Blog

20.05.2021

Zwalczanie pożaru

W artykule znajdziesz:

Zwalczanie pożaru

Zwalczanie pożaru

Zwalczanie pożaru w zarodku możliwe jest na drodze należytego rozwiązania kwestii alarmowania oraz stworzenia warunków do natychmiastowego uruchomienia znajdujących się do dyspozycji odpowiednich środków gaśniczych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do tego celu mogą być użyte różne środki, poczynając od wszelkiego rodzaju mniej lub więcej skomplikowanych urządzeń i przyrządów ruchomych i kończąc instalacjami stałymi wykonanymi według nowoczesnych wymagań techniki pożarniczej.

O ile pierwsze nie wchodzą w zakres zainteresowań budowlanych, o tyle drugie powinny stanowić element równorzędny ze wszystkimi innymi instalacjami o charakterze budowlanym, jak ogrzewanie, oświetlenie itd. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zadaniem instalacji alarmowych jest sygnalizowanie niebezpieczeństwa możliwości powstania pożaru względnie faktu jego zaistnienia z natychmiastowym przekazaniem świetlnego i akustycznego sygnału do miejsca, gdzie może być on w każdej chwili odebrany.

Najprostszą instalacją tego rodzaju może być urządzenie, składające się z napiętego w strzeżonym pomieszczeniu palnego sznura obciążonego ciężarem, który w wypadku jego zerwania, mp. na skutek przepalenia, opada i, naciskając na kontakt, uruchamia sygnalizację (uprawnienia budowlane). Urządzenie to, aczkolwiek tanie i proste, posiada szereg zasadniczych wad, z których najważniejsze są konieczność powstania zbyt wysokiej temperatury, potrzebnej do uruchomienia urządzenia, oraz znaczna jego wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne.

Nowoczesne samoczynne instalacje alarmowe oparte są na wykorzystaniu prądu elektrycznego, jako środowiska przenoszącego impulsy od specjalnych przyrządów, zwanych ostrzegaczami lub czujkami, odpowiednio rozmieszczonymi w strzeżonych pomieszczeniach, maszynach lub aparatach. Urządzenia powyższe, będąc dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami przypadkowymi lub rozmyślnymi, są bardzo czułe, dają się łatwo kontrolować i są zdolne przekazywać różne sygnały z wykazaniem jednoczesnym na centralce alarmowej przyczyny alarmu i miejsca, skąd alarm ten nadszedł (program egzamin ustny).
W nowoczesnych instalacjach alarmowych stosowane są ostrzegacze termiczne i dymowe. Do termicznych należą otrzegacze maksymalne i różnicowe.

Skuteczność samoczynnych instalacji

Pierwsze reagują na określoną temperaturę, np. 60°C, na którą mogą być one nastawione, drugie natomiast - na nagłe podniesienie się temperatury w określonym czasie, np. 1 stopień w ciągu minuty. Każdy z tych typów ostrzegaczy termicznych ma swoje zalety i wady. O ile ostrzegacze maksymalne w wypadkach zapalenia się ciał łatwopalnych mogą podawać sygnały nieco spóźnione, o tyle różnicowe w wypadkach powolnego podnoszenia się temperatury, co zwykle ma miejsce w procesach samozapalania, mogą w ogóle nie reagować. Dlatego też ostrzegacze termiczne obu typów instalowane są zwykle jednocześnie w pewnych kombinacjach tak, aby w odpowiednich okolicznościach mogły one uzupełniać siebie wzajemnie lub też stosowane są ostrzegacze uniwersalne stanowiące połączenie konstrukcji jednych i drugich (opinie o programie).

Ostrzegacze dymowe stanowią urządzenie najwięcej nowoczesne, których zastosowanie może mieć charakter najbardziej uniwersalny z uwagi na fakt, że dym niemalże zawsze poprzedza powstanie pożaru. Ostrzegacze tego typu dotychczas u nas nie były jednak stosowane.
Ponieważ skuteczność samoczynnych instalacji alarmowych uzależniona jest od ich pewności działania, projektowanie i wykonywanie ich powinno być oparte na obowiązujących przepisach przy użyciu uznanego materiału i sprzętu. Poza tym stan instalacji alarmowych powinien być okresowo (2 razy na rok) poddawany kontroli technicznej właściwego organu nadzoru nad urządzeniami ppoż. (segregator aktów prawnych).
Z uwagi na znaczenie instalacji alarmowych rozbudowa ich, szczególnie w ważniejszych zakładach przemysłowych i składach towarów, jest bardzo pożądana.

Za posiadanie przepisowych instalacji alarmowych Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW) przyznaje 10%-wy rabat za ubezpieczenie.
Do instalacji stałych, służących do zwalczania pożaru w zarodku, mogą być zaliczone urządzenia wodne, parowe, pianowe, gazowe i śniegowe (promocja 3 w 1).
Stanowią one najliczniejszą grupę omawianych urządzeń. Znajdują one zastosowanie w warunkach, w których gaszenie wodą okazuje się skuteczne i nie wywołuje dodatkowych niebezpieczeństw.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami