Zniszczenie miasta

Zniszczenie miasta

Epoka radziecka uczyniła z Mińska ważny ośrodek przemysłowy i kulturalny, podniosła nieporównanie jego znaczenie polityczne wraz z powstaniem białoruskiego państwa radzieckiego i nadaniem miastu roli stolicy. Miasto po raz pierwszy zaczęło przeżywać okres racjonalnej, planowej przebudowy, liczba ludności Mińska osiągnęła w r. 1939 300 tys (program uprawnienia budowlane na komputer). W tym też czasie wzniesione zostały monumentalne budowle społeczne określające nowy obraz miasta, jak: gmach Rady Ministrów republiki (J. Langbard), Teatr Wielki Opery i baletu (tegoż autora), gmach KC Komunistycznej Partii Białorusi (A. Wojnow i W. Waraksin) i inne. Nowe czołowe budowle powstałe w latach władzy radzieckiej nie dały jednak pożądanej koncentracji sił architektonicznych, przeciwnie - rozrzucone zostały po całym mieście; kształtując kilka poważniejszych węzłów urbanistycznych nie zestawiły jednolitego systemu centrum (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najeźdźcy faszystowscy doszczętnie zburzyli i spalili stolicę Białorusi. Zniszczony został cały przemysł Mińska, zburzono około 6000 domów mieszkalnych stanowiących 70 % zasobów mieszkaniowych miasta, zdewastowano 80% urządzeń komunalnych. Zniszczenie miasta, podobnie jak w Warszawie, nie zabiło jednak jego siły życiowej, przeciwnie - gorącym pragnieniem narodu białoruskiego stało się jak najszybsze dźwignięcie z ruin swej stolicy, przekształcenie jej w miasto piękniejsze niż przed wojną. Realizacja tych dążeń rozpoczęła się niemal od razu po wyzwoleniu miasta (uprawnienia budowlane).

I tu - podobnie jak w Moskwie, jak w Kijowie, podobnie jak to się dzieje dziś w Warszawie - baczna troska i bezpośrednia pomoc partii i rządu ludowego towarzyszyły stale wszystkim pracom urbanistycznym. Ówczesny sekretarz KC KPB i szef rządu białoruskiego P. Ponomarenko w ten sposób określił nową treść pojęcia piękna miasta. „Może nasunąć się wątpliwość - mówił w r. 1948 - czy w ogóle można uczynić Mińsk, nic posiadający specjalnych walorów naturalnych, jednym z pięknych miast (program egzamin ustny)? Niestety, wielu naszych towarzyszy, w tym i architektów, rozumie przez piękno miasta tylko piękno jego form zewnętrznych, piękno gmachów, piękno zespołów architektonicznych.

Zadanie kształtowania

Tymczasem pojęcie piękna miasta socjalistycznego powinno być traktowane znacznie szerzej. Piękne miasto socjalistyczne - to przede wszystkim miasto najwłaściwiej zorganizowane i jak najlepiej wyposażone, które tworzy wszystkie możliwości dla najsłuszniejszej, racjonalnej i wygodnej organizacji pracy, bytu codziennego i wypoczynku ludzi pracy (opinie o programie).

Budując nowy Mińsk troszczymy się głównie o wygody życiowe mieszkańców. Przewidujemy przede wszystkim masowe budownictwo dobrze wyposażonych domów mieszkalnych, znaczne powiększenie obszarów zieleni - rozszerzenie starych parków i skwerów i założenie nowych. Nawadniamy obficiej Swisłocz po to, by mieszkańcy Mińska mieli swą rzekę. Rozwiązując wszystkie te zadania nie zapominamy oczywiście i o pięknie zewnętrznych form gmachów, ulic, kwartałów. Jednakże cały ten kompleks zagadnień podporządkowujemy jednemu celowi stworzeniu niezbędnych warunków wygodnego i kulturalnego życia mieszkańców miasta (segregator aktów prawnych).

Tak właśnie rozumiemy zadanie kształtowania nowego Mińska jako jednego z najpiękniejszych miast. Takie zadania można i należy podejmować. Rozumiemy ogromną naszą odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Jakim zbudujemy Mińsk teraz, takim wejdzie on w wieki… Oto dlaczego powinniśmy być szczególnie bezwzględni wobec samych siebie w walce o wysoką jakość budownictwa, o dokładne wykonanie zasad planu generalnego.

Charakterystycznym rysem środowiska projektantów nowego Mińska jest właśnie bezkompromisowość ich aspiracji, jest ich dążność do kompleksowego rozwiązania problematyki miasta z myślą o ukształtowaniu wielkiego urbanistycznego pomnika epoki (promocja 3 w 1). To nastawienie wyłączające wszelką cząstkowość czy połowiczność rozwiązań jest niewątpliwie jednym ze źródeł sprawnej, szybkiej i jednorodnie wielkomiejskiej odbudowy centrum stolicy Białorusi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami