Badanie modelowe basenu pływackiego

Badanie modelowe basenu pływackiego

W ramach prac badawczych Katedry Konstrukcji Żelbetowych Pol. Wrocł. przeprowadzono badanie na modelu basenu pływackiego opartego na trzech podporach. Płyta denna takich basenów oparta jest zwykle na krzyżujących się belkach poprzecznych i podłużnych, co jest rozwiązaniem wynikającym z braku metod obliczenia płyt opartych na trzech podporach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zasadniczym celem badania było więc wyznaczenie stanu naprężeń w płycie dennej bezbelkowej, bezpośrednio opartej na trzech punktowych podporach.
Płyta denna o grubości 40 cm z pogrubieniami w postaci głowic oparta jest przegubowo na trzech stopach żelbetowych. Głębokość basenu wynosi w części najpłytszej 0,95 m, w najgłębszej - w płaszczyźnie dwóch podpór - 3,25 m. Model został wykonany z gipsu modelarskiego w skali 1 : 50 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pomiary odkształceń przeprowadzono za pomocą lunety autokolimacyjnej. Obciążenie ciągłe wywołane ciężarem własnym płyty dennej i obciążeniem wodą zastąpiono systemem sił skupionych rozmieszczonych równomiernie w 1,80 punktach na dnie zbiornika. Po przeprowadzeniu pomiarów kątów w płaszczyznach podłużnych i poprzecznych płyty dennej obliczono momenty Mx i My.

Momenty ścian bocznych obliczono analitycznie.
Wykresy momentów Mx - w kierunku podłużnym i My w kierunku poprzecznym, wywołane obciążeniem użytkowym i ciężarem własnym (program egzamin ustny).
Największa wartość momentu Mx występuje w podłużnym przekroju osiowym nad podporą i wynosi 27,6 Tm. Wartość momentów Mx występujących w płaszczyźnie tej podpory prostopadłej do kierunku podłużnego basenu maleje w miarę zbliżania się do ścian bocznych. W płaszczyźnie y dwóch podpór, momenty Mx są o około 65-70% mniejsze. Największa wartość występuje nad podporami i wynosi 11,3 Tm. Między podporami momenty Mx wywołują rozciąganie od dołu, które zanika w miarę oddalania się od osi podłużnej do krawędzi podłużnych.
Momenty My są na ogół większe, zwłaszcza nad podporami (opinie o programie).

Nad podporą środkową moment My dochodzi do wartości 36,4 Tm. Charakterystyczny jest fakt, że w obrębie tej podpory momenty My wywołują na dość dużym obszarze rozciąganie od strony wewnętrznej płyty dennej, podczas gdy w części płyty między pozostałymi dwiema podporami momenty My są odwrotnego znaku i wywołują rozciąganie od dołu.

Porównanie bryły momentów płyty dennej

Porównanie bryły momentów płyty dennej opartej punktowo na trzech podporach z bryłą momentów przy układzie belkowym (jak to dotychczas powszechnie przyjmowano) wypada na korzyść rozwiązania płytowego.
Jest to typowy przykład konstrukcji, przy rozwiązaniu której badanie na modelu, wskutek braku ściślejszych metod obliczania, jest jedyną metodą umożliwiającą prawidłowe wyznaczenie wielkości statycznych (segregator aktów prawnych).

Przejście od wielkości statycznych na modelu do wielkości statycznych obiektu wchodzi w zakres analizy wymiarowej. Metody transponowania wyników badań podano między innymi w pracy.
Zasobniki (zwane również bunkrami) są to pomieszczenia jedno- lub wielokomorowe o niewielkiej wysokości w stosunku do wymiarów w rzucie, przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów sypkich.

Zasobnikami nazywa się również niekiedy miejsca składowania materiału sypkiego bezpośrednio na gruncie, ograniczone ścianami oporowymi stałymi lub przenośnymi. Charakter pracy tych konstrukcji jest analogiczny do pracy ścian oporowych.
W zasobnikach najczęściej przechowuje się: rudę, węgiel, koks, wapień, klinkier, piasek, żwir, kamień.
Ze względu na kształt i układ komór rozróżnia się zasobniki jedno- lub wielokomorowe, o komorach prostokątnych, rzadziej kołowych (promocja 3 w 1).

Zasobniki o rzucie prostokątnym, w których najbardziej ekonomicznym kształtem przekroju poziomego komór zasobnika jest kwadrat, wykonuje się prawie wyłącznie z żelbetu, w przypadkach natomiast komór kołowych stosuje się również poziome sprężenie kablami lub (rzadziej) strunami.

Zazwyczaj konstrukcja zasobników składa się z komory o ściankach pionowych, z dna komory (leja), nadbudówki, słupów nośnych oraz fundamentu. Rzadziej, ze względu na niewielką na ogół pojemność, spotyka się zasobniki złożone wyłącznie z komór-lejów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !