Zsynchronizowanie wszystkich robót

Zsynchronizowanie wszystkich robót

Stąd też pochodzi stosowana w naszym budownictwie zasada obciążenia jednego z przedsiębiorstw obowiązkiem koordynacji pracy wszystkich zatrudnionych na budowie przedsiębiorstw oraz przejęciem odpowiedzialności za wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa, przede wszystkim w zakresie racjonalnego przebiegu robót na budowie oraz właściwej ich jakości (program uprawnienia budowlane na komputer).
Taki sposób wykonania robót na budowie nazywa się ,,generalnym wykonawstwem”.
Celem zasady ustawiania na budowie generalnego wykonawcy jest zatem powiązanie i zsynchronizowanie wszystkich robót według jednego planu wykonania oraz zapewnienie ciągłości pracy i sprawnej koordynacji robót prowadzonych na całym placu budowy.

Koncepcja powierzenia generalnego wykonawstwa przedsiębiorstwu budowlanemu została wprowadzona za przykładem Związku Radzieckiego w pierwszym okresie planu 6-letniego (1951 r.). Dawała ona na ówczesnych wielkich budowach przemysłowych, dotychczas w Polsce nie wykonywanych, wyniki na ogół dodatnie, ponieważ wprowadzała pewne zaczątki koordynacji na samym placu budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obecnie ze względu na rozwój techniki i technologii oraz związany z tym coraz większy udział w zadaniu inwestycyjnym specjalistycznych urządzeń i instalacji przemysłowych przedsiębiorstwo budowlane nie zawsze jest w stanie pełnić zadania generalnego wykonawcy.

Dlatego w wyborze generalnego wykonawcy należy kierować się specyfiką inwestycji i stosownie do tej specyfiki przyjmować rozwiązania struktury organizacyjnej budowy. Stąd też wynika, że niejednokrotnie powierza się generalne wykonawstwo obiektu przemysłowego o specjalnym wyposażeniu maszynowym właśnie dostawcy maszyn i urządzeń, który oddaje zamawiającemu całość zakładu (uprawnienia budowlane).
Toteż obowiązujące obecnie przepisy w zakresie generalnego wykonawstwa w budownictwie przemysłowym i specjalnym uwzględniają specyfikę warunków, w jakich realizacja się odbywa i dostosowują do nich różne formy organizacyjne wykonawstwa.

Komórki generalnego wykonawstwa

W sprawie generalnego wykonawstwa w budownictwie przemysłowym i specjalnym ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.1.1968 r. wraz z instrukcją, w której system generalnego wykonawstwa został uznany jako obowiązujący w tych rodzajach budownictwa (program egzamin ustny). Ustalono, że istota generalnego wykonawstwa polega na skupieniu u generalnego wykonawcy jako w jednostce organizującej, koordynującej i nadzorczej kierownictwa i odpowiedzialności za objęte umową z inwestorem zadanie inwestycyjne. Zakres czynności generalnego wykonawcy może być zwięzły lub rozszerzony.

Zwięzły zakres czynności obejmuje wykonanie obiektów i robót poza obiektami, które wchodzą w’ skład zadania inwestycyjnego, a rozszerzony zakres czynności generalnego wykonawstwa obejmuje dostarczenie projektów inwestycji (projektu wstępnego i technicznego albo tylko technicznego), dostarczenie maszyn i urządzeń, organizację i koordynację rozszerzonego nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót, w tym i nadzoru inwestorskiego, wreszcie organizację i koordynację czynności przygotowawczych do zawarcia umowy o przeprowadzenie rozruchu, a także przeprowadzenie rozruchu w granicach ustalonych w umowie z inwestorem (opinie o programie).

Instrukcja przewiduje, że poza przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, w zależności od rodzaju zadania inwestycyjnego, generalnym wykonawcą może być: biuro projektów, przedsiębiorstwo przemysłowe będące producentem podstawowych maszyn dla inwestycji danej budowy lub inwestor, gdy zadanie polega na modernizacji, rekonstrukcji lub przebudowie czynnego obiektu lub zakładu (segregator aktów prawnych).

W przypadku wielkich zadań inwestycyjnych mogą one być realizowane przez właściwe dla danej specjalności zjednoczenie budownictwa, które przyjmuje na siebie obowiązki generalnego wykonawcy.
Komórki generalnego wykonawstwa powoływane w ramach generalnego wykonawcy mogą mieć formę jedno- lub wieloosobowych stanowisk piacy jako kierownictwa generalnego wykonawstwa lub dyrekcji budowy generalnego wykonawstwa dla realizacji wielkiego i odpowiedzialnego zadania inwestorskiego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !