Blog

22.07.2020

Badania elementów gazobetonowych

W artykule znajdziesz:

Badania elementów gazobetonowych

Badania elementów gazobetonowych

W badaniach elementów gazobetonowych przeprowadzonych w ITB otrzymano wartości w granicach 0,2-0,35.

Badania przeprowadzono na elementach o przekroju 12X24 cm i rozpiętości 3 m wykonanych wg technologii BLB i PGS - na bazie popiołów lotnych. Należy zaznaczyć, że mniejsze wartości \’d otrzymano dla technologii PGS, co świadczy o większej odkształcalności w czasie tego betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Wilgotność pomieszczenia wahała się w dość dużych granicach 85-MO°/o przy temperaturze 18-22°C.
W tych samych warunkach przeprowadzono badanie ugięć belek wykonanych z betonu z kruszywa „Knurów” o przekroju pełnym 10X15 cm i rozpiętości 3 m zbrojonych stalą gładką. Dla belek z betonu o wytrzymałości R()]6 = = 250 kG/cm2 (z piaskiem naturalnym) otrzymano wartości \j = 0,14, dla belek zaś o R(1]6 = 140 kG/cm2 (z popiołami lotnymi) - \d = 0,08.
Dla płyt dwuwarstwowych, w których warstwa dolna wykonana jest z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego, wartość oblicza się ze wzoru (6-78), uwzględniając pracę na rozciąganie tylko warstwy dolnej, natomiast ramię sił wewnętrznych z oblicza, jak dla przekroju jednolitego, wykonanego z betonu warstwy górnej, pomijając już cechy fizyczne betonu warstwy dolnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W płytach trójwarstwowych grubość warstwy górnej jest z reguły większa od wysokości strefy ściskanej przekroju, w związku z czym ramię sił wewnętrznych 3 można obliczać jak dla przekroju jednolitego, wykonanego z betonu warstwy górnej. Wpływ rodzaju betonu w warstwie środkowej uwzględnia się, na Bu odpowiednie wartości v.
Pozostałe oznaczenia jak w normie SNiP II-W.1.62. Posługując się zależnością otrzymujemy mniejsze wartości e. Zwiększona zostaje zatem wielkość ramienia sił wewnętrznych z, co jest równoznaczne ze zwiększeniem sztywności B" (uprawnienia budowlane).

Ponieważ jednak zmniejszeniu ulega równocześnie wartość Fi, oraz parametr i|>z w efekcie otrzymuje się ugięcia długotrwałe płyt tylko nieznacznie mniejsze. Większe różnice wynikają dla obciążenia działającego krótkotrwale.
Obliczone ugięcia wg zweryfikowanej metody SNiP II-W.1.62 dla betonu komórkowego oraz zweryfikowanej metody przedstawionej w Instrukcjach ITB przy przyjęciu jednakowych wartości vd są bardzo zbliżone. Różnice w otrzymanych wynikach zarówno dla obciążeń krótko- jak i długotrwałych nie przekraczają kilku procent (program egzamin ustny).

Badania wielkości ugięć płyt

Obok metody obliczania ugięć elementów żelbetowych pod obciążeniem długotrwałym, podanej w SNiP II-W.1.62 znane są również inne metody, np. opracowane przez Ulickiego, Leonhardta, Yu-Wintera, Kuczyńskiego (opinie o programie). Przeszkodą w posługiwaniu się tymi metodami do obliczeń ugięć płyt z betonów lekkich jest jednak brak bliższych danych na temat parametrów liczbowych, występujących w poszczególnych wzorach.
Badania wielkości ugięć płyt z betonów lekkich. Wyniki badań ugięć płyt z betonów lekkich przytacza wielu autorów, nie wszyscy jednak analizują uzyskane wyniki z punktu widzenia ich zgodności z obliczeniami teoretycznymi.

Rozrzuty wyników badań ugięć płyt z betonów lekkich są stosunkowo duże (segregator aktów prawnych). Powodem tego jest nie tylko większa niż w przypadku betonu zwykłego niejednorodność cech fizycznych betonu, lecz również większy wpływ czynników ubocznych, tj. sposobu zagęszczenia, warunków dojrzewania, wilgotności płyty w chwili badania itp.
Większość wyników badań dotyczy ugięć elementów pod obciążeniem krótkotrwałym. Trzeba jednak dodać, że nie zawsze wyniki te są w sposób bezpośredni porównywalne. Część autorów podaje wartości ugięć po upływie 5 czy 10 min. od chwili przyłożenia obciążenia, inni natomiast - po kilku godzinach (promocja 3 w 1).

Ugięcia doraźnego, bezpośrednio po przyłożeniu obciążenia nie można - ze względu na istniejące w betonie opóźnienie odkształcenia sprężyste - utożsamiać z ugięciem pod obciążeniem krótkotrwałym - za które należy uważać stan występujący dopiero po upływie kilku godzin, kiedy nastąpiła już pewna stabilizacja stanu przemieszczeń. Różnica w ich wartościach dochodzić może do 30%.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami