Blog

28.02.2020

Analiza mechaniczna

W artykule znajdziesz:

Analiza mechaniczna

 

Analiza mechaniczna

analiza mechaniczna - analiza polegająca na ustalaniu wymiarów drobnych cząstek i ziarn substancji rozdrobnionej oraz oznaczaniu stosunków ilościowych poszczególnych frakcji; dzieli się na analizę sitową i sedymentacyjną (program uprawnienia budowlane na komputer);

analiza mechanizmów - dział teorii mechanizmów i maszyn, zajmujący się badaniem parametrów kinematycznych i dynamicznych ruchu, a więc określaniem torów, prędkości, przyspieszeń poszczególnych punktów i elementów mechanizmu oraz sił działających w mechanizmie;

analiza miareczkowa, analiza objętościowa - analiza polegająca na oznaczaniu składnika roztworu na podstawie pomiaru objętości roztworu mianowanego, zużytego na ilościowe przeprowadzenie reakcji z tym składnikiem;

analiza miejscowa (ruchu płynu) - badanie pól, utworzonych przez wielkości hydrodynamiczne, związane z rozpatrywanym ruchem płynu, w odniesieniu do stałego układu współrzędnych przestrzennych, a zatem na podstawie zmian w czasie, obserwowanych stale w jednym i tym samym punkcie pola;

analiza mikrobiologiczna - analiza jakościowa i ilościowa składu mikroflory w badanym środowisku (surowcach, produktach żywnościowych, wodzie, powietrzu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

analiza mikrokrystaloskopowa, - analiza polegająca na identyfikacji substancji na podstawie kształtu kryształów utworzonych ze znanym odczynnikiem, obserwowanych pod mikroskopem;

analiza nefelometryczna, nefelometria - analiza instrumentalna wykorzystująca pomiar światła rozproszonego przez zawiesinę otrzymaną w roztworze w wyniku reakcji oznaczanego składnika z odczynnikiem;

analiza neutronograficzna - metoda badania struktury wewnętrznej ciał oparta na dyfrakcji neutronów w sieciach krystalicznych;

analiza numeryczna - metody numeryczne;

analiza numeryczna problemu - czynność poprzedzająca ułożenie programu na komputer cyfrowy, polegająca na dobieraniu dla danego problemu najkorzystniejszej z aktualnie znanych metod numerycznych; oprócz badania uzyskiwanej dokładności i liczby niezbędnych operacji maszynowych bada się liczbę wyników pośrednich wymagających jednoczesnego przechowywania w pamięci;

analiza objętościowa - analiza miareczkowa;

analiza obrazu - przetwarzanie ruchomego obrazu na sygnały elektryczne za pomocą specjalnej lampy elektronowej (lampy analizującej) w kamerze telewizyjnej (uprawnienia budowlane);

analiza operacyjna - dział rachunku prawdopodobieństwa, zajmujący się m.in. zastosowaniem metod matematycznych do opisu funkcjonowania przedsiębiorstwa i określenia sposobów osiągnięcia największej efektywności ekonomicznej;

analiza organoleptyczna - analiza polegająca na identyfikacji substancji na podstawie jej smaku lub/i zapachu;

analiza oscylometryczna, analiza w szybkozmiennym polu elektrycznym - analiza instrumentalna polegająca na obserwacji wpływu wywieranego przez zmiany chemiczne zachodzące w badanym układzie (ciekłym) na parametry elektryczne generatora wielkiej częstotliwości (program egzamin ustny);

analiza parametryczna

analiza parametryczna, kompresja parametryczna proces polegający na wydzielaniu z sygnału mowy pewnego zespołu parametrów akustycznych lub (oraz) fonetycznych, których przebiegi określają zawartość informacyjną sygnału mowy i które mogą być użyte do wytwarzania sygnału mowy syntetycznej, odtwarzającego z założoną dokładnością naturalny sygnał mowy, poddawany procesowi analizy (opinie o programie);

analiza plików - etap analizy systemów polegający na badaniu dokumentów tworzących w danym systemie pliki, mający na celu wykrycie ewentualnych podobieństw strukturalnych oraz dublowania się informacji analiza polarograficzna, polarografia - analiza instrumentalna wykorzystująca zależność prądu od napięcia (liniowo wzrastającego) przykładanego do elektrod, z których jedna jest kroplową elektrodą rtęciową, druga jest elektrodą o dużej powierzchni i stałym potencjale;

analiza polarymetryczna, polarymetria - metoda analizy instrumentalnej, w której wykorzystano pomiar kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego przez badany roztwór do identyfikacji składnika (sprawdzanie skręcalności właściwej) oraz do oznaczania stężenia składnika na podstawie proporcjonalności między stężeniem a kątem skręcania (przy tej samej grubości warstwy roztworu) (segregator aktów prawnych);

analiza potencjometryczna - metoda analizy instrumentalnej, w której wykorzystano pomiar siły elektromotorycznej odpowiedniego ogniwa zanurzonego w roztworze badanym do oznaczeń oraz do wyznaczania punktu końcowego miareczkowania;

analiza profilowa - analiza głębokościowa (ciała stałego);

analiza radiochemiczna - wykrywanie lub oznaczanie składników badanej substancji na podstawie detekcji i pomiaru promieniowania emitowanego przez izotopy promieniotwórcze;

analiza radiometryczna - metoda ilościowej analizy oparta na pomiarze natężenia promieniowania izotopu promieniotwórczego; pozwala oznaczać również pierwiastki niepromieniotwórcze, jeżeli tworzą one związki trudno rozpuszczalne z pierwiastkiem promieniotwórczym, lub przez zastosowanie wskaźników promieniotwórczych;

analiza radiospektrometryczna - określanie widma promieniowania badanego źródła (promocja 3 w 1);

analiza ramanowska - metoda analizy oparta na wykorzystaniu widm Ramana do analizy jakościowej oraz do analizy ilościowej, a zwłaszcza do oznaczania głównych składników w mieszaninie kilkuskładnikowej;

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami