Agresywność gazów kominowych gorących

Agresywność gazów kominowych gorących

Agresywność gazów kominowych gorących o temperaturze ponad 300°C, spod palenisk na paliwa stałe i płynne, głównie uzależniona jest od zawartości w nich dwutlenku siarki (S02) i trójtlenku siarki (S03). Zawartość w gazach spalinowych tych substancji jest z kolei zależna od zawartości siarki w paliwach. Często węgle brunatne zawierają więcej siarki niż węgle kamienne. Również paliwa płynne (ropy), w zależności od pochodzenia, mogą zawierać znaczne ilości siarki, nawet do 5% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gazy powstające przy różnych procesach chemicznych (również odprowadzane do wyższych warstw atmosfery za pomocą kominów) zawierają substancje między innymi takie, jak: sadze, dwutlenek i trójtlenek siarki, siarkowodór, pary kwasu fosforowego, fosgen, chlorowodór, chlor, fluorowodór, dwutlenek węgla i inne. Mogą to być gazy zimne o temp. do 100°C lub ciepłe o temp. od 100 do 300°C.

Gazy wilgotne kwaśne działają szkodliwie na związki wapnia w spoiwie cementowym zapraw i betonów, dając produkty korozji (sole) o różnej rozpuszczalności w wodzie, od której w dużym stopniu zależy postęp korozji. Wywołują one również korozję elementów metalowych konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niektóre wilgotne gazy (np. tlen w powietrzu) w stosunku do betonu nie są agresywne, natomiast niszczą stal.

Fluorowodór, szczególnie wilgotny, wywołuje w betonie korozję zarówno spoiwa, jak i kruszywa, zawierających krzemionkę, z którą wchodzi w reakcję chemiczną. Z tych samych względów działa korodująco na szkło. Fluorowodór jest również agresywny w stosunku do stali. Chlor i chlorowodór są bardzo agresywne w stosunku do stali. Korodują również beton, gdyż w wyniku łączenia się z wodą tworzą kwas solny (uprawnienia budowlane).

Siarkowodór, dwusiarczek węgla i dwutlenek siarki powodują powstawanie w betonie i w zaprawach korozji siarczanowej. Gazy te są też szkodliwe dla stali. Pary kwasu octowego zawarte w powietrzu stwarzają również środowisko agresywne dla betonu i stali.

Agresywność środowiska ciekłego

Orientacyjną klasyfikację agresywności środowisk gazowych w stosunku do betonu, dla niektórych pomieszczeń. W przypadku zastosowania specjalnych rozwiązań wentylacyjnych lub hermetyzacji urządzeń produkcyjnych agresywność środowisk może być inna (program egzamin ustny).

Agresywność środowiska ciekłego zależy głównie od rodzaju cieczy, stopnia stężenia i temperatury. Agresywność roztworów kwasów, zasad i soli zależy od stopnia ich elektrolitycznej dysocjacji, od stężenia jonów wodorowych (pH) i aktywności jonów. Jeśli ciecz wykazuje pH < 7, to zaliczamy ją do kwaśnych, jeśli pH = = 7 do obojętnych, jeśli pH > 7, świadczy to o jej zasadowości (opinie o programie).

Agresywność wód oraz gruntów określa się za pomocą analizy chemicznej. Badania te powinny obejmować pełną analizę chemiczną wody, przeprowadzaną pod kątem widzenia jej agresywności w stosunku do materiałów budowlanych. Analiza powinna być wykonana przez laboratoria specjalistyczne. Wyniki analizy powinny zawierać wniosek końcowy określający rodzaj i stopień występującej agresji chemicznej i wykazać ilość substancji agresywnych (segregator aktów prawnych).

Woda w gruntach piaszczystych często jest nieagresywna, natomiast woda w gruntach bagiennych zwykle zawiera kwasy (organiczne) i dwutlenek węgla, które są agresywne. Kwasy humusowe dla stwardniałego betonu są mniej niebezpieczne. Występują one jednak zwykle niesamodzielnie, lecz w połączeniu z innymi kwasami organicznymi (np. kwas mlekowy, kwas inasłowy) i nieorganicznymi, jak kwas solny HC1, siarkowy H2S04 i azotowy HN03, które w większych stężeniach korodują stwardniały beton. Dla betonu nie stwardniałego kwasy humusowe są bardzo szkodliwe (promocja 3 w 1). Wody przesiąkające przez zwały węgla, żużla lub popiołów mogą stać się agresywne po wyługowaniu z tych materiałów związków siarki. Stopień agresywności środowiska wodno-gruntowego zależy od współczynnika filtracji gruntu, ruchu wód gruntowych i zmian poziomu ich zwierciadła.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami