Badanie na działanie mrozu

Badanie na działanie mrozu

Kapilarność cegieł obserwuje się na pełnych cegłach zanurzonych w wodzie zabarwionej farbą anilinową. Można też przeprowadzić tę kontrolę w inny sposób (program uprawnienia budowlane na komputer). Badane powierzchnie cegieł pokrywamy roztworem tonu i po wyschnięciu wstawiamy kilka cegieł ułożonych jedna na drugiej na plask w naczyniu z wodą, tak aby poziom wody dochodził do wysokości jednej cegły.

Kapilarność łatwo zaobserwujemy po zmianie barwy tonu. Cegła wyższych, lecz liczniejszych kapilarach będzie pochłaniała wodę szybciej i dokładniej będzie wypełniać pory, natomiast cegła o dużych porach będzie pochłaniała wolno i niewielkie ilości wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Chłonność wilgoci określa się co najmniej na 5 pełnych cegłach wysuszonych do stałego ciężaru i przechowywanych w zamkniętym naczyniu napełnionym wodą. Pomiar robimy przez 12 godzin - przez 1, 7, 14 i 28 dni. Chłonność oblicza się wg wzoru, w procentach, podobnie jak nasiąkliwość.

Badaniu temu powinna przede wszystkim podlegać cegła licowa (uprawnienia budowlane). Cegły przeznaczone do badania na zmiany termiczne obmywa się ostrą szczotką z zanieczyszczeń zewnętrznych i opłukuje czystą wodą, następnie nasyca się do stałego ciężaru wodą i zamraża w ciągu 4 godz. do temperatury -15 °C, poddając potem czterogodzinnemu odmrażaniu przez zanurzenie w naczyniu z czystą wodą o temperaturze pokojowej. Zamrażanie i odmrażanie powtarza się 20 razy w tym samym naczyniu i w tej samej wodzie.

Po skończonym badaniu w naczyniu nie powinno być widocznego osadu z odprysków cegły, a same cegły nie powinny ulec uszkodzeniu. Przy nasiąkliwości cegły poniżej 5%, prób na działanie mrozu można nie przeprowadzać (program egzamin ustny).
Według przepisów radzieckich można w skrócony sposób zbadać mrozoodporność. W tym celu bada się nasiąkliwość cegły w temperaturze pokojowej (n18) i przy gotowaniu (n100). Stosunek n = nosi nazwę współczynnika mrozoodporności n100. Przy n mniejszym od 0,85 cegła może być odporna na mróz, a przy większym może nie być mrozoodporna i należy ją wtedy badać laboratoryjnie na zmiany termiczne (opinie o programie).

Warunki przewożenia i składowania

Przewożenie i składowanie materiałów na terenie budowy należy wykonać w ten sposób, aby nie straciły one na wartości oraz łatwo były dostępne do pobrania i do skontrolowania. Do przewożenia cegieł mogą być używane wszystkie środki transportowe, stosowane do przewozu materiałów budowlanych, pod warunkiem zabezpieczenia cegieł przed uszkodzeniem mechanicznym. Dla ostrożności należy dno i boki pojazdu (zwłaszcza nieogumionego) wyłożyć słomą itp., a cegły przy transporcie należy ułożyć na rąb ściśle jedna przy drugiej. Przy składowaniu należy cegłę ułożyć na placu budowy na wolnym powietrzu w słupy liczące 250 -r 300 sztuk; wyższych slupów nie należy układać, gdyż utrudnia to zdejmowanie i przenoszenie cegły do miejsca jej wbudowania. Jeżeli cegła przechowywana jest na placu budowy przez okres zimowy, to pożądane jest słupy cegieł, zwłaszcza niższych klas, przykryć daszkami z desek lub słomy, aby zapobiec przemoknięciu (segregator aktów prawnych).

Cegły cementowo-gliniane z wypełniaczem lekkim (żużel, trociny, sieczka) można produkować różnych marek: 15, 25, 40, 50 oraz w dwóch gatunkach. Cechy zewnętrzne tych cegieł są podobne do cech zewnętrznych cegły pełnej to samo dotyczy tolerancji i dopuszczalnego odkształcenia. Nasiąkliwość maksymalna wynosi przy marce 50 - 15%, przy marce 25 i 15 - 20%. Badania wytrzymałościowe i nasiąkliwości można przeprowadzać tak jak dla cegły pełnej. Dla cegieł przeznaczonych do ścian wewnętrznych można nie przeprowadzać badań na mrozoodporność.

Przewożenie i przekładanie cegieł lekkich powinno odbywać się ze specjalną ostrożnością, aby nie niszczyć materiału. Przy składowaniu na budowie należy zabezpieczyć cegły lekkie od zbytniej nasiąkliwości i niskiej temperatury (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !