Blog

26.05.2022

Badania próbek

W artykule znajdziesz:

Badania próbek

Badania próbek z wibrowanej zaprawy dają wyniki dosyć godne zaufania, lecz spotyka się opinie, że dla zaprawy wykonanej z kruszywa jednowymiarowego otrzymuje się większe rozrzuty niż dla betonu wykonanego w podobnych warunkach. Ponadto wartości wytrzymałości uzyskiwane w badaniach powinny być zbliżone do wytrzymałości betonu, a to pociągałoby wymaganie stosowania stosunku wodno-cementowego o wartości wyższej niż w próbach z zaprawą. Należy także wziąć pod uwagę, że interesujące jest zachowanie się cementu w betonie, a nie w zaprawie, w dodatku w zaprawie wykonanej z kruszywa jednofrakcjowego, nigdy nie stosowanego w praktyce. Z tych przyczyn do nowej redakcji normy BS 12 wprowadzono w r. 1958 badanie z użyciem betonu, jako alternatywne w stosunku do badania na wibrowanych próbkach z zaprawy (program uprawnienia budowlane na komputer).

W badaniach z użyciem betonu ustalone ilości cementu i wody, które odpowiadają Wagowemu stosunkowi wodno-cementowemu 0,60, miesza się z talami ilościami grubego i drobnego kruszywa, aby powstały beton miał konsystencję o wartości 10-50 mm opadu stożka. Istnieją pewne ograniczenia co do składu mineralnego i uziarnienia kruszywa. W znormalizowany sposób wykonywane są ręcznie, po jednej na raz, trzy próbki sześcienne o boku równym 100 mm. Po rozformowaniu próbki są przechowywane w wodzie, w temperaturze 18-20°C, aż do momentu badania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymagania normy BS 12: 1958 co do minimalnej wytrzymałości próbek, średniej dla trzech próbek w danym wieku, są podane w tablicy 1-10. Poza spełnieniem tych minimalnych wymagań, wytrzymałość próbek w starszym wieku powinna być wyższa od wytrzymałości próbek młodszych (uprawnienia budowlane). Spadek wytrzymałości w czasie mógłby oznaczać niestałość objętościową lub inne wady cementu. Ten warunek wzrostu wytrzymałości w czasie dotyczy również próbek z zaprawy wibrowanej. Przypuszcza się, że próbki betonowe wykonane ręcznie powinny wykazywać mniejszy rozrzut wytrzymałości niż wibrowane próbki z zaprawy; przypuszczenie to musi być jeszcze w pełni zweryfikowane (program egzamin ustny).

Wpływ cementu

Jakościowo wpływ cementu na cechy zaprawy i betonu jest taki sam, a zależność między wytrzymałościami odpowiadających sobie próbek z obu materiałów jest liniowa. Przykładowo pokazano to na rys. 1-25; zaprawa i beton mają ustalone proporcje, a stosunek wodno-cementowy wynosi dla obu materiałów 0,65. Wytrzymałości próbek z każdej pary nie są identyczne, przynajmniej częściowo dlatego, że badano próbki o różnym kształcie i wielkości. Możliwe jest też istnienie naturalnej różnicy ilościowej między wytrzymałością zaprawy i betonu, ponieważ ilość zawartego powietrza jest większa w zaprawie niż w betonie (opinie o programie).

Poprzedni rozdział dotyczył głównie właściwości cementu portlandzkiego; na jego podstawie można stwierdzić, że cementy różniące się składem chemicznym i charakterystyką fizyczną mogą wykazywać różne właściwości podczas hydratacji. Tak więc powinno być możliwe dobieranie takiego składu surowców, aby otrzymać cementy o różnych wymaganych właściwościach. W rzeczywistości w handlu dostępnych jest wiele rodzajów cementów portlandzkich, a inne, specjalne cementy mogą być wyprodukowane do szczególnych zastosowań (segregator aktów prawnych).

W niniejszym rozdziale opisane będą różne rodzaje cementów portlandzkich; omówionych będzie również kilka cementów nieportlandzkich, a zwłaszcza cement glinowy. W tablicy 2-1 podano nazwy różnych rodzajów cementów portlandzkich łącznie z odpowiadającymi im nazwami amerykańskimi tam, gdzie jest to dostępne. Graniczne zawartości składników dla niektórych z tych cementów wg ASTM zostały już wymienione (tabl. 1-9), a przeciętne zawartości składników. Wiele cementów zostało wyprodukowanych dla zapewnienia dobrej trwałości betonu w różnych warunkach (promocja 3 w 1). Na trwałość betonu ma wpływ nie tylko skład cementu; podstawowe mechaniczne właściwości stwardniałego betonu, takie jak wytrzymałość, skurcz, przepuszczalność, odporność na warunki atmosferyczne i pełzanie zależą również od czynników

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami