Badanie toksyczności impregnatów

Badanie toksyczności impregnatów

Do naczynia wprowadza się 1-4 oznaczonych i ponumerowanych próbek drewna, naczynie zatyka się starannie korkiem z waty i przechowuje się je w optymalnych, w miarę możności stałych warunkach temperatury i wilgotności. W okresie badawczym, który obejmuje 3-4 miesiące, przeprowadza się okresowo obserwacje dotyczące rozwoju kultury i stopnia opanowania próbek przez grzyb (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po ukończeniu okresu badania wyjmuje się próbki z naczyń, oczyszcza się je z grzybni, ocenia się makroskopowo stan drewna, waży się próbki w stanie wilgotnym, suszy się je do stanu bezwodnego, ponownie waży i określa się wilgotność drewna po zagrzybieniu. Z różnicy ciężaru próbek w stanie absolutnie suchym przed zagrzybieniem i po zagrzybieniu określa się spowodowany przez grzyba ubytek ciężaru poszczególnych próbek. Średnia strata ciężaru próbek odniesiona do średniego ciężaru początkowego i wyrażona w % stanowi miernik odporności drewna na zagrzybienie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Całokształt badania naturalnej trwałości drewna obejmuje okres czasu od zaszczepienia kultury grzyba w naczyniu Kollego do wyjęcia próbek z naczynia; okres ten wynosi 4—5 miesięcy. Ze względu na kształt badanych próbek metodę tę określa się mianem metody klockowej.

Na podstawie przeprowadzonych w ten sposób badań Findlay wyróżnił 5 stopni trwałości drewna, a mianowicie:
- Drewno bardzo trwałe, które po 4 miesiącach działania grzybni w warunkach laboratoryjnych nie wykazuje ubytku ciężaru.
- Drewno trwałe - ubytek ciężaru wynosi po 4 miesiącach około 5% (uprawnienia budowlane).
- Drewno średnio trwałe - ubytek ciężaru wynosi po 4 miesiącach 10-15%.
- Drewno mało trwałe - ubytek ciężaru dochodzi po 4 miesiącach do 30%.
- Drewno nietrwałe, ubytek ciężaru po 4 miesiącach przekracza 30%.
Z naszych krajowych gatunków drzew żadnego nie można zaliczyć
do grupy drewna bardzo trwałego. W toku orientacyjnych badań przeprowadzonych przy pomocy kultur Coniophora cerebella i Merulius domesticus drewno dębowe wykazało ubytek ciężaru 5,4% (drewno trwałe), buk 32% (drewno nietrwałe), sosna i świerk ponad 40% (drewno nietrwałe).

Określenie toksyczności

Jednym z najważniejszych i podstawowych wymagań w odniesieniu do środków grzybobójczych jest ich toksyczność (program egzamin ustny).
Określenie toksyczności środka grzybobójczego przez obserwację nasyconego drewna w warunkach jego zastosowania wymagałoby zbyt długiego czasu. Z tego względu toksyczność określa się za pomocą badań laboratoryjnych opartych na metodach biologicznych, stosując zasadniczo dwa kierunki badań:
a) Określanie toksyczności środków grzybobójczych na podstawie obserwacji wzrostu grzybni zaszczepionej sztucznie na zatrutej impregnatem pożywce (metoda pożywkowa).
b) Określenie toksyczności preparatu na podstawie oceny stopnia zniszczenia poddanych zagrzybieniu, impregnowanych próbek drewna.

W celu ujednostajnienia metod badania toksyczności środków grzybobójczych oraz w celu stworzenia podstaw dla porównywalności wyników przyjęto na międzynarodowej konferencji w Berlinie w roku 1930 następujące, ogólnie obowiązujące zasady (opinie o programie).
1. Za miernik toksyczności (siły grzybobójczej) impregnatów przyjmuje się wyniki badań prowadzonych metodą klockową, przy zastosowaniu naczyń Kollego, pożywki agarowej oraz standardowych szczepów grzybów.

2. Metoda pożywkowa może być stosowana w celu otrzymania wyników orientacyjnych, pozwalających na porównanie toksyczności nowych środków grzybobójczych w stosunku do toksyczności znanych środków chemicznych (segregator aktów prawnych).
W Polsce badania nad toksycznością środków grzybobójczych prowadzone są zarówno metodą klockową, jak metodą pożywkową.

Metoda klockowa. Badania prowadzone metodą klockową pozwalają na określenie toksyczności środków grzybobójczych, określenie minimalnego stężenia grzybobójczego oraz na określenie w kG minimalnej ilości środka potrzebnej do zabezpieczenia 1 m; drewna od działalności grzybów.
Ogólne zasady prowadzenia badań są te same, co w badaniach nad naturalną trwałością drewna (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami