Analiza przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych


Budynek dla niepełnosprawnych
Budynek dla niepełnosprawnych

− Do wejść ogólnodostępnych do budynku doprowadzono utwardzone dojścia o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i spadkach nie przekraczających 5%, bez schodów terenowych, zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do mieszkań na parterze i do wewnętrznego dźwigu osobowego zatrzymującego się na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych i kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.


− Drzwi wejściowe do budynku oraz do mieszkań posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,9 m.
Progi w tych drzwiach nie przekraczają 20 mm.


− Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pomieszczeń kuchennych i sanitarnych posiadają szerokość w świetle co najmniej 0,8 m i nie mają progów.


− Kształt i wymiary przedpokojów umożliwiaja wykonanie manewrów wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.


− Wewnętrzne dżwigi osobowe bedą przystosowane dla osób niepełnosprawnych – gabaryty kabiny wieksze niż 1,1×1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablica przyzywowa na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych z informacją głosową.


− Miejsce do gromadzenia odpadów stałych znajdujące się w poziomie podziemia jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez wewnętrzny dźwig osobowy.


− Zaprojektowano 3 stanowiska postojowe, które są przewidziane na samochody użytkowane przez osoby niepełnosprawne poruszające sie na wózkach inwalidzkich. Stanowiska te posiadają długość 6,0 m i szerokość 2,3 m, z zapewniona możliwością korzystania z przylegającego ciągu komunikacyjnego. Stanowiska dla osób niepełnosprawnych należy odpowiednio oznakować. Dostęp do stanowisk jest zapewniony poprzez ciągi komunikacyjne o szerokości co najmniej 1,5 m i spadkach nie przekraczających 5%, umożliwiające dojścia i dojazdy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 

 

− W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiązuje się wykonawce do przestrzegania obowiązujacych norm budowlanych, przepisów techniczno budowlanych, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót, warunków BHP oraz zasad wiedzy technicznej dotyczących wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań, stosowania wyrobów budowlanych posiadających aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.


− Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.


− Podane w projekcie rozwiązania mogą ulec zmianie na inne o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych po uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami