Analiza przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych


Budynek dla niepełnosprawnych
Budynek dla niepełnosprawnych

− Do wejść ogólnodostępnych do budynku doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i spadkach nie przekraczających 5%, bez schodów terenowych, zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do mieszkań na parterze i do wewnętrznego dźwigu osobowego zatrzymującego się na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych i kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.


− Drzwi wejściowe do budynku oraz do mieszkań posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,9 m.
Progi w tych drzwiach nie przekraczają 20 mm.


− Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pomieszczeń kuchennych i sanitarnych posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,8 m i nie mają progów.


− Kształt i wymiary przedpokojów umożliwiaja wykonanie manewrów wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.


− Wewnętrzne dżwigi osobowe bedą przystosowane dla osób niepełnosprawnych – gabaryty kabiny wieksze niż 1,1×1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablica przyzywowa na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych z informacją głosową.


− Miejsce do gromadzenia odpadów stałych znajdujące się w poziomie podziemia jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez wewnętrzny dźwig osobowy.


− Zaprojektowano 3 stanowiska postojowe, które są przewidziane na samochody użytkowane przez osoby niepełnosprawne poruszające sie na wózkach inwalidzkich. Stanowiska te posiadają długość 6,0 m i szerokość 2,3 m, z zapewniona możliwością korzystania z przylegającego ciągu komunikacyjnego. Stanowiska dla osób niepełnosprawnych należy odpowiednio oznakować. Dostęp do stanowisk jest zapewniony poprzez ciągi komunikacyjne o szerokości co najmniej 1,5 m i spadkach nie przekraczających 5%, umożliwiające dojścia i dojazdy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 

 

− W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiązuje się wykonawce do przestrzegania obowiązujacych norm budowlanych, przepisów techniczno budowlanych, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót, warunków BHP oraz zasad wiedzy technicznej dotyczących wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań, stosowania wyrobów budowlanych posiadających aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.


− Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.


− Podane w projekcie rozwiązania mogą ulec zmianie na inne o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych po uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !