Analiza refraktometryczna

 

Analiza refraktometryczna

analiza refraktometryczna, refraktometria - metoda analizy instrumentalnej oparta na pomiarze współczynnika załamania światła stosowana jest do identyfikacji substancji, kontroli czystości i do analizy ilościowej mieszanin, głównie złożonych z dwóch składników, które różnią się znacznie współczynnikiem refrakcji (program uprawnienia budowlane na komputer);

analiza rentgenowska - analiza oparta na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego;

analiza rentgenowska dyfrakcyjna - analiza (jakościowa i ilościowa) substancji krystalicznej na podstawie pomiaru kąta ugięcia promieni rentgenowskich;

analiza rentgenowska spektralna - analiza spektralna oparta na badaniu widma rentgenowskiego (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

analiza rozjemcza, analiza arbitrażowa - analiza przeprowadzana w przypadku rozbieżności wyników analiz między dostawcą a odbiorcą przez wybraną przez nich wspólnie trzecią instytucję, przyjętą przez strony za arbitrażową;

analiza ruchowa -analiza wykonywana w celu kontroli procesu technologicznego przy pomocy możliwie szybkich metod analiza ruchów - podzielenie badanego elementu pracy (np. operacji technologicznej) na proste ruchy robocze zestawione w kolejności ich wykonywania oraz badanie ich celowości i poprawności z punktu widzenia realizacji zadania roboczego stosuje się do badania metod pracy i normowania czasu przy produkcji masowej;

analiza rzeźna - zespół zabiegów, czynności i oznaczeń mających na celu ustalenie wydajności i jakości rzeźnej tuszy, a także jakości konsumpcyjnej mięsa (uprawnienia budowlane);

analiza sedymentacyjna - metoda określania wielkości cząstek o wymiarach mikroskopowych, pozwalająca na ilościowy pomiar zawartości cząstek o określonych wielkościach w mieszaninie cząstek o różnych wielkościach; a.s. oparta jest na zależności między prędkością opadania cząstek w cieczy a ich wielkością;

analiza sekwencyjna - w statystyce matematycznej kontrola hipotez, przy której nie ustala się z góry koniecznej liczby obserwacji, lecz określa się ją w czasie trwania kontroli;

analiza sensoryczna - ocena jakości (głównie produktów żywnościowych) wykonywana za pomocą zmysłów, przy udziale zespołu oceniającego. z zastosowaniem metod i warunków zapewniających dokładność i powtarzalność wyników;

analiza sieciowa - metody sieciowe;

analiza sitowa - analiza mechaniczna substancji sypkich polegająca na rozdziale cząstek za pomocą sit (program egzamin ustny);

analiza spektralna, analiza widmowa określanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego próbki na podstawie badania jej w zależności od rodzaju badanego widma rozróżnia się absorpcyjną, atomową, cząsteczkową, emisyjną, maso w analiza spektrofotometryczna, spektrofotometria absorpcyjna zespól metod analitycznych opartych na pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez badane środowisko;

Analiza spektrograficzna

analiza spektrograficzna - analiza spektralna o- parta na pomiarach widma emisyjnego próbki zarejestrowanego na płycie fotograficznej (opinie o programie);

analiza spektrometryczna - analiza spektralna e- misyjna, w której natężenie linii widmowych mierzone jest bezpośrednio za pomocą detektorów fotoelektrycznych;

analiza spektroskopowa - analiza spektralna, gdy detektorem promieniowania jest oko ludzkie;

analiza staloskopowa - analiza spektroskopowa metali i ich stopów; a.s. wykonuje się za pomocą staloskopu;

analiza statystyczna - wykrywanie prawidłowości w badanych zjawiskach i interpretowanie tych prawidłowości za pomocą metod statystyki matematycznej;

analiza strukturalna - badanie wewnętrznej struktury cząsteczki lub kryształu w celu określenia położeń atomów w’ cząsteczce lub w komórce elementarnej kryształu; a.s. przeprowadza się za pomocą badania widm absorpcji w nadfiolecie, świetle widzialnym (a przede wszystkim w podczerwieni), badania widm Ramana, rezonansu elektronowego i protonowego, kąta dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego itp. (segregator aktów prawnych);

analiza systemów - jeden z etapów projektowania systemów polegający na metodycznym badaniu istniejącego systemu (np. systemu zarządzania), mający na celu opracowanie założeń dla systemu ulepszonego;

analiza techniczna - analiza, której celem jest ocena surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i gotowych produktów pod względem ich użyteczności i przydatności w procesie technologicznym;

analiza technologiczna wody - analiza techniczna wody wykonywana w celu ustalenia możliwości i sposobu uzdatniania wody analiza termiczna;

analiza cieplna - analiza polegająca na śledzeniu zmian temperatury układu ogrzewanego lub studzonego, w celu ustalenia składu chemicznego lub/i przemian fazowych substancji;

analiza termoelektryczna - analiza wykorzystująca pomiar natężenia prądu przepływającego przez badaną próbkę w wyniku przyłożenia elektrod, z których jedna jest ogrzana do odpowiedniej temperatury; natężenie prądu zależy od różnicy temperatur elektrod oraz od składu badanej próbki; a.t. stosowana jest do oznaczania pewnych składników stopów i metali;

analiza termograwimetryczna, termograwimetria - analiza termiczna polegająca na badaniu zmian masy badanej substancji w zależności od temperatury;

analiza termomagnetyczna - metoda analizy wykorzystująca zmiany namagnesowania w zależności od temperatury do określania składu fazowego substancji zawierających składniki ferromagnetyczne (np. katalizatorów) oraz do badania procesów wydzielania faz ferromagnetycznych podczas rekrystalizacji stopów metalicznych (promocja 3 w 1);

analiza toksykologiczna - analiza polegająca na identyfikacji i oznaczaniu substancji trujących analiza turhidymetryczna, turbidymetria - metoda optycznej analizy instrumentalnej, w której wykorzystuje się zmiany zmętnienia roztworu powodowane wydzieleniem się oznaczanego składnika w postaci osadu lub emulsji

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !