Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe

Omawiane opracowanie typowych belek podsuwnicowych, wydane w postaci katalogu, obejmuje rysunek ogólny i konstrukcyjny danego typu belki, połączenia ze słupem oraz przykładowe rozwiązanie umocowania szyny na belce. Belki zaprojektowano z betonu wibrowanego marki 200 na cemencie portlandzkim 250, a zbrojenie przyjęto ze stali St50B i StOS. Belki między sobą i ze słupami łączy się za pomocą spawania odpowiednich łączników ze stali profilowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dokumentacja tych belek podsuwnicowych nie została zatwierdzona jako typowa.
W 1963 r. Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego znowelizowało omówione wyżej opracowanie wrocławskie. W opracowaniu tym przyjęto, jak poprzednio, rozpiętości belek 6,0 m oraz zunifikowane ich przekroje, przy czym belki podzielono na 3 grupy A, B i C. W grupach A i B występują po 3 typy belek różniących się zbrojeniem (Au A2, A3 i Blt B2, B3), a w grupie C - 4 typy (C 1/u CJ/2> C2, C3) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jako zbrojenie belek przyjęto stal spawalną gatunku 18G2 (dawny symbol St52) oraz stal StO, a zakotwienie głównego zbrojenia uzyskano przez przyspawanie prętów do kątowników, służących jako okucie końców belek. Zastosowano beton wibrowany marki 300. 

Opracowano oparcie przesuwne, a także przegubowe belek na słupach oraz 6 typów podtorzy, przewidzianych dla nacisków kół suwnicy 11, 15, 22, 32,3 oraz 38,1 T. Poza tym zaprojektowano pomosty stalowe dla obsługi, usytuowane wzdłuż belek podsuwnicowych oraz opracowano instrukcje i wytyczne dotyczące produkcji belek, tolerancji wymiarów, wykonania podtorzy itp. Podano również przykładowe możliwości wzmocnienia belek za pomocą sprężania ich kablami (uprawnienia budowlane).
Zgodnie z poprzednią normą PN-56/B-02012 przyjęto współczynnik dynamiczny rp = 1,0 - dla torów ręcznych suwnic i suwnic sterowanych z ziemi oraz cp = 1,3 - dla suwnic z kabiną sterowniczą.
Omawiane belki podsuwnicowe zaprojektowano jako jednoprzęsłowe swobodnie podparte.

Uwzględniono obciążenia wymienionych belek suwnicami typowymi o udźwigach 1,5-30 T, wg katalogu C2 Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, przy rozpiętościach suwnic 8-32 m (program egzamin ustny).
To szerokie i wyczerpujące opracowanie typowych prefabrykowanych żelbetowych belek podsuwnicowych również się już zdezaktaualizowało na skutek wprowadzonych zmian do typowych suwnic oraz zmian wartości współczynników dynamicznych i sił poziomych równoległych do toru według nowej normy PN-64/B-02012.
W omawianym opracowaniu duży nacisk położono na oszczędność zużycia stali, w związku z czym m. in. w rozwiązaniach tych zastosowano głównie szyny kolejowe. W pewnych przypadkach takie rozwiązania mogą nasuwać wątpliwości co do należytej stateczności torów (opinie o programie).

Sprężone belki podsuwnicowe

W 1964 r. Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego opracowało projekty typowych sprężonych belek podsuwnicowych dla rozstawu słupów 6,0, 9,0 i 12,0 m. Tory na tych belkach mogą być obciążone jedną lub dwiema suwnicami, których obciążenia przyjęto z katalogu Cl „Urządzenia do transportu bliskiego”.
Sprężone belki podsuwnicowe mają przekrój dwuteowy, z poszerzoną półką górną i są wykonywane z betonu marki 400. Do ich obliczeń przyjęto obciążenia pionowe od suwnic ze współczynnikiem dynamicznym 1,3 (segregator aktów prawnych).

Belki KBP-90/600 i KBP-90/900 zaprojektowano jako jednosegmentowe, natomiast belka KBP-90/1200 składa się z dwóch segmentów KBP-90/600.
Zbrojenie sprężające trzech rodzajów (4, 7 lub 9 kabli), w postaci kabli 12 0 5 mm, zostało rozmieszczone w dolnej półce i w środniku belki, a ponadto w półce górnej zastosowano dodatkowo 2 takie kable. Stal sprężająca: 0 5 mm, II gatunku o Rr = 15 000 kG/cm2.

Projekt nr 14084/5 „Typowych belek podsuwnicowych SBP-90 sprężonych splotami” obejmuje belki o długościach jak poprzednio, oznaczone SBP- 90/600, SBP-90/900 i SBP-90/1200.
Belki te zaprojektowano jako jednosegmentowe, sprężone splotami 7 - 2,5 mm. Zbrojenie sprężające trzech rodzajów (22, 38 i 46 splotów) jest rozmieszczone w półce dolnej i w środniku belki, a w półce górnej zastosowano po 10 splotów 0 2,5 mm w każdej belce (promocja 3 w 1).

Stal sprężająca: sploty 7 - 2,5 mm, I gatunku Rr = 20 000 kG/cm2, przy czym siła zrywająca splot wynosi Pr = 6700 kG, a naciąg splotu Pn = 0,7Pr = 4690 kG. Do omawianych belek opracowano szczegółowe wzorcowe rozwiązania konstrukcji jezdni podsuwnicowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami