Blog

01.02.2022

Badanie stanu stolarki

W artykule znajdziesz:

Badanie stanu stolarki
Badanie stanu stolarki

Badanie stanu stolarki obejmuje sprawdzenie zgodności z projektem i kompletności zamontowanej w prefabrykatach stolarki okiennej, drzwiowej i balkonowej oraz sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne występujących w stolarce budowlanej oraz w obróbkach blacharskich wad uszkodzeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warunki przyjęcia prefabrykatów. Jakość prefabrykatów powinna być zgodna z wymaganiami. Prefabrykaty, których wymiary nie odpowiadają wymiarom projektowym z uwzględnieniem założonych tolerancji, nie powinny być przyjęte na budowę. W razie odchyłki większej od dopuszczalnej w jednym ze sprawdzonych elementów należy sprawdzić wymiary wszystkich elementów tego typu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nie dopuszcza się:

  • pęknięć konstrukcyjnych (z wyjątkiem pojedynczych skurczowych rys włoskowatych o rozwarciu do 0,2 mm),
  • odspojenia warstwy fakturowej,
  • widocznych nierówności powierzchni (uprawnienia budowlane),
  • uszkodzeń mechanicznych, raków i porów powierzchniowych o średnicy i głębokości powyżej 3 mm, widocznych plam, zacieków zaprawy itp.

Obrzeża elementów w miejscach wypełnionych zaprawą lub betonem mogą mieć drobne uszkodzenia, ubytki, raki i nierówności powierzchni nie wpływające na wytrzymałość prefabrykatu (program egzamin ustny). Obrzeża w złączach nie wypełnionych lub nie uszczelnionych kitem trwale plastycznym nie mogą mieć żadnych uszkodzeń, ubytków, raków ani pęknięć. Dopuszcza się jedynie drobne nieliczne pory powierzchniowe o głębokości i średnicy do mm oraz pojedyncze skurczowe rysy włoskowate o rozwarciu do 0,1 mm.

Stan stolarki

Stan stolarki musi być odpowiedni, gdyż niezgodność wymiarów i kształtu stolarki w stosunku do wymagań projektowych oraz braki i uszkodzenia wymagające reperacji w warunkach warsztatowych dyskwalifikują element. Wszelkie drobne braki i uszkodzenia stolarki okiennej i balkonowej łącznie z obróbkami blacharskimi należy naprawić przed przystąpieniem do montażu, przy czym przyjęcie prefabrykatów na plac budowy następuje warunkowo. Odbiór ostateczny następuje po dokonaniu reperacji przez producenta (opinie o programie).

Należy dążyć, aby montaż prefabrykatów odbywał się bezpośrednio ze środków transportowych (montaż „z kół”) oraz do ograniczenia do minimum powierzchni przyobiektowych placów składowych.

Składowanie prefabrykatów na placu budowy powinno odbywać się w zasięgu urządzeń montażowych w sposób eliminujący możliwość uszkodzenia elementów. W szczególności przy składowaniu prefabrykatów na placu budowy niezbędne jest przestrzeganie następujących zasad:

  • podłoże gruntowe przeznaczone na składowisko prefabrykatów powinno być splantowane i wypoziomowane oraz powinno mieć warstwę odsączającą ze żwiru, piasku lub tłucznia grubości nie mniejszej niż 10 cm;
  • prefabrykaty należy składować na podkładkach grubości nie mniejszej niż 15 cm, ułożonych na warstwie odsączającej w celu zabezpieczenia ich dolnych partii przed zawilgoceniem wodami opadowymi (segregator aktów prawnych);
  • prefabrykaty ustawia się pionowo w stojakach specjalnie przystosowanych do danego typu elementów lub lekko pochylone w kozłach; w obydwu sposobach składowania konstrukcja kozłów lub stojaków oraz warunki składowania i pobierania elementów do montażu powinny być takie, aby zachowane były wymagania bhp, głównie w zakresie stateczności posadowienia elementów;
  • prefabrykat powinien spoczywać na dwu podkładkach rozmieszczonych w odległości 1/5H-1/6 długości prefabrykatu od końców elementów; każdy prefabrykat powinien być oddzielony od następnego dwiema przekładkami pionowymi z desek szerokości nie mniejszej niż 10 cm i jednakowej grubości większej o 1 cm od największego wymiaru wystających z prefabrykatu pętli, haków itp.; przekładki rozmieszcza się w osiach podkładów; prefabrykaty na składowisku muszą być ustawione uchwytami lub otworami montażowymi do góry w sposób dogodny do ich pobierania (promocja 3 w 1);
  • prefabrykaty z betonów komórkowych powinny być w czasie składowania zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi za pomocą daszków przesuwnych, brezentów, folii, itp.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami