Badania cementów

Badania cementów

Autorzy określili zawartość wolnego tlenku magnezowego metodą N.A. Toropowa i P.D. Kacenelenbogena. Ustalono, że w klinkierze z zestawu 2 zawartość wolnego tlenku magnezowego wynosi 0,84% z ogólnej zawartości MgO 4,99% (wg analizy chemicznej), a w klinkierze z zestawu 5 - 0,93% z ogólnej zawartości MgO 5,45%. W badanych klinkierach krystalizuje więc w postaci peryklazu tylko ok. 20% ogólnej zawartości tlenku magnezowego; pozostała część MgO wchodzi* prawdopodobnie, w postaci roztworu stałego do fazy alitu (przy czym, w tym przypadku, następuje zastąpienie jonu Ca2+ jonem Mg2+) i do substancji wypełniającej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obecność tlenku magnezowego w mieszaninie surowcowej zwiększa ogólną zasadowość układu, co wywołuje zwiększenie zawartości alitu w klinkierze. Tlenek magnezowy, pozostały po nasyceniu alitu, może tworzyć roztwory stałe z QAF i wchodzić w skład szklistej fazy o zmiennym składzie.
Wyniki chemicznej analizy fazowej i badań petrograficznych wskazują na zwiększenie zawartości alitu w klinkierach w porównaniu z wynikami uzyskanymi z obliczeń.
Poza tym, przy petrograficznych badaniach klinkierów serii II nie wykryto peryklazu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). A zatem, tlenek magnezowy, obecny w badanych klinkierach zwykle w postaci roztworów stałych, nie powinien ujemnie wpływać na stałość objętości i inne właściwości cementów.

Badania przeprowadzone na małych próbkach pozwoliły ustalić, że tlenek magnezowy zawarty w klinkierach serii II, wytworzonych z surowców z dodatkiem bazaltu, nie wywiera ujemnego wpływu na stałość objętości uzyskiwanych cementów i że te cementy osiągają znaczny wzrost wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia. Badania cementów wg normy GOST 310-60 (tabl. 2-19) potwierdziły słuszność tych wniosków.
Normalna konsystencja zaczynów z badanych cementów portlandzkich wynosi 24-28%, lecz wraz ze spadkiem modułu nasycenia zmniejsza się również jej wartość.
Czasy wiązania, odpowiadające wymaganiom GOST 10178-62, uzyskuje się przy dodatku gipsu w ilości 4-6%, w odniesieniu do masy klinkieru (uprawnienia budowlane).

Stosowanie bazaltu

Na próbkach (plackach) z zaczynu cementowego o normalnej konsystencji, badanych po 4-godzinnym gotowaniu w wodzie i poddanych obróbce hydrotermicznej w autoklawie pod ciśnieniem 0,2 MPa w ciągu 3 h, nie zaobserwowano pęknięć, zniekształceń i zniszczeń, wywołanych przez naprężenia wewnętrzne. Wszystkie próbki, co jest szczególnie ważne dla próbek serii II, wykazały stałość objętości.
Jak wykazały przeprowadzone badania, cementy serii I i II odznaczają się zwiększoną wytrzymałością na zginanie, co jest uwarunkowane znaczną ilością glinożela-zianu wapniowego (program egzamin ustny).
Badania wykazały możliwość uzyskania cementów z mieszanin surowcowych z dodatkiem bazaltów - marki 40 i 50.

Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski:
- Stwierdzono możliwość zastosowania bazaltu jako glinokrzemianowego składnika mieszaniny surowcowej, co pozwala na rozszerzenie bazy surowcowej przemysłu cementowego i intensyfikację produkcji klinkieru portlandzkiego (opinie o programie).
- Stosowanie bazaltu o zwiększonej zawartości tlenków żelaza, jako składnika mieszaniny surowcowej, warunkuje powstawania łatwo topliwych eutektyków, wywierających dodatni wpływ na reaktywność mieszaniny surowcowej i sprzyjających zakończeniu procesów klinkieryzacji w przedziale niższych wartości temperatury (1350-1400°C), niż to ma miejsce w klasycznych mieszaninach surowcowych (segregator aktów prawnych).
- Ustalono, że zwiększenie zawartości tlenków żelaza do 7%, magnezu do 5,5% , i alkaliów do 2% w wapienno-bazaltowych mieszaninach surowcowych nie wpływa
w sposób niekorzystny na proces wiązania wapna, krystalizację minerałów klinkierowych i właściwości uzyskiwanych cementów (promocja 3 w 1).
- Stwierdzono możliwość uzyskania cementu portlandzkiego marek 40 i 50 z surowcowych mieszanin wapienno-bazaltowych. Cementy te odpowiadają wymaganiom normy i odznaczają się zmniejszoną wodożądnością.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !