Amunicja myśliwska

Amunicja myśliwska

amunicja myśliwska - amunicja stosowana do broni myśliwskiej (gładkolufowej, bruzdowanej i mieszanej);

amunicja rakietowa - pociski rakietowe, zespoły bojowe rakiet, ładunki napędowe, zapłonniki, spłonki itp. (program uprawnienia budowlane na komputer);

amunicja saperska - znormalizowane ładunki materiału wybuchowego i środki zapalające stosowane przy pracach minerskich amunicja sportowa - amunicja używana do strzelań sportowych; do a.s. zalicza się głównie amunicję o tzw. bocznym zapłonie, stosowaną do karabinków sportowych oraz amunicję do broni strzeleckiej, charakteryzującą się dużą precyzją wykonania;

amunicja strzelecka - amunicja do broni strzeleckiej. w postaci nabojów zespolonych amunicja szkolna - amunicja wykonana na wzór amunicji bojowej, lecz bez żadnych elementów ogniowych (ładunków prochowych, spłonek); służy do nauki posługiwania się bronią oraz do nauki o budowie i sposobach użycia amunicji bojowej;

amunicja ślepa - amunicja ćwiczebna amylaza - enzym rozszczepiający hydrolitycznie skrobię; występujący w ślinie, soku trzustkowym, kiełkujących ziarnach pszenicy, jęczmienia i in.;

amylograf - przyrząd do oznaczania lepkości past skrobiowych i kleików stosowanych w przemyśle spożywczym;

amyloliza - rozkładanie się skrobi na cukry prostsze;

amylopektyna - polisacharyd o dużej masie cząsteczkowej zbudowany z cząsteczek glikozy; nierozpuszczalny w wodzie; jeden z dwóch podstawowych składników skrobi amyloza - główny składnik skrobi, wielocukier zbudowany z częsteczek glikozy; zależnie od warunków reakcji ulega hydrolizie do dekstryny, maltozy lub glikozy (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

anabioza - stan życia utajonego, w którym wszelkie procesy życiowe odbywają się w minimalnym stopniu, co umożliwia przetrwanie okresu trudnych warunków bytowania anabolizm - procesy syntezy zachodzące w komórkach żywych organizmów anaeroby - beztlenowce anaforeza - elektroforeza anageneza - powolne przystosowawcze zmiany morfologiczne i fizjologiczne prowadzące do różnicowania się osobników, zachodzące w procesach ewolucyjnych;

anaglifarch, ornament w płaskorzeźbie - dwa różnobarwne przesunięte względem siebie obrazy jednego przedmiotu, z których jeden odpowiada obrazowi widzianemu lewym, drugi - prawym okiem; barwy (najczęściej niebieska i czerwona) są tak dobrane, by można było użyć jako okularów dwóch filtrów, z których każdy jest przezroczysty tylko dla jednej z tych barw; przy oglądaniu obrazu przez te okulary powstaje wrażenie widzenia stereoskopowego (uprawnienia budowlane);

Analeptyki

analeptyki - środki przywracające normalne funkcjonowanie ważnych życiowo organów w przypadku ciężkiej zapaści, np. kamfora;

analit -składnik wykrywany lub oznaczany metodami analizy chemicznej analityk - specjalista w zakresie analizy chemicznej;

analityk - specjalista informatyk zajmujący się analizą i projektowaniem systemów przetwarzania danych, w szczególności systemów wykorzystujących komputery (program egzamin ustny);

analiza absorpcyjna atomowa, spektrofotometria absorpcyjna atomowa - analiza spektralna o- parta na badaniu widma absorpcyjnego próbki przeprowadzonej w stan gazowy (atomowy);

analiza aktywacyjna - analiza chemiczna oparta na identyfikacji i pomiarze charakterystycznego promieniowania nuklidów promieniotwórczych utworzonych w próbce w wyniku aktywacji;

analiza aktywacyjna destrukcyjna - analiza aktywacyjna, w której aktywność oznaczanego pierwiastka mierzy się po jego wydzieleniu metodami chemicznymi z napromienionej próbki analiza aktywacyjna niedestrukcyjna, analiza;

aktywacyjna instrumentalna - analiza aktywacyjna, w której selektywny pomiar aktywności oznaczanego pierwiastka przeprowadza się metodami fizycznymi, bez chemicznego rozdziału napromienionej próbki (opinie o programie);

analiza amperometryczna, amperometria - metoda analizy polegająca na pomiarze prądu granicznego płynącego w obwodzie polarograficznym podczas miareczkowania oznaczanej substancji określonym odczynnikiem, przy odpowiednio dobranym stałym potencjale elektrody wskaźnikowej;

analiza aparaturowa - analiza instrumentalna;

analiza arbitrażowa - analiza rozjemcza;

analiza błędów - usystematyzowane badanie błędów pomiarowych, a więc ich pochodzenia, rodzaju, wartości lub granic; celem jest wykrycie i wyznaczenie wartości pozostałych błędów systematycznych oraz granic, w jakich zawiera się prawdopodobny wynik pomiaru, zaś w razie badania narzędzia pomiarowego - obiektywna ocena jego dokładności (segregator aktów prawnych);

analiza całkowita - oznaczanie wszystkich składników badanej próbki;

analiza chemiczna - badanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji;

analiza chromatograficzna - analiza obejmująca metody wykorzystujące chromatografię do celów analitycznych;

analiza chromatopolarograficzna - chromatopolarografia;

analiza chronopotencjometryczna - metoda analizy polegająca na pomiarze czasu przejścia, tj. czasu, który upływa od rozpoczęcia elektrolizy do spadku stężenia elektrolizowanej substancji na powierzchni elektrody do zera, podczas prowadzenia elektrolizy prądem o wielkości programowanej w czasie;

analiza cieplna - analiza termiczna analiza czołowa, metoda czołowa - metoda chromatograficzna, w której rozdzielaną mieszaninę przepuszcza się w sposób ciągły przez kolumnę chromatograficzną; umożliwia to wydzielenie tylko jednego (najsłabiej zatrzymywanego przez kolumnę) składnika w stanie czystym (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !