Blog

08.09.2020

Badania atmosfery

Badania atmosfery

Badania atmosfery

Badania atmosfery wykazały, że przyziemna jej warstwa (do 2 m nad powierzchnią terenu) ulega poważnym wpływom lokalnych warunków, do których zaliczyć można: topografię terenu, zabudowę, rodzaj gleby, roślinność itp.

Na przykład temperatura powietrza wielkich miast jest w zimie do ok. 3°C wyższa niż temperatura powietrza poza obrębem miasta. Wprowadzając pod pojęciem klimatu lokalnego klimat placu budowy, należy przez to rozumieć taki klimat, jaki zaistnieje w wyniku dodatkowego oddziaływania warunków specyficznych dla danego placu budowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Klimat placu budowy, w odróżnieniu od klimatu większego rejonu może różnić się głównie wietrznością i temperaturą.

Na przykład polana leśna, budowa w obrębie gęsto zabudowanego zakładu przemysłowego, budowa wzdłuż kanału ściekowego - mają duży wpływ na wymienione czynniki klimatu. Przy analizie klimatu placu budowy nie można pominąć ciepła, jakie może wydzielać się z dużych wykopów ziemnych, przy szybkim maszynowym ich wykonaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Klimat placu budowy może charakteryzować się bardzo jednolitymi właściwościami, ale też w szczególnych przypadkach może gwałtownie reagować na każdą zmianę lokalnych warunków otoczenia, co w ogóle nie jest brane pod uwagę w skali klimatu regionalnego.
Ponieważ o klimacie i jego właściwościach decyduje głównie temperatura powietrza, za podstawę do przyjęcia okresu zimowego w Polsce posłużono się statystyką temperatur z kilkudziesięcioletniego’okresu.

Okres od 16 listopada do 15 marca przyjęto w budownictwie za okres zimowy, ponieważ w tym okresie średnie temperatury dobowe są niższe od -10°C i mieszanka betonowa wymaga specjalnego traktowania (uprawnienia budowlane).
Charakterystyczną cechą klimatu Polski - ważną dla budownictwa - są duże wahania temperatur w ciągu doby. Różnice między średnimi dobowymi temperaturami ekstremalnymi w miesiącach zimowych dochodzą do +5°C, a w marcu nawet do + 7°C. Ważne jest również to, że zdecydowaną przewagę w średnich temperaturach dobowych mają temperatury ujemne tylko do - 6°C. Średnie temperatury dobowe poniżej -6nC występują tylko w ciągu 5 do 7 dni w miesiącu i to tylko w grudniu, styczniu i lutym (program egzamin ustny).

Analiza wszystkich wyników badań

Wiatry wiejące z prędkością 2 do 5 m/s mają już poważny wpływ na charakter klimatu, a tym samym na roboty budowlane. Wiatry o prędkości ponad 5 m/s zalicza się do wiatrów groźnych. W miesiącach zimowych ok. 75n, wiatrów ma prędkość ponad 2 m/s a ok. 30%* to wiatry groźne o prędkości ponad 5 m/s. Tablica dotyczy centralnych regionów Polski, gdzie wiatry są łagodniejsze.

Szczególnie zimnymi wiatrami są wiatry kontynentalne i polarne z kierunków północnych i wschodnich. Najwięcej takich wiatrów występuje w lutym i stanowią one ok. 30% wszystkich wiatrów tego miesiąca. Pozostałe wiatry to w większości łagodne wiatry zachodnie (opinie o programie).
Najwięcej opadów w miesiącach zimowych występuje w regionach górskich i podgórskich oraz nad morzem, szczególnie w koszalińskim. Ilość opadów jest mniej więcej wyrównana, choć daje się zauważyć ich pewną przewagę w lutym. Śnieżnych dni jest najwięcej w okresie kalendarzowej zimy, tj. w miesiącach grudniu, styczniu i lutym.

Analiza wszystkich wyników badań wskazuje na to, że dla oceny wpływu niskich temperatur na właściwości mieszanki betonowej trzeba wydzielić temperatury, które powodują tylko ochłodzenie mieszanki betonu i temperatury, które prowadzą do jej zamrożenia (segregator aktów prawnych). Zjawiska te oznaczać się będzie dalej odpowiednio jako ochłodzenie lub zamrożenie mieszanki betonowej.

Charakterystyczny wykres wpływu chłodów na proces tężenia betonu wyrażony w wytrzymałości na ściskanie. Wykres wskazuje, że im niższa jest temperatura betonu, tym beton wolniej tężeje i że może nigdy nic uzyskać wytrzymałości, jaką uzyskałby dojrzewając w temperaturze normalnej, tj. 18±2°C (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami