Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe spoczywają na wspornikach słupów. Rozstaw ram wynosi 6,00 m. Ze względu na dobre i równomierne oświetlenie oraz dogodny układ ram - o różnych szerokościach i wysokościach, hale tego typu znajdują szerokie zastosowanie szczególnie w przemyśle metalowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Nawy boczne, oświetlone przez okna w ścianach zewnętrznych, przeznacza się zwykle na produkcję pomocniczą lub pomieszczenia usługowe.
Ramy monolityczne są stosowane bardzo często dla podtrzymania przekryć cienkościennych. Na przykład w Tokio w Japonii wzniesiono dla f-my Dainichi halę produkcyjną o przekryciu tarczownicowym wspartym na czterech ramach podłużnych, rozmieszczonych w odstępach 12, 4 i 12 m. Ramy mają słupy rozstawione co 4,50 m i rygiel podtrzymujący przekrycie.
Przykładem hali z prefabrykowanych ram trójprzegubowych jest magazyn zbudowany w Pawłodarskich Zakładach Aluminiowych w ZSRR. Konstrukcję tego magazynu o wymiarach w planie 36X86 m stanowi 70 elementów o ciężarze 20,1 T każdy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Elementy scalono w ramy z zachowaniem połączenia przegubowego.

Rozstaw ram wynosi 6,00 m, a rzędna ich poziomych rygli tworzących pomost wzdłuż budynku - 14,97 m. Elementy wykonano w formach pionowych na poligonie. Do produkcji elementów zastosowano beton marki 400 oraz zbrojenie w postaci spawanych szkieletów przestrzennych, wykonywanych przed ułożeniem w formach.
Podobną konstrukcję zastosowano w Lyss w Szwajcarii. Konstrukcję hali stanowią też ramy trójprzegubowe o rozpiętości 12 m i wysokości w zworniku 5 m.
Zupełnie podobną halę, tylko z ram dwuprzegubowych, zrealizowano w Norton w Anglii systemem London Ferro-Concrete (uprawnienia budowlane).

Ma ona rozpiętość 20 m i rozstaw ram 6 m. Każda rama składa się z dwóch słupów i rygla lukowego, złożonego z trzech segmentów i sprężonego. Montowano ją w ten sposób, że najpierw ustawiono słupy, następnie na rusztowaniu stalowym układano trzy człony rygla, zalewano spoiny zaprawą cementową i po jej stwardnieniu rygiel sprężano. Halę złożoną z ram o ryglach łukowych wzniesiono też w Anglii. Składa się ona z wolno stojących ram połączonych ze sobą świetlikami. Każda rama, o rozpiętości 24 m i wysokości w świetle 5,50 m (program egzamin ustny).

Monolityczność konstrukcji ramowej

Monolityczność konstrukcji ramowej, uzyskiwaną nawet w przypadku prefabrykatów przez odpowiednią konstrukcję złączy, można uznać za główną jej zaletę. Dzięki niej obciążenie i związane z tym odkształcenie jednego z elementów pociąga za sobą odkształcenie elementów sąsiednich. Pracuje nie jeden element, lecz cały ich zespół. Jest to szczególnie korzystne przy przenoszeniu nieprzewidzianych obciążeń dodatkowych. Monolityczność konstrukcji, ogólnie rzecz biorąc:
1) zwiększa współczynnik pewności całej budowli,
2) zmniejsza do pewnego stopnia skutki błędów popełnionych przy wznoszeniu budowli, szczególnie takich jak obniżenie marki betonu i przesunięcia prętów zbrojenia,
3) uodparnia w dużym stopniu budynek na działanie krótkotrwałych gwałtownych obciążeń, jak huragany, wybuchy itp.

Wadą konstrukcji ramowych jest ich czułość na nierównomierne osiadanie, które zmienia przyjęty schemat obliczeniowy (opinie o programie). Ponadto wykonywanie tych konstrukcji jako monolitycznych pochłania znaczne ilości drewna i jest bardzo pracochłonne. Łączenie zaś ram z elementów prefabrykowanych nie jest jeszcze całkowicie i bez zastrzeżeń rozwiązane.
Podstawowymi elementami ustroju nośnego hal słupowo-belkowych są słupy i spoczywające na nich dźwigary przekrycia, podparte przegubowo lub przegubowo przesuwnie. Pod względem statycznym dźwigary mogą być belkami jednoprzęsłowymi, wspornikowymi, ciągłymi przegubowymi lub ciągłymi bezprzegubowymi pełnymi lub kratownicami i wreszcie lukami (segregator aktów prawnych).

Przy poprzecznym układzie dźwigarów najczęściej są one belkami jednoprzęsłowymi zarówno w halach jedno- jak wieloprzęsłowych. Zaletą belek jednoprzęsłowych, jak wszystkich ustrojów izostatycznych, jest ich pełna niezależność pod względem statycznym od przęseł sąsiednich, co pozwala na budowę lub dobudowę każdej nawy oddzielnie.
Belki wspornikowe stosowane są do kształtowania symetrycznych hal trój-nawowych, przy czym nawę środkową przekrywają wsporniki wyprowadzone z naw bocznych i oparty na nich świetlik (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !