Płaca robotników

Płaca robotników

Głównym celem ewidencji płacy robotników jest:

 1. określenie wysokości płacy należnej robotnikom zgodnie z ich kwalifikacjami, czasem pracy i jej wynikami;
 2. kontrola wykorzystania zaplanowanego funduszu płac (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasadniczymi dokumentami, stanowiącymi podstawę do ustalenia przepracowanego czasu roboczego, ilości wykonanych robót i sumy zarobków robotników w przedsiębiorstwach budowlanych, są:

 1. książka kontroli godzin pracy robotników;
 2. zlecenie robocze;
 3. karta kontroli ilości robót wykonywanych wg zleceń roboczych;
 4. protokół braku produkcyjnego;
 5. protokół przestoju;
 6. zezwolenie na roboty w godzinach nadliczbowych;
 7. protokół przyznania premii w czasowo-premiowym systemie płac;
 8. karta pracownicza;
 9. karta zarobkowa;
 10. karta kontroli dodatków i premii;
 11. lista płacy i lista zaliczkowa;
 12. karta wynagrodzenia.
 13. Książka kontroli godzin pracy robotników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Książka kontroli obecności robotników i jej prowadzenie zostały szczegółowo. Dokumentacja zatrudnienia. Liczba godzin podana w książce kontroli jest podstawą do obliczenia zarobków poszczególnych robotników wg zleceń roboczych. Zlecenie robocze jest podstawowym dokumentem umownym, na podstawie którego pracownik, zespół lub brygada wykonują powierzone im zadania (uprawnienia budowlane).

Zlecenie robocze

Zlecenia powinni otrzymywać wszyscy robotnicy budowy (z wyjątkiem dozorców, straży, pomocy magazynowej itp.), niezależnie od systemu zapłaty za pracę. Praca wykonywana w czasowym systemie zapłaty i w systemie akordowym powinna być rejestrowana na oddzielnych zleceniach roboczych. W przypadku zatrudnienia pracownika w okresie obrachunkowym w systemie akordowym i doraźnie w systemie czasowym jeżeli to jest konieczne ze względu na dobro produkcji należy na zleceniu wystawionym na pracę doraźną podać numer i datę zlecenia wystawionego na pracę wykonywaną w okresie obrachunkowym w systemie akordowym (program egzamin ustny).

Zlecenie na roboty akordowe zawiera ilości i rodzaje wykonywanych robót i obowiązujące ceny akordowe. Zlecenie na roboty wykonywane systemem dniówkowym powinno zawierać konkretny opis wykonywanych robót, a to w celu umożliwienia kontroli, szczególnie w przypadku, gdy część robót wykonuje się w czasowym, a część w akordowym systemie płac (opinie o programie).

W zleceniu nie należy łączyć robót różnych rodzajów, jak np. robót zbrojarskich, betoniarskich itp.

Zlecenie robocze jest ponadto dokumentem rachunkowo-technicznym, który służy do ustalenia:

 1. planu pracy brygady lub zespołu na pewien okres czasu;
 2. wydajności pracy robotnika, zespołu i brygady;
 3. zarobków poszczególnych robotników;
 4. kosztów własnych robocizny przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

Dokładnie wypełnione zlecenie robocze powinno być wręczone robotnikowi co najmniej na 1 dzień przed przystąpieniem do danej roboty, aby umożliwić mu zaznajomienie się z rodzajem i zakresem pracy i warunkami płacy. Podstawą do wydania zlecenia roboczego jest karta technologiczna wzgl. projekt techniczny organizacji montażu oraz książka obmiaru robót. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że zlecenie robocze nie może być wystawione na robotę, która nie jest umieszczona w księdze obmiaru, bez względu na to czy dotyczy to robót kosztorysowych, dodatkowych, czy też pomocniczych (segregator aktów prawnych).

Ilości wykonywanych robót muszą być podawane do zleceń roboczych przez technika sporządzającego obmiary i prowadzącego księgę lub karty obmiaru robót. Ścisła współpraca technika obmiarowca z technikiem sporządzającym zlecenia robocze jest konieczna. Zlecenia robocze powinny obejmować wszystkie roboty, które stanowią pewną zamkniętą całość i mają być wykonane przez tę samą brygadę. Zlecenia wystawia się na okres wykonania robót z tym, że należy dążyć do obejmowania zleceniami roboczymi takiego zakresu robót, aby wykonanie ich zbiegało się z okresem obrachunkowym (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami