Badanie stanu stolarki

Badanie stanu stolarki
Badanie stanu stolarki

Badanie stanu stolarki obejmuje sprawdzenie zgodności z projektem i kompletności zamontowanej w prefabrykatach stolarki okiennej, drzwiowej i balkonowej oraz sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne występujących w stolarce budowlanej oraz w obróbkach blacharskich wad uszkodzeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warunki przyjęcia prefabrykatów. Jakość prefabrykatów powinna być zgodna z wymaganiami. Prefabrykaty, których wymiary nie odpowiadają wymiarom projektowym z uwzględnieniem założonych tolerancji, nie powinny być przyjęte na budowę. W razie odchyłki większej od dopuszczalnej w jednym ze sprawdzonych elementów należy sprawdzić wymiary wszystkich elementów tego typu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nie dopuszcza się:

  • pęknięć konstrukcyjnych (z wyjątkiem pojedynczych skurczowych rys włoskowatych o rozwarciu do 0,2 mm),
  • odspojenia warstwy fakturowej,
  • widocznych nierówności powierzchni (uprawnienia budowlane),
  • uszkodzeń mechanicznych, raków i porów powierzchniowych o średnicy i głębokości powyżej 3 mm, widocznych plam, zacieków zaprawy itp.

Obrzeża elementów w miejscach wypełnionych zaprawą lub betonem mogą mieć drobne uszkodzenia, ubytki, raki i nierówności powierzchni nie wpływające na wytrzymałość prefabrykatu (program egzamin ustny). Obrzeża w złączach nie wypełnionych lub nie uszczelnionych kitem trwale plastycznym nie mogą mieć żadnych uszkodzeń, ubytków, raków ani pęknięć. Dopuszcza się jedynie drobne nieliczne pory powierzchniowe o głębokości i średnicy do mm oraz pojedyncze skurczowe rysy włoskowate o rozwarciu do 0,1 mm.

Stan stolarki

Stan stolarki musi być odpowiedni, gdyż niezgodność wymiarów i kształtu stolarki w stosunku do wymagań projektowych oraz braki i uszkodzenia wymagające reperacji w warunkach warsztatowych dyskwalifikują element. Wszelkie drobne braki i uszkodzenia stolarki okiennej i balkonowej łącznie z obróbkami blacharskimi należy naprawić przed przystąpieniem do montażu, przy czym przyjęcie prefabrykatów na plac budowy następuje warunkowo. Odbiór ostateczny następuje po dokonaniu reperacji przez producenta (opinie o programie).

Należy dążyć, aby montaż prefabrykatów odbywał się bezpośrednio ze środków transportowych (montaż „z kół”) oraz do ograniczenia do minimum powierzchni przyobiektowych placów składowych.

Składowanie prefabrykatów na placu budowy powinno odbywać się w zasięgu urządzeń montażowych w sposób eliminujący możliwość uszkodzenia elementów. W szczególności przy składowaniu prefabrykatów na placu budowy niezbędne jest przestrzeganie następujących zasad:

  • podłoże gruntowe przeznaczone na składowisko prefabrykatów powinno być splantowane i wypoziomowane oraz powinno mieć warstwę odsączającą ze żwiru, piasku lub tłucznia grubości nie mniejszej niż 10 cm;
  • prefabrykaty należy składować na podkładkach grubości nie mniejszej niż 15 cm, ułożonych na warstwie odsączającej w celu zabezpieczenia ich dolnych partii przed zawilgoceniem wodami opadowymi (segregator aktów prawnych);
  • prefabrykaty ustawia się pionowo w stojakach specjalnie przystosowanych do danego typu elementów lub lekko pochylone w kozłach; w obydwu sposobach składowania konstrukcja kozłów lub stojaków oraz warunki składowania i pobierania elementów do montażu powinny być takie, aby zachowane były wymagania bhp, głównie w zakresie stateczności posadowienia elementów;
  • prefabrykat powinien spoczywać na dwu podkładkach rozmieszczonych w odległości 1/5H-1/6 długości prefabrykatu od końców elementów; każdy prefabrykat powinien być oddzielony od następnego dwiema przekładkami pionowymi z desek szerokości nie mniejszej niż 10 cm i jednakowej grubości większej o 1 cm od największego wymiaru wystających z prefabrykatu pętli, haków itp.; przekładki rozmieszcza się w osiach podkładów; prefabrykaty na składowisku muszą być ustawione uchwytami lub otworami montażowymi do góry w sposób dogodny do ich pobierania (promocja 3 w 1);
  • prefabrykaty z betonów komórkowych powinny być w czasie składowania zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi za pomocą daszków przesuwnych, brezentów, folii, itp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !