Zmiany wilgotności drewna

Zmiany wilgotności drewna

Próbka pływa w wodzie, zanurzając się tym głębiej, im większy jest ciężar właściwy drewna. Celem określenia ciężaru właściwego należy odczytać lub oszacować głębokość zanurzenia próbki w wodzie. Stosunek głębokości zanurzenia do całkowitej długości próbki stanowi podstawę do określenia ciężaru właściwego drewna. Jeśli np. kreska naniesionej na próbce podziałki oznaczona cyfrą 0,6 styka się ze zwierciadłem wody, to ciężar właściwy badanego drewna wynosi 0,6 G/cm:! (program uprawnienia budowlane na komputer).

Próba ta jest prosta w wykonaniu, nie wymaga poza szkłem żadnej aparatury, daje jednak tylko przybliżone wyniki. Nie należy jej stosować w odniesieniu do drewna świeżego, o dużej wilgotności oraz do drewna o ciężarze właściwym większym niż 1,0 G/cm3, gdyż drewno takie tonie w wodzie.
Związek między wilgotnością a ciężarem właściwym drewna Zmiany wilgotności drewna powodują zmiany jego ciężaru właściwego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy wysychaniu drewna o dużej wilgotności jego ciężar właściwy maleje do punktu nasycenia włókien proporcjonalnie do ubytku wody; powyżej bowiem punktu nasycenia włókien ubytek wody powoduje tylko obniżanie się ciężaru drewna, objętość natomiast nie ulega zmianom. Poniżej punktu nasycenia włókien obniżanie się ciężaru właściwego drewna przebiega wolniej, gdyż w parze z ubytkiem wody idzie nie tylko obniżanie się ciężaru, lecz także zmniejszanie się objętości kurczącego
się drewna. Na odwrót przy nasycaniu wodą drewna całkowicie suchego ciężar właściwy rośnie początkowo powoli, gdyż w parze ze wzrostem ciężaru idzie wzrost objętości drewna (uprawnienia budowlane).

Po przekroczeniu punktu nasycenia włókien przyrost ciężaru właściwego przebiega szybciej, gdyż wzrostowi wilgotności drewna odpowiada już tylko wzrost ciężaru, objętość natomiast drewna, po osiągnięciu maksimum w punkcie nasycenia włókien’, staje się wartością niezmienną.
Zawartość substancji drzewnej, wody i powietrza w wilgotnym drewnie.

Punkt wyjściowy

Na jednostkę objętości drewna całkowicie suchego składa się przestrzeń zajęta przez substancję drzewną oraz przestrzeń zajęta przez wypełnione powietrzem pory. W drewnie całkowicie nasyconym wodą na jednostkę objętości składa się przestrzeń zajęta przez substancję drzewną oraz objętość wody wypełniającej pory drewna; drewno takie jest cięższe od wody i tonie. Między tymi wartościami granicznymi znajduje się drewno wilgotne, w którym pory są częściowo wypełnione wodą, a częściowo powietrzem. Zależnie od stopnia wilgotności drewna zmienia się przestrzenne wypełnienie porów wodą i powietrzem. W niektórych zagadnieniach zachodzi potrzeba ustalenia liczb określających układ drewno - woda - powietrze, gdyż od ich stosunku zależy np. rozwój poszczególnych gatunków grzybów na drewnie (program egzamin ustny).

Punkt wyjściowy do takich obliczeń stanowi ciężar właściwy drewna o wilgotności przekraczającej punkt nasycenia włókien; w tych warunkach drewno znajduje się w stanie maksymalnego spęcznienia.
Związek między ciężarem właściwym a wilgotnością drewna jest wyraźny i łatwo wymierny. Prócz wilgotności ciężar właściwy drewna pozostaje pod działaniem wielu czynników niemniej ważnych, lecz trudnych do liczbowego ujęcia. Do grupy czynników wewnętrznych należy zaliczyć gatunek i odmiany drzewa, wiek drzewa i umiejscowienie rozpatrywanego drewna w drzewie (opinie o programie).

Do grupy czynników zewnętrznych należy zaliczyć wpływ środowiska, a więc czynniki przyrodnicze związane z terenem wzrostu i warunkami siedliskowymi, oraz wpływ zabiegów leśno-gospodarczych. Współdziałanie wymienionych czynników wywiera decydujący wpływ na przebieg wzrostu drzewa i na kształtowanie się jego wewnętrznej struktury, co w ramach danego gatunku decyduje o ciężarze właściwym i technicznych własnościach drewna (segregator aktów prawnych). W podanym poniżej przeglądzie uwzględniono ważniejsze czynniki wywierające wpływ na ciężar właściwy drewna.

Udział drewna późnego. W każdym słoju rocznym występują obok siebie drewno wczesne i drewno późne. Drewno wczesne jest zbudowane z cienkościennych komórek o dużym świetle, wskutek czego jego ciężar właściwy jest niski. Drewno późne jest zbudowane z grubościennych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !