Amplitudy drgań poprzecznych pomostu

Amplitudy drgań poprzecznych pomostu

Do budowy użyto betonu zawierającego 300 kg cementu wysokowartościowego na 1 m:l betonu. Wytrzymałość kostkowa betonu po 28 dniach wyniosła 360 kG/cm2. Granicę naprężeń ściskających w betonie przyjęto na 70 kG/cm2. Największe naprężenia ściskające w zwornikach luków wynosiły 55,5 kG/cm2, a w wezgłowiach 68,2 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Najpierw zabetonowano pomost wraz ze ściągami, następnie wieszaki, a na końcu łuki odcinkami położonymi symetrycznie, poczynając od wezgłowi. Rusztowanie pomostu ułożono wypukło ze wzniesieniem 30 cm. Po rozdeskowaniu pomost dał trwałe ugięcie 15 cm.

Podczas próbnego obciążenia przepuszczano po torze pociąg złożony z dwóch parowozów i z czterech wagonów z szybkościami stopniowo wzrastającymi. Otrzymane wykresy wygięć miały kształty zgodne z wykresami wyznaczonymi obliczeniowo, ale wielkości odkształceń zmierzonych były znacznie mniejsze od obliczonych. Poziome przesunięcia łożysk wywołane wydłużeniami ściągów były mniejsze od obliczonych zapewne wskutek współdziałania całego pomostu w odkształceniach ściągów. Wszystkie zmierzone ugięcia były całkowicie sprężyste (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Największe ugięcie łuku wywołane obciążeniem ruchomym wyniosło około 1,45 cm, tj. około 1 : 5100 rozpiętości. Największe ugięcie pomostu doszło do 2,4 cm, czyli do około 1 : 3800 rozpiętości. Różnica tych ugięć daje wydłużenie wieszaków.
Amplitudy drgań poprzecznych pomostu przy największej prędkości jazdy nie przekraczały 0,1 mm.

Przyrządy pomiarowe nie wskazywały drgań pomostu w czasie jazdy z mniejszymi prędkościami. Świadczy to o wielkiej sztywności poprzecznej mostu.
Pomiary odkształceń powtarzano wielokrotnie, aby wyeliminować błędy.
Wykresy dają porównanie ugięć zmierzonych w zworniku luku z ugięciami obliczonymi w założeniu łuku dwuprzegubowego i luku ze ściągiem przy współczynniku sprężystości E - 300 000 kG/cm2. Można więc przypuszczać, że współczynnik ten jest w rzeczywistości większy (uprawnienia budowlane).
Projektodawcą i wykonawcą mostu był Luigi Santarella, profesor Politechniki w Mediolanie.

Przekroje wieszaków

Obciążenie na jeden wahacz 700 T. Most jest ustawiony na dwóch palach-studniach 0 2,82 m, głębokości 20 m.
Most niesie jeden tor normalny. Szerokość skrajni wynosi 4,00 m, pomostu 5,10 m.
Przekroje poprzeczne łuków są dwuteowe. Szerokość półek 70 cm. Grubość środników 20 cm (program egzamin ustny). Wysokość przekroju jest zmienna od 220 cm nad podporami do 210 cm w zworniku. Przekrój uzbrojenia wzdłużnego łuków stanowi 3,2% przekroju betonu. Górne półki łuku są uzwojone.
Przekrój ściągu ma wymiar 55 X 130 cm. Ściąg zastępuje poręcze. Uzbrojenie jego składa się z 72 0 30, co stanowi 8,3% przekroju betonu.
Rozstaw osi wieszaków wynosi 4,75 m. Przekroje wieszaków mają wymiar 30 X 50 cm. Każdy wieszak jest uzbrojony dwudziestoma prętami o średnicach 12 i 16 mm.

Łuki są stężone wiatrownicami (opinie o programie).
Pomost ułożono w poziomie ściągów. Składa się on z dwóch podłużnie, biegnących pod szynami i opartych na poprzecznicach. Osiowy rozstaw poprzecznie równy jest rozstawowi wieszaków. Podłużnice i poprzecznice pokrywa płyta grubości 9 cm. Most ten został zniszczony przez ustępujące wojska niemieckie w r. 1944. Był to most łukowy o największej w tym czasie rozpiętości w Polsce.

Jezdnia drogowa szerokości 5,40 m; dwa krawężniki po 0,40 m. Nawierzchnia z kostki drewnianej ułożona na podkładzie izolacyjnym. Całkowita grubość nawierzchni 15 cm. Całkowita szerokość pomostu 7,60 m. Obciążenie II klasy według dawnych przepisów.
Ustrój niosący mostu stanowią dwa łuki bezprzegubowe w kształcie paraboli drugiego stopnia. Przekroje poprzeczne łuków są prostokątne (segregator aktów prawnych).

Wysokość tych przekrojów zmienia się od 1,10 m w zworniku do 1,90 m w wezgłowiu, a szerokość 0,80 m jest stała na odcinku łuku ponad pomostem i zwiększona na długości odcinka łuku pod pomostem do 1,24 m w wezgłowiu. Zewnętrzna, pionowa krawędź łuku została sfazowana dwoma występami wysuniętymi na 7,5 cm o wysokościach po 1/5 grubości łuku.

Uzbrojenie łuku składa się z 27 prętów średnicy 36 mm łączonych przez spawanie oraz ze strzemion średnicy 6 mm rozstawionych co 40-50 cm. Przywezgłowiowe odcinki łuków na długości dwudziestu metrów zostały uzwojone drutem 0 10 mm, o skoku zmiennym od 12,5 do 11 cm. Uzwojenie to przenosiło naprężenia wywołane momentami skręcającymi (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami