Beton i stal

Beton i stal

W budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym najczęściej stosowane są dachy o konstrukcji z betonu lub stali.
O wyborze konstrukcji dachów i stropodachów decyduje rozwiązanie konstrukcyjne całego budynku, technologia wykonania, przeznaczenie budynku i związana z nim klasa odporności ogniowej oraz izolacyjność termiczna, obciążenie śniegiem i wiatrem, czynniki ekonomiczne itp. Projektowanie dachów i stropodachów opiera się na obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych, analogicznie jak stropów. Konstrukcja dachów i stropodachów powinna charakteryzować się odpowiednią nośnością, wytrzymałością i sztywnością (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cechą różniącą dachy od stropów międzypiętrowych jest stosowanie w dachach warstwy izolacyjnej chroniącej obiekt przed stratami ciepła oraz nieprzepuszczalnej warstwy pokrycia zabezpieczającej przed przemakaniem.
Jako warstwa izolacyjna używana jest wełna mineralna, styropian, impregnowana płyta pilśniowa i inne materiały. Bardzo ważna jest ciągłość warstwy ocieplającej i niewystępowanie mostków termicznych oraz uniemożliwienie infiltracji powietrza przez niewłaściwie zaprojektowane i wykonane uszczelnienia złączy. W stropodachach z blach profilowanych należy stosować poliuretanowe wkładki uszczelniające, zamykające czoła fałd przy okapie, na kalenicy i przy świetlikach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dążenie do zwiększenia stopnia uprzemysłowienia budownictwa i projektowania zwartej bryły budynku powoduje eliminowanie, a przynajmniej ograniczanie dachów stromych, oraz zmniejszanie przestrzeni poddasza. W nowoczesnym budownictwie uprzemysłowionym stosuje się powszechnie stropodachy o małych spadkach połaci. Wpływa to na sposób rozwiązania odwodnienia dachów. Systemy odwodnienia dachów można podzielić na:
- odwodnienie zewnętrzne prowadzone na zewnątrz budynku rynnami i rurami spustowymi,
- odwodnienie wewnętrzne do wnętrza budynku korytami, wpustami i rurami spustowymi.
Odwodnienie zewnętrzne wymaga takiego ukształtowania dachu, aby woda opadowa z topniejącego śniegu spływała w kierunku krawędzi budynku (okapu) do rynien i stąd do rur spustowych umieszczonych przy zewnętrznych ścianach budynku (uprawnienia budowlane). Zewnętrzne odwodnienie dachów może mieć wady wynikające z błędnego zaprojektowania i niewłaściwego wykonania. Do pierwszych należy:
- stosowanie zbyt małych przekrojów rynien powodujące przelewanie się wody przy intensywnych opadach,
- niewłaściwe (nierównomierne) rozmieszczenie rur spustowych.

Do usterek wykonawstwa zaliczyć można:
- nieodpowiednie zamocowanie rynien i rur spustowych,
- niewłaściwe wykonanie obróbek blacharskich,
- niestaranne zawieszenie rynien i niedokładne zabezpieczenie elementów wystających.

Koryto płytkie

W systemie odwodnienia wewnętrznego dachu połać jest tak ukształtowana, że woda z niej odprowadzana jest do kanalizacji przez wpusty i rury umieszczone wewnątrz budynku. Rozwiązanie takie wymaga bardzo starannego i dokładnego uformowania koryt ściekowych oraz osadzenia wpustów dachowych i rur spustowych, a także uszczelnienia. W rozwiązaniu tym bardzo dużą rolę odgrywa ukształtowanie i rozmieszczenie koryt’ i wpustów (program egzamin ustny).
Wadą odwodnienia wewnętrznego dachów jest:
- możliwość zalegania śniegu i zanieczyszczeń w korycie ściekowym, co utrudnia odpływ wody do wpustów,
- zatykanie wpustów przez liście, gałęzie itp., przy nieodpowiednim koszu,
- możliwość zamarzania wody we wpuście przy braku lub niefunkcjonowaniu ogrzewania wpustu,
- trudności we właściwym wykonaniu uszczelnień i izolacji (opinie o programie).

Można wyróżnić następujące rozwiązania odwodnienia do wnętrza budynku:
- z korytem głębokim,
- z korytem płytkim,
- bez koryt ściekowych, umożliwiające spływ wody do sąsiednich wpustów przy zatkaniu się właściwego (segregator aktów prawnych).

System wewnętrznego odwodnienia dachów ma wady wynikające przede wszystkim x niewłaściwego wykonania lub użycia wpustów nie spełniających założonych wymagań, x mianowicie:
- obladzanie się kosza zabezpieczającego kielich spustowy w razie jego dużej bezwładności cieplnej,
- zaleganie wody w okolicy wpustu, powodujące jej przeciekanie do wnętrza budynku, spowodowane nieprawidłowym osadzeniem i uszczelnieniem wpustu,
- wykraplanie się pary wodnej, zwłaszcza na górnej części rury spustowej, powodujące zawilgocenie stropu nad najwyższą kondygnacją budynku (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !