Analiza konstrukcji istniejącego budynku - przykład


Analiza konstrukcji budynku
Analiza konstrukcji budynku

Zgodnie z dokumentacja techniczna opracowaną przez Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji urządzeń jest b. słabe. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że pod warstwą świeżych nasypów i starych sięgających do 4.3m zalega około 0.8-1,0m torfu, dalej kreda do 7.5m, a poniżej piaski drobne i żwiry. Woda gruntowa na poziomie -2.0m poniżej poziomu terenu.

 

Układ konstrukcyjny budynku został posadowiony na palach. Elementy wyposażenia laboratorium, posadzki hali, oraz żelbetowych tuneli posadowiono na gruncie nasypowym.


Największe zagłębienie tuneli wynosi ok. 2,0 m, czyli pod płytą denną kanałów znajduje się jeszcze około 2,0m gruntów słabonośnych.


Dla posadzek i omawianych tuneli dopuszczalne naciski na grunt szacuje się w
wysokości K=0,4-0.5 kg/cm2


Posadzki w pomieszczeniu wykonano jako betonowe lub żelbetowe na podsypce
piaszczystej. Obudowa kanałów przyjęto żelbetową o grubości ścianek i płyty dennej 20 lub 25cm z betonu Rw=170 at i stali Qr= 4200 at.


Posadzki hali oraz obudowy tuneli zaprojektowano na obciążenie zmienne wysokości p=4000 kg/m2


Zgodnie z projektem opracowanym przez AG Projekt z marca 2003 dotyczącym
antresoli dopuszczalne obciążenie użytkowe stropu antresoli wynosi q=3,50 kN/m2.

 

Płyta posadzki w analizowanej części hali ma widoczne wyraźne osiadania. Ze
względu na wiek budynku można przypuszczać, że proces największych osiadań
budynku uległ zakończeniu. Przy nie zwiększaniu przyjętych wstępnie obciążeń nie powinno się spowodować powstania dodatkowych nierównomiernych osiadań
istniejącej płyty posadzki oraz kanałów zagłębionych w posadzce. Istniejące kanały były wypełnione wodą, obecnie nie przewiduje się ich napełniania. Odciążenie konstrukcji w wyniku niewypełniania kanałów wodą daje rezerwę dla wprowadzenia dodatkowych obciążeń w hali. Projektowane elementy żelbetowe płyty posadzki należy zazbroić przeciw ewentualnym zarysowaniom wynikającym z nierównomiernego osiadania istniejących warstw wykończeniowych hali.
Nowoprojektowaną konstrukcję stalową można posadowić bezpośrednio na stropie antresoli, dopuszczalne obciążenia dla płyty nie zostaną przekroczone. Osadzanie okien w elementach ram stalowych musi zapewniać zakres „elastyczności” ze względu na pracę konstrukcji stalowej i ewentualne ugięcia elementów konstrukcyjnych budynku hali oraz ram stalowych.

 

Planowane prace


- Wykonanie na istniejących warstwach posadzki dodatkowej płyty wyrównawczej
gr. 20 zgodnie z rzutem montażowym płyty posadzki


- Wykonanie podkonstrukcji stalowej na istniejącym stropie antresoli przeszkleń
fasad szklanych dla pomieszczeń na stropie antresoli.

 

Stan istniejący ocena i wnioski


Budynek jest posadowiony na układzie pali spiętych oczepami palowymi i układem przewiązek. Ogólny stan budynku jest dobry, nie widać nadmiernego wytężenia elementów konstrukcyjnych.


Płyta posadzki wraz z układem kanałów jest oddylatowana od istniejącej konstrukcji posadowienia głównych elementów konstrukcyjnych obiektu. Proces jej osiadania ze względu na wiek budynku można uznać za zakończony. Dodatkowo układ został odciążony poprzez opróżnienie zbiorników z wodą.

 

Płyta stropowa antresoli została zaprojektowana na obciążenie użytkowe q=3,50 kN/m2 W takim układzie możliwe jest wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej na płycie antresoli pod elementy fasad pomieszczeń zaadaptowanych na stropie. Mocowanie elementów szklanych musi uwzględniać możliwość przemieszczeń i pracy konstrukcji stalowej.


Stwierdzam, że stan techniczny budynku w obrębie przewidywanych prac jest poprawny i można wykonać wszystkie nowoprojektowane elementy konstrukcyjne na obiekcie z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy stosowaniu się do zaleceń zawartych w planie BIOZ i projekcie budowlano wykonawczym. Przeprowadzone zmiany nie ingerują w główny układ konstrukcyjny istniejącego budynku, nie zmieniają jego układu statycznego i są możliwe do realizacji.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !