Analiza pracy dźwigu budowlanego


Dźwig budowlany
Dźwig budowlany

ANALIZA PRACY ŻURAWIA ŻB – 75/100


Nr fabryczny 1736 nr rej. 32-06-6171 Rok budowy 1980

Analiza pracy żurawia ma wykazać rzeczywisty okres jego pracy.
Z zapisów w książce rewizji żurawia można określić historię eksploatacji żurawia.
Odbiór techniczny żurawia po pierwszym montażu odbył się 02.04.1980 r. i od tej daty należy liczyć faktyczny okres eksploatacji.
Z poszczególnych badań, których protokóły znajdują się w książce rewizyjnej odnotujemy daty badań i okresy wyłącznie z eksploatacji z powodu niedopuszczenia do pracy.


Oto poszczególne wyłączenia z eksploatacji: 


 24.09.1981 – 30.09.1981 6 dni
 29.10.1981 – 29.11.1981 31 dni
 26.04.1991 – 10.05.1991 14 dni
 10.05.1991 – 17.05.1991 7 dni
 01.03.1993 – 12.03.1993 11 dni
 12.08.1994 – 23.09.1994 11 dni
 25.10.1995 – 24.07.1996 8 m-c 30 dni
 24.07.1996 – 01.07.1997 11 m-c 8 dni
 29.05.2000 – 01.06.2000 3 dni
 02.09.2002 – 27.03.2003 6 m-c 25 dni
 20.05.2005 – 20.07.2005 2 m-c
 30.06.2006 – 02.08.2006 1 m-c 3 dni
 31.08.2007 – 12.12.2007 3 m-c 11 dni
 24.04.2008 – 11.05.2008 15 dni
 10.08.2008 – 26.10.2011 1173 dni

Razem = 2302 dni

 

Z powyższego wynika, że z powodu niedopuszczenia do eksploatacji żurawia, okres wyłączenia wyniósł 2302 dni, tj. ok. 75,5 m-c.
Uwzględniając fakt, że w okresie eksploatacji dokonano 15 zmian jego lokalizacji, co pociąga za sobą wyłączenia go z użytkowania przeciętnie na 15 dni, z uwagi na czas potrzebny do demontażu, transportu na nowe miejsce i powtórny montaż z przeglądem.


Wobec powyższego wyłączenia z eksploatacji żurawia konieczne do zmiany jego miejsca pracy wynoszą:
15 zmian x 0,5 m-ca = 7,5 m-ca


Ponadto uwzględniając okres zimowy w budownictwie, powodujący częste przestoje w pracy spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, możemy przyjąć na przestój przeciętnie 1,5 miesiąca w sezonie zimowym. Daje nam to:
31 lat x 1,5 m-ca = 46,5 m-ca
Sumują poszczególne okresy przestoju żurawia otrzymujemy:
P = 75,5 + 7,5 + 46,5 = 129,5 m-c
Od chwili odbioru technicznego żurawia tj. od dnia 02.04.1980 do chwili obecnej tj. 08.11.2011 upłynęło 31 lat
W = 31 lat x 12 m-c = 372m-c
Rzeczywisty okres pracy żurawia wynosi:
P = W – P = 372 – 129,5 = 242,5 m-c


Zakładając, że żuraw pracuje średnio 22 dni w miesiącu i przyjmując 8 godzinny dzień pracy przy przeciętnym wykorzystaniu w 50 % dnia pracy możemy otrzymać czas pracy:
t = 242,5 x 22 x 8 x 0,5 = 21340 godzin
Przy założeniu, że żuraw w ciągu godziny pracy wykonuje 10 cykli pracy obliczamy prawdopodobną ilość cykli pracy żurawia:
C1 = 21340 x 10 cykli = 213400 cykle


Uwzględniając normę PN-91/M-06503 i klasę obciążenia Q2, wynikająca z charakteru pracy żurawia na budowie (ładunek przenoszony rzadko o ciężarze nie przekraczającym połowy udźwigu nominalnego) zgodnie z treścią 3 w/w normy dla zachowania określonej przez projektanta grupy natężenia pracy A4 przy klasie obciążenia Q2, klasa wykorzystania nie może być wyższa od U4, co daje dopuszczalna ilość cykli pracy żurawia.


Cmax = 250 000 cylki
Wynika stąd, że do końca dopuszczalnego okresu pracy żuraw może wykonać:
C = Cmax – C1 = 36600 cykli

Zakładając, że dla klasy wykorzystania U4 żuraw wykonuje 10 cykli pracy na godzinę uzyskamy dopuszczalny okres eksploatacji żurawia:
T1 = C/10 = 3660 godzin
Uwzględniając początkowe założenia, że żuraw pracuje obecnie 20 dni po 8 godzin dziennie przy 50 % wykorzystaniu dnia pracy otrzymujemy
T = 3660 / (20 x 8 x 0,5) = 45,75 m-c


Gdyby warunki eksploatacji przekraczały wstępne założenia należałoby uwzględnić je w obliczeniach i skoordynować. Zakładając dalsze warunki eksploatacji bez zmian tj. doliczając 1,5 m-ca przerwy na okres zimowy oraz 15 dni na jedną zmianę lokalizacji w roku otrzymujemy:


P1 = T + 4 x 1,5 m-c + 4 x 0,5 = 45,75 + 6 + 2 = 53,75 m-c = 4 lata 5 m-c 22 dni


Zgodnie z powyższymi wyliczeniami, określa się, że w/w urządzenie przekroczy liczbę dopuszczalnych cykli dn. 29.04.2016 r.

 

Analizę przeprowadzono na podstawie:


1. Pisma producenta żurawia „Waryński” – „Fomabud” Sp. z o.o. ul. Cukrowa 12 Szczecin znak: NJ-076-12/98 z dnia 04.05.1998 r.
2. Książka rewizji żurawia
3. Normy PN-91/M-06503

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami