Blog

16.03.2019

Nowe uregulowania związane z zawodem architekta i inżyniera budowlanego

W artykule znajdziesz:

Nowe uregulowania związane z zawodem architekta i inżyniera budowlanego

W projekcie zmian, jakie mają zostać wprowadzone do ustawy Prawo budowlane, wprowadzono m.in. jedną odpowiedzialność dyscyplinarną inżynierów budowlanych i architektów zrzeszonych w izbach okręgowych i pracujących w swoich zawodach zamiast obowiązującej obecnie:
• odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
• odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów (program na komputer).

Katalog samodzielnych funkcji technicznych

Nowe uregulowania związane z zawodem architekta i inżyniera budowlanego

Katalog samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostanie poszerzony o rzeczoznawstwo budowlane i sporządzanie opinii technicznych. Rzeczoznawstwo budowlane w zakresie wykonywania ekspertyz ponownie zostanie wpisane do wspomnianego katalogu (program na telefon). Wszystkie kwestie związane z rzeczoznawstwem budowlanym uregulowane zostaną w ustawie Prawo budowlane, przy czym rzeczoznawstwo będzie obejmować następujące czynności:
• sporządzanie opinii technicznych,
• sporządzanie ekspertyz technicznych,
• sporządzanie zaleceń i ocen w zakresie stosowania rozwiązań technicznych i projektowania w odniesieniu do obiektów, które są wpisane do rejestru obszarów objętych ochroną konserwatorską lub do rejestru zabytków (program na egzamin ustny).
W projektowanych ustawach na członków izby architektów i członków izby inżynierów nakłada się obowiązek odbywania szkoleń uzupełniających oraz ciągłego doskonalenia kwalifikacji (promocja 3 w 1).
Krajowe izby zawodowe będą zobowiązane do organizacji odpowiednich szkoleń, a także uchwalanie ich zakresów i trybów. Natomiast izby okręgowe będą musiały zapewnić możliwość ciągłego doskonalenia się swoich członków, a także organizować szkolenia uzupełniające (segregator). W projektowanych ustawach przewidziano także wprowadzenie kodeksu etyki zawodowej Członkowie izb inżynierów i izb architektów będą zobowiązani do przestrzegania tego kodeksu. Zadaniem Krajowych Rad Izb będzie opracowanie projektu takiego kodeksu, a także przedstawienie go ministrowi do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – kodeks etyki zawodowej będzie uchwalany przez Krajowe Zjazdy Izb (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami