Asfalty stosowane w budownictwie

Asfalty stosowane w budownictwie

Ze względu na rodzaje deformacji asfalty dzieli się na trzy grupy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do grupy pierwszej należą asfalty zachowujące się podobnie do cieczy newtonowskich: wielkość odkształceń jest proporcjonalna do wywieranego nacisku, odkształcenia sprężyste tych asfaltów są nieznaczne, nie posiadają też one właściwości tikso-tropowych.

Do drugiej grupy należą asfalty o zupełnie wyraźnie zaznaczających się własnościach sprężystych wpływających wyraźnie na ich zachowanie się przy różnym ich zastosowaniu. Po okresie początkowych odkształceń odkształcenia następne są z reguły proporcjonalne do wywieranego nacisku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Asfalty te po doznaniu stosunkowo nieznacznych odkształceń sprężystych prawie całkowicie wracają do pierwotnego stanu. Przy dużych odkształceniach nie następuje pełny powrót do stanu początkowego.
Asfalty stosowane w budownictwie są bądź pochodzenia naturalnego (tzw. asfalty naturalne) bądź też są otrzymywane jako pozostałości podestylacyjne ropy naftowej (tzw. asfalty ponaftowe, czyli podestylacyjne) (uprawnienia budowlane).

Asfalty naturalne dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
Skały bitumiczne, w których materiał mineralny - przeważnie wapień lub dolomit, a rzadziej piaskowiec - jest przesycony asfaltem, przy czym zawartość asfaltu dochodzi czasami do 10, a nawet do 15% ciężarowych. Wapienie bitumiczne odgrywały dużą rolę w budownictwie drogowym i stanowiły początkowo podstawowy materiał do budowy nowoczesnych nawierzchni bitumicznych. Obecnie straciły one swe pierwotne znaczenie, tym niemniej znajdują szerokie zastosowanie, zwłaszcza po zmieleniu, jako domieszka do mas asfaltowych drogowych i budowlanych.
Złoża asfaltowe, występujące w skałach lub jeziorach asfaltowych (program egzamin ustny).

Asfalty ponaftowe

Największe znaczenie dla techniki posiada asfalt trynidadzki wydobywany ze słynnego jeziora Trynidad, należącego do grupy Wysp Antylskich. Po wydobyciu z jeziora asfalt poddawany jest piocesowi oczyszczania, który polega na usuwaniu przez ogrzewanie zawartej w nim w postaci emulsji wody w ilości do 29% oraz grubszych zanieczyszczeń mineralnych. Po takim oczyszczeniu asfalt jest używany w przemyśle i technice drogowej pod nazwą „Trynidad epure”. Charakterystyczną cechą asfaltu „Trynidad epure” jest zawartość bardzo drobnych cząstek mineralnych, które składają się głównie z bardzo rozdrobnionej krzemionki i gliny. Zawartość tych części mineralnych wynosi ok. 43°/o. Stanowią one jednolitą i równomiernie rozproszoną zawiesinę w asfalcie (opinie o programie).

Z dalszych rodzajów asfaltów naturalnych znane są asfalty syryjskie, asfalt z Morza Martwego oraz grupa asfaltytów, do których należą gilsonit, grahamit i inne. Odznaczają się one bardzo wysoką temperaturą mięknienia, a pod względem składu stanowią przeważnie mieszaninę węglowodorów alifatycznych. Są one stosowane przeważnie do wyrobu farb, lakierów, czerni- deł drukarskich oraz materiałów izolacyjnych przeciwwilgociowych.
Asfalty ponaftowe (podestylacyjne) otrzymuje się jako pozostałość po przeróbce ropy naftowej (segregator aktów prawnych).

Rozróżniamy następujące sposoby przeróbki ropy naftowej:
- destylacją frakcjonowaną kotłową, powodującą rozdział ropy naftowej na poszczególne frakcje prawie bez zmiany w składzie chemicznym,
- destylację rozkładową w wyższych temperaturach pod zwiększonym ciśnieniem, powodującą rozbicie zawartych w ropie związków chemicznych o większych cząsteczkach na mniejsze i powstanie produktów o innym składzie chemicznym niż produkt wyjściowy.

Przy destylacji rozkładowej uzyskuje się większą ilość produktów lżejszych, o niższych temperaturach wrzenia (zwiększenie wydajności benzyny) (promocja 3 w 1).
Istnieją również sposoby chemiczne otrzymywania pewnych ilości asfaltów specjalnych w drodze ekstrakcji, np. przy oczyszczaniu olejów za pomocą rozpuszczalników selekcyjnych. Z odpadów powstających przy oczyszczaniu oleistych frakcji podestylacyjnych za pomocą kwasu siarkowego można uzyskać produkty zwane asfaltami pokwasowymi.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !