Blog

Rack periodyczny zdjęcie nr 10
30.05.2018

Analiza konstrukcji istniejącego budynku - przykład

W artykule znajdziesz:

Analiza konstrukcji istniejącego budynku - przykład


Analiza konstrukcji budynku
Analiza konstrukcji budynku

Zgodnie z dokumentacja techniczna opracowaną przez Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji urządzeń jest b. słabe. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że pod warstwą świeżych nasypów i starych sięgających do 4.3m zalega około 0.8-1,0m torfu, dalej kreda do 7.5m, a poniżej piaski drobne i żwiry. Woda gruntowa na poziomie -2.0m poniżej poziomu terenu.

 

Układ konstrukcyjny budynku został posadowiony na palach. Elementy wyposażenia laboratorium, posadzki hali, oraz żelbetowych tuneli posadowiono na gruncie nasypowym.


Największe zagłębienie tuneli wynosi ok. 2,0 m, czyli pod płytą denną kanałów znajduje się jeszcze około 2,0m gruntów słabonośnych.


Dla posadzek i omawianych tuneli dopuszczalne naciski na grunt szacuje się w
wysokości K=0,4-0.5 kg/cm2


Posadzki w pomieszczeniu wykonano jako betonowe lub żelbetowe na podsypce
piaszczystej. Obudowa kanałów przyjęto żelbetową o grubości ścianek i płyty dennej 20 lub 25cm z betonu Rw=170 at i stali Qr= 4200 at.


Posadzki hali oraz obudowy tuneli zaprojektowano na obciążenie zmienne wysokości p=4000 kg/m2


Zgodnie z projektem opracowanym przez AG Projekt z marca 2003 dotyczącym
antresoli dopuszczalne obciążenie użytkowe stropu antresoli wynosi q=3,50 kN/m2.

 

Płyta posadzki w analizowanej części hali ma widoczne wyraźne osiadania. Ze
względu na wiek budynku można przypuszczać, że proces największych osiadań
budynku uległ zakończeniu. Przy nie zwiększaniu przyjętych wstępnie obciążeń nie powinno się spowodować powstania dodatkowych nierównomiernych osiadań
istniejącej płyty posadzki oraz kanałów zagłębionych w posadzce. Istniejące kanały były wypełnione wodą, obecnie nie przewiduje się ich napełniania. Odciążenie konstrukcji w wyniku niewypełniania kanałów wodą daje rezerwę dla wprowadzenia dodatkowych obciążeń w hali. Projektowane elementy żelbetowe płyty posadzki należy zazbroić przeciw ewentualnym zarysowaniom wynikającym z nierównomiernego osiadania istniejących warstw wykończeniowych hali.
Nowoprojektowaną konstrukcję stalową można posadowić bezpośrednio na stropie antresoli, dopuszczalne obciążenia dla płyty nie zostaną przekroczone. Osadzanie okien w elementach ram stalowych musi zapewniać zakres „elastyczności” ze względu na pracę konstrukcji stalowej i ewentualne ugięcia elementów konstrukcyjnych budynku hali oraz ram stalowych.

 

Planowane prace


- Wykonanie na istniejących warstwach posadzki dodatkowej płyty wyrównawczej
gr. 20 zgodnie z rzutem montażowym płyty posadzki


- Wykonanie podkonstrukcji stalowej na istniejącym stropie antresoli przeszkleń
fasad szklanych dla pomieszczeń na stropie antresoli.

 

Stan istniejący ocena i wnioski


Budynek jest posadowiony na układzie pali spiętych oczepami palowymi i układem przewiązek. Ogólny stan budynku jest dobry, nie widać nadmiernego wytężenia elementów konstrukcyjnych.


Płyta posadzki wraz z układem kanałów jest oddylatowana od istniejącej konstrukcji posadowienia głównych elementów konstrukcyjnych obiektu. Proces jej osiadania ze względu na wiek budynku można uznać za zakończony. Dodatkowo układ został odciążony poprzez opróżnienie zbiorników z wodą.

 

Płyta stropowa antresoli została zaprojektowana na obciążenie użytkowe q=3,50 kN/m2 W takim układzie możliwe jest wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej na płycie antresoli pod elementy fasad pomieszczeń zaadaptowanych na stropie. Mocowanie elementów szklanych musi uwzględniać możliwość przemieszczeń i pracy konstrukcji stalowej.


Stwierdzam, że stan techniczny budynku w obrębie przewidywanych prac jest poprawny i można wykonać wszystkie nowoprojektowane elementy konstrukcyjne na obiekcie z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy stosowaniu się do zaleceń zawartych w planie BIOZ i projekcie budowlano wykonawczym. Przeprowadzone zmiany nie ingerują w główny układ konstrukcyjny istniejącego budynku, nie zmieniają jego układu statycznego i są możliwe do realizacji.

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Rack periodyczny zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Rack periodyczny zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Rack periodyczny zdjęcie nr 15 Rack periodyczny zdjęcie nr 16 Rack periodyczny zdjęcie nr 17
Rack periodyczny zdjęcie nr 18
Rack periodyczny zdjęcie nr 19 Rack periodyczny zdjęcie nr 20 Rack periodyczny zdjęcie nr 21
Rack periodyczny zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rack periodyczny zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rack periodyczny zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rack periodyczny zdjęcie nr 31 Rack periodyczny zdjęcie nr 32 Rack periodyczny zdjęcie nr 33
Rack periodyczny zdjęcie nr 34
Rack periodyczny zdjęcie nr 35 Rack periodyczny zdjęcie nr 36 Rack periodyczny zdjęcie nr 37
Rack periodyczny zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rack periodyczny zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rack periodyczny zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami