Asfalty

Asfalty

Ciągliwość (duktylność) oznacza właściwość plastyczną asfaltu, określoną długością do jakiej normowa próbka asfaltu daje się rozciągnąć w duktylometrze bez zerowania (program uprawnienia budowlane na komputer).
Lepkość (wiskoza) smoły określa stopień jej płynności. Miarą jest czas w sekundach wypłynięcia z normowego zbiorniczka 50 cm3 smoły podgrzanej do temperatury 30°C Smoła płynna oznacza się małą wiskozą, natomiast gęsta - dużą.

Lepiszczom bitumicznym należy przed użyciem nadać odpowiednią konsystencję umożliwiającą dozowanie ich i otaczanie kruszywa. Zależnie od sposobu użycia lepiszcza bitumiczne dzieli się na:
- stosowane na gorąco, czyli w stanie roztopionym, w którym osiągają wymaganą lepkość,
- stosowane jako upłynnione lotnymi rozpuszczalnikami powodującymi dostateczną płynność w normalnej temperaturze,
- stosowane w postaci zawiesiny lepiszcza w wodzie, czyli tzw. emulsji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Asfalty mają pochodzenie naturalne lub ponaftowe. W Polsce asfalty naturalne nie występują. Produktem wyjściowym do otrzymywania asfaltów jest ropa naftowa.
Destylację ropy wykonuje się przeważnie dwustopniowo. Ropa podgrzana w piecu rurowym do temperatury wrzenia odpływa w postaci mieszaniny par i płynu do węży destylacyjnej, w której para przepływając ku górze przechodzi do miejsc o temperaturze, wskutek czego skrapla się na poszczególnych sekcjach tac. W ten można wydzielić z ropy benzynę, naftę, oleje napędowe i opałowe (mazut). Mazut jest ponownie podgrzewany w piecu rurowym, skąd przechodzi do podobnej wieży, w której panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego, co umożliwia wyodrębnienie z olejów smarownych i asfaltu. Stopień oddestylowania olejów z asfaltowej ma zasadniczy wpływ na wiele właściwości asfaltów, szczególnie u ciągliwość.

Asfalty miękkie o wysokich penetracjach otrzymuje się bezpośrednio z destylacji,  przerywa się, gdy pozostałość uzyska pożądaną penetrację. Taki asfalt nosi nazwę scylowanego i może być już wysyłany z rafinerii. Asfalty twardsze otrzymuje się asfalty destylowane (uprawnienia budowlane).

Asfalty drogowe

Proces ten polega na wprowadzeniu do asfaltu podgrzanego xc Temperatury 230-260°C powietrza lub pary wodnej pod ciśnieniem. Tak uzyskane Kiity nazywa się utlenionymi, oksydowanymi lub dmuchanymi. Asfalty dmuchane mają zastosowanie w robotach izolacyjnych. W asfaltach tych zależność między temperaturą mętnienia i penetracją jest inna niż w destylowanych. Asfalty dmuchane przy takiej jak destylowane mają wyższą temperaturę mięknienia i mniejszą ciągliwość, ł ponadto niższą temperaturę łamliwości, czyli mniejszą kruchość (program egzamin ustny).
Podobnie jak dmuchanie wpływa na asfalt ogrzewanie z dodatkiem siarki (2-5%) temperatury 200-250°C. Asfalty siarkowane mają niższą penetrację, wyższe tempera- *łamliwości i mięknienia oraz zwiększoną przyczepność i nadają się do wyrobu asfaltowych.
Asfalty można podzielić wg zastosowania na drogowe, przemysłowe, izolacyjne, specjalne i lepiki (opinie o programie).

Asfalty drogowe (PN-65/C-96170) są destylowane i częściowo dmuchane. Mogą być również użyte do większości robót izolacyjnych oraz do wyrobu materiałów izolacyjnych.
Asfalty drogowe dzieli się ze względu na penetrację: D-200, D-100, D-70, D-50, D-35 D-20.
Asfalty przemysłowe (PN-76/B-96178) mają zmienne właściwości, zwłaszcza co dc temperatury łamliwości. Asfalty te stosuje się przede wszystkim do wyrobu materiałów izolacyjnych oraz farb i lakierów. Asfalty przemysłowe oznacza się literą P i dzieli z< względu na temperaturę mięknienia: P-25, P-40, P-50, P-60, P-90 i P-120 (segregator aktów prawnych).

Symbolem PS oznacza się asfalty przemysłowe, specjalnie przydatne w budownictwie: PS-50, PS-7S i PS-85; są stosowane do produkcji lepików, mas powłokowych do pap i do robót izolacyjnych.
Asfalty izolacyjne (PN-63/C-96147) są to asfalty dmuchane o wysokich temperaturach mięknienia i niskich temperaturach łamliwości. Nadają się do wielu robót izolacyjnych, m.in. do izolacji rurociągów. Klasyfikuje się je wg temperatury mięknienia: IW-80 i IW-100 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !