Prace naprawcze torów

Prace naprawcze torów

Należy obiektywnie stwierdzić, że błędy, braki i niedokładności projektowo-wykonawcze są często powodem różnych kłopotów z torami na belkach żelbetowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Mankamenty w takich torach występują niejednokrotnie już po stosunkowo krótkim okresie ich eksploatacji, usunięcie zaś stwierdzonych wad torów lub naprawa powstałych uszkodzeń są trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Prace naprawcze torów są z reguły bardzo kłopotliwe i kosztowne, a przy tym przewlekłe w czasie, co się również wiąże ze stratami produkcyjnymi zakładu. Toteż niektórzy użytkownicy, po doznanych przykrych doświadczeniach, wymieniają uszkodzone żelbetowe belki podsuwnicowe na stalowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Spotyka się również projektantów (a nawet całe biura projektów), którzy z reguły nie stosują w swej dokumentacji żelbetowych belek podsuwnicowych, uzasadniając takie stanowisko wyższą na ogół ekonomicznością belek stalowych, jeśli uwzględni się wszystkie czynniki i warunki wykonawczo-eksploatacyjne.

Na podstawie obserwacji i analiz ekonomicznych stwierdzono, że stosowanie żelbetowych belek podsuwnicowych jest racjonalne dla określonych typów suwnic, nacisków kół i rozpiętości tych belek (uprawnienia budowlane). Trzeba także zauważyć, że stalowe belki podsuwnicowe również wykazują w eksploatacji szereg wad i nieraz podlegają uszkodzeniom, wymagającym kłopotliwych napraw i wzmocnień.
Wielu badaczy krajowych i zagranicznych od szeregu lat zajmuje się obserwacją zachowania się różnego rodzaju istniejących, eksploatowanych torów oraz analizą całokształtu zagadnień z tym związanych (program egzamin ustny).

W belkach ciągłych żelbetowych, głównie monolitycznych, a także połączonych monolitycznie, spotyka się pęknięcia obejmujące miejscami całą wysokość belki podsuwnicowej. Przy podporach belek obserwuje się pęknięcia o nachyleniu charakterystycznym dla ukośnego rozciągania, w części zaś środkowej przęseł pojawiają się zwykle rysy pionowe.
Pod wpływem zmiennego obciążenia belek suwnicami, szczególnie ciężkimi i o dużej intensywności pracy, występuje zjawisko zmęczenia betonu, prowadzące do wyraźnych pęknięć o narastającej długości.

W celu zmniejszenia możliwości powstawania rys należy przy wykonywaniu belek podsuwnicowych stosować beton wibrowany, o konsystencji gęstoplastycznej i o wymaganej wytrzymałości. Odpowiednio rozstawione strzemiona w belce jak również w półkach, przy powiązaniu strzemion z konstrukcyjnym zbrojeniem podłużnym, spełniają rolę zbrojenia przeciwskurczowego dla powierzchni bocznych belki oraz dla półek. Konieczne jest również należyte pielęgnowanie świeżego betonu (opinie o programie).

Żelbetowe belki podsuwnicowe

O istotnym znaczeniu zabezpieczania żelbetowych belek podsuwnicowych przed powstaniem w nich ryś może świadczyć zastosowanie zabetonowanej w belce siatki metalowej, okrywającej powierzchniowo zbrojenie belki. Belki takie pracowały przez szereg lat nie wykazując żadnych uszkodzeń.
Dla suwnic o dużej intensywności pracy wskazane jest obliczanie belek podsuwnicowych na zarysowanie, przy czym raczej należałoby przyjmować trójkątny wykres naprężeń rozciągających o skrajnej wartości Rr [2] oraz współczynnik pewności s2 = 1,3, a nie wykres prostokątny jak podaje norma (segregator aktów prawnych).

W wyniku poczynionych obserwacji i przeprowadzonych analiz pracy różnych suwnic można podać następujące wnioski i zalecenia, dotyczące racjonalnego stosowania torów podsuwnicowych.
Przyjmuje się obecnie, że żelbetowe belki podsuwnicowe są przydatne dla suwnic produkcyjnych o nośności od 5 do 20 T (choć spotyka się zwolenników zwiększenia tego zakresu do 30 T), a dla suwnic montażowych nawet do 50 T.

Pod względem ekonomicznym racjonalne jest stosowanie:
a) przy rozpiętościach belek podsuwnicowych do 6 m - żelbetowych belek prefabrykowanych,
b) przy rozpiętościach do 9 m - żelbetowych belek monolitycznych,
c) przy rozpiętościach do 12 m - belek sprężonych,
d) przy rozpiętościach powyżej 12 m - belek stalowych.

Poza tym przy rozpiętościach 6 m najekonomiczniejsze, z punktu widzenia zużycia stali, są belki jednoprzęsłowe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami