Analiza termiczna

Analiza termiczna

Po określonym czasie (3, 7 i 28 dni, 3 i 6 miesięcy, 1 rok i 2 lata) próbki wyjmowano z wody, suszono w temperaturze 105°C w ciągu 2 h i rozdrabniano do całkowitego przejścia przez sito nr 008 (program uprawnienia budowlane na komputer). Przygotowane w ten sposób próbki poddano badaniom termicznym, rentgenowskim i spektroskopowym w podczerwieni.
Wyniki termicznej analizy cementów o różnym składzie mineralnym. Analiza termiczna próbek pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących procesów zachodzących w twardniejącym zaczynie cementowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Krzywe różnicowe nieuwodnionych cementów mają dwa efekty endotermiczne związane z obecnością gipsu w temperaturze 130 i 160°C. Niewielkie przegięcia na krzywych w zakresie temperatury 700-800°C związane są z rozkładem węglanu wapniowego, powstałego w wyniku częściowej hydratacji i karbonizacji podczas przechowywania i przygotowywania próbek. Dla próbek cementów po okresie hydratacji trwającym od 3 dni do 2 lat wystąpił duży pik endotermiczny na krzywych DTA w temperaturze 190-210°C, związany z kilkoma procesami: z usuwaniem wody higroskopijnej, z rozkładem tobermorytu, z początkowym etapem odwadniania C3AH6 i glinianów heksagonalnych, a także hydrożelazianu analogicznego składu lub stałego roztworu C,(A, F)H6, uwodnionych siarczanoglinianów i siarczanożelazianów lub ich stałych roztworów, jak również z odwadnianiem żelu zawierającego wodorotlenki glinu i żelaza oraz kwas metakrzemowy (uprawnienia budowlane).

Krzywe różnicowe wszystkich trzech cementów różnią się przebiegiem pierwszego efektu endotermicznego w temperaturze 130-140°C; a mianowicie pojawiają się nieznaczne przegięcia na krzywych DTG: dla zestawu 7 po upływie 28 dni, dla zestawu 2 po upływie 1 roku, a dla zestawu 3 - po upływie 2 lat twardnienia. Ten pik jest charakterystyczny dla uwodnionego monosiarczanoglinianu wapniowego, który powstał z etryngitu utworzonego we wcześniejszym okresie, jak również dla uwodnionych heksagonalnych glinianów i żelazianów wapnia (program egzamin ustny).

Efekt endotermiczny

Brak tego piku w początkowym okresie twardnienia tłumaczy się, prawdopodobnie, nieznaczną zawartością tworzącego się związku, ponieważ udział C3A w klinkierach nie jest duży, a przyłączanie gipsu przez żelazian czterowapniowy następuje później niż przez glinian (po 200 dniach ulega związaniu tylko 75% gipsu). Etryngitu nie wykryto, ponieważ uległ on rozpadowi przy suszeniu próbek w temperaturze 105°C (opinie o programie). Brak tego piku na krzywych dla zestawów 2 i 5 po 1-2 latach twardnienia można wyjaśnić nałożeniem się silniejszych efektów rozkładu uwodnionych krzemianów, jak również większą rekrystalizacją produktów hydratacji w cementach alitowych z utworzeniem nowych złożonych faz izomorficznych, zmniejszających zawartość uwodnionych glinożelazianów wapnia o różnym składzie. W cementach belitowych efekty związane z rozkładem faz glinożelazianowych ujawniają się wyraźniej.

Efekt endotermiczny w temperaturze 130-140°C związany jest również z przemianą uwodnionych glinożelazianów heksagonalnych w regularne. Pojawienie się tego piku w dłużej twardniejących próbkach cementów ze zwiększoną w nich zawartością alitu wyjaśnić można tym, że wodorotlenek wapniowy silnie hamuje tę przemianę.
Zwiększenie szerokości pierwszego efektu na krzywych termicznych zestawów 2 i 3 z równoczesnym, stosunkowo nieznacznym, ubytkiem masy świadczy o silniejszym związaniu wody w uwodnionych krzemianach, zachodzącym w wyniku stopniowej zmiany ich składu (segregator aktów prawnych).

Niewielkie przegięcia na krzywych DTA dotyczących wszystkich zestawów w temperaturze 380-410°C związane są z przemianą żelowych produktów twardnienia cementu w produkty krystaliczne, jak również z dalszym odwodnianiem QAHg.

Efekt endotermiczny w temperaturze 500530 C odpowiada rozkładowi wodorotlenku wapniowego powstającego w wyniku hydrolizy faz krzemianowych. W tym samym zakresie temperatury następuje dalsza dehydroksylacja uwodnionych glinianów (lub glinożelazianów), których obecność została tu stwierdzona (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !