Na temategzaminu

Zwiększenie ilości dodatku

Przy zwiększeniu ilości dodatku do 0,25% efekt upłynnienia zmniejsza się, a po wprowadzeniu 0,30% ługu posiarczynowego naprężenie odpowiadające płynięciu plastycznemu układu ponownie nieco wzrasta wskutek polimolekularńej sorpcji substancji powierzchniowo czynnej, prowadzącej do wzmocnienia struktury (program uprawnienia budowlane na komputer).
Uzyskane dane wskazują, w przypadku dodatku ługu posiarczynowego, na możliwość polepszenia Teologicznych właściwości zawiesiny bez zwiększenia zawartości wody w układzie, tj. przy wilgotności 27,1%.

Dane przytoczone w pracy dla szlamów o płynności wynoszącej 60 mm wykazują, że zawartość w nich wody, w różnych cementowniach w Rosji wynosi 37-50% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
A zatem, wprowadzenie 0,10-1-0,15% ługu posiarczynowego jako upłynniacza - pozwala na uzyskanie szlamu surowcowego o zwiększonej płynności, przy zawartości w nim wody o 4-15% niższej niż w przypadku szlamów spotykanych w przemyśle.

Procesy zachodzące przy nagrzewaniu mieszanin surowcowych (uprawnienia budowlane). Procesy zachodzące przy wypalaniu klinkieru portlandzkiego dzieli się umownie na kilka podstawowych stadiów: 1) odparowanie wody w zakresie temperatury 50-M00°C,

2) usunięcie wody ze składnika ilastego w temperaturze powyżej 500°C,.

3) dysocjacja węglanu wapniowego w temperaturze ok. 900°C,

4) reakcja tlenku wapniowego ze składnikami kwaśnymi w temperaturze powyżej 900°C. Pomimo że procesy te w pewnym stopniu nakładają się na siebie, główne ich etapy dobrze odzwierciedlają krzywe DTA odpowiadające wszystkim badanym zestawom. Dlatego autorzy omówili tu jedynie różnice występujące przy nagrzewaniu zestawów obu serii (program egzamin ustny).

Do temperatury 800°C różnica w procesach zachodzących przy nagrzewaniu mieszanin surowcowych polega jedynie na tym, że w mieszaninach zestawów serii I usuwanie wilgoci następuje stopniowo (rys. l-4a, krzywe DTA), a w mieszaninach zestawów porównawczych proces ten przebiega ze stałą prędkością - jeden efekt endotermiczny na krzywych DTA i odpowiednie minimum na krzywej DTG. Stopniowe wydzielanie się wilgoci jest wywołane właściwościami dehydroksylacji wodorotlenków glinu i żelaza, zawartych w czerwonym szlamie (opinie o programie).

Wartości temperatury

Przy dalszym ogrzewaniu próbek różnice stają się widoczniejsze. Intensywność piku egzotermicznego z maksimum w temperaturze 840-j-860°C na krzywych DTA dla zestawów zawierających czerwony szlam jest nieco większa niż na krzywych DTA dla zestawów standardowych. Wspomniany efekt może wiązać się z krystalizacją odpowiedniego składnika ilastego, jednakże nie tłumaczy to zwiększenia się piku na krzywych DTA, ponieważ względna zawartość gliny w zestawach serii I jest znacznie mniejsza (segregator aktów prawnych).

Dlatego zwiększenie się efektu egzotermicznego przypisuje się powstawaniu pewnej ilości krzemianu dwuwapniowego. Wydaje się to prawdopodobne w związku z tym, że rozkład wapienia w zestawach serii I, charakteryzujący się przegięciem na krzywej utraty masy (TG), rozpoczyna się w temperaturze o 100°C niższej niż w zestawach standardowych. Powstający tlenek wapniowy w wyniku reakcji w fazie stałej zostaje związany w krzemian dwuwapniowy; pojawienie się go obok glinianów i żelazianów w początkowej, niskotemperaturowej fazie, jest ogólnie uznane.

Przy dalszym ogrzewaniu próbek następuje reakcja dysocjacji węglanu wapniowego, która przebiega różnie w zestawach obu serii. Wielkość piku endotermicznego na krzywych DTA zmniejsza się odpowiednio do obniżenia wartości modułu nasycenia dla zestawów. Poza tym, wraz ze zmniejszeniem się modułu nasycenia maksymalna prędkość reakcji dysocjacji przesuwa się do obszaru niższych wartości temperatury, co jest bardziej widoczne w przypadku zestawów zawierających czerwony szlam (promocja 3 w 1).
Do zasadniczych różnic w procesach przebiegających w próbkach obu serii w analizowanym zakresie temperatury należy stosunkowo mniejszy pik endotermiczny w przypadku serii I, zmodyfikowany nakładającym się na niego efektem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami