wilgotnością a ciężarem właściwym drewna Zmiany wilgotności drewna powodują zmiany jego ciężaru właściwego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy wysychaniu drewna o dużej wilgotności jego ciężar właściwy maleje do punktu nasycenia włókien proporcjonalnie do ubytku wody; powyżej bowiem punktu nasycenia włókien ubytek wody powoduje tylko obniżanie się ciężaru drewna, objętość natomiast nie ulega zmianom. Poniżej punktu nasycenia włókien obniżanie się ciężaru właściwego drewna przebiega wolniej, gdyż w parze z ubytkiem wody idzie nie tylko obniżanie się ciężaru, lecz także zmniejszanie się objętości kurczącego
się drewna. Na odwrót przy nasycaniu wodą drewna całkowicie suchego ciężar właściwy rośnie początkowo powoli, gdyż w parze ze wzrostem ciężaru idzie wzrost objętości drewna (uprawnienia budowlane).

Po przekroczeniu punktu nasycenia włókien przyrost ciężaru właściwego przebiega szybciej, gdyż wzrostowi wilgotności drewna odpowiada już tylko wzrost ciężaru, objętość natomiast drewna, po osiągnięciu maksimum w punkcie nasycenia włókien’, staje się wartością niezmienną.
Zawartość substancji drzewnej, wody i powietrza w wilgotnym drewnie.

Punkt wyjściowy

Na jednostkę objętości drewna całkowicie suchego składa się przestrzeń zajęta przez substancję drzewną oraz przestrzeń zajęta przez wypełnione powietrzem pory. W drewnie całkowicie nasyconym wodą na jednostkę objętości składa się przestrzeń zajęta przez substancję drzewną oraz objętość wody wypełniającej pory drewna; drewno takie jest cięższe od wody i tonie. Między tymi wartościami granicznymi znajduje się drewno wilgotne, w którym pory są częściowo wypełnione wodą, a częściowo powietrzem. Zależnie od stopnia wilgotności drewna zmienia się przestrzenne wypełnienie porów wodą i powietrzem. W niektórych zagadnieniach zachodzi potrzeba ustalenia liczb określających układ drewno - woda - powietrze, gdyż od ich stosunku zależy np. rozwój poszczególnych gatunków grzybów na drewnie (program egzamin ustny).

Punkt wyjściowy do takich obliczeń stanowi ciężar właściwy drewna o wilgotności przekraczającej punkt nasycenia włókien; w tych warunkach drewno znajduje się w stanie maksymalnego spęcznienia.
Związek między ciężarem właściwym a wilgotnością drewna jest wyraźny i łatwo wymierny. Prócz wilgotności ciężar właściwy drewna pozostaje pod działaniem wielu czynników niemniej ważnych, lecz trudnych do liczbowego ujęcia. Do grupy czynników wewnętrznych należy zaliczyć gatunek i odmiany drzewa, wiek drzewa i umiejscowienie rozpatrywanego drewna w drzewie (opinie o programie).

Do grupy czynników zewnętrznych należy zaliczyć wpływ środowiska, a więc czynniki przyrodnicze związane z terenem wzrostu i warunkami siedliskowymi, oraz wpływ zabiegów leśno-gospodarczych. Współdziałanie wymienionych czynników wywiera decydujący wpływ na przebieg wzrostu drzewa i na kształtowanie się jego wewnętrznej struktury, co w ramach danego gatunku decyduje o ciężarze właściwym i technicznych własnościach drewna (segregator aktów prawnych). W podanym poniżej przeglądzie uwzględniono ważniejsze czynniki wywierające wpływ na ciężar właściwy drewna.

Udział drewna późnego. W każdym słoju rocznym występują obok siebie drewno wczesne i drewno późne. Drewno wczesne jest zbudowane z cienkościennych komórek o dużym świetle, wskutek czego jego ciężar właściwy jest niski. Drewno późne jest zbudowane z grubościennych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Budynki inwentarskie zdjęcie nr 16 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 17 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 18
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 19
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 20 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 21 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 22
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 32 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 33 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 34
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 35
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 36 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 37 Budynki inwentarskie zdjęcie nr 38
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budynki inwentarskie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami