Blog

30.05.2018

Beton - właściwości - wymagania wg normy

W artykule znajdziesz:

Beton - właściwości - wymagania wg normy


Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 


Jakie elementy zawiera podstawowa charakterystyka betonu projektowanego w postaci skróconej.
Odp: powołanie na normę EN, klasę wytrzymałości na ściskanie, skład betonu i jego właściwości, zawartość chlorków, max rozmiar ziarn kruszywa, gęstość, konsystencję.


Podaj sposób oznaczania klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody rozpływu.
Odp: klasy konsystencji od F1(<340mm) do F6(>630)(średnica rozpływu w mm)
Wymień czynniki decydujące o przydatności cementów, stosowanych do wyrobu mas betonowych.

 

Wymień czynniki decydujące o przydatności cementów, stosowanych do wyrobu mas betonowych.

Odp: realizacja robót, przeznaczenie betonu, warunki pielęgnacji, wymiary konstrukcji, (wydzielanie ciepła), warunki środowiska, potencjalną reaktywność kruszywa z alkaliami zawartymi w składnikach.


Podaj minimalną ilość pobieranych próbek do oceny zgodności masy betonowej przy produkcji początkowej w ilości 50m3.
Odp: 3 próbki


Jakie są podstawowe wymagania dotyczące składu betonu i kto je precyzuje?
Odp: przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu, warunki pielęgnacji, wymiary konstrukcji, oddziaływanie środowiska, wymagania dotyczące wykończenia powierzchni, rozmiaru kruszywa, stosowania składników.


Jakie wymagania powinna określać specyfikacja betonu i jakie specyfikacje przewiduje norma?
Odp: wymaganie zgodności z normą, klasę wytrzymałości na ściskanie, klasy ekspozycji, maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa, klasę zawartości chlorków, gęstość, konsystencję, dodatkowo rodzaj lub klasa cementu lub kruszywa – SPECYFIKACJA BETONU PROJEKTOWANEGO. SPECYFIKACJA BETONU RECEPTUROWEGO- zgodność z normą, zawartość cementu, jego rodzaj i klasę, współczynnik w/c, rodzaj, asortyment kruszywa, uziarnienie, typ i ilość domieszki lub dodatku


Jaki jest zakres, jakie wymagania i ograniczenia precyzuje norma dotycząca betonu?
Odp: zakres : do betonów używanego do konstrukcji, wykonywanych na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych, elementów prefabrykowanych. Wymagania: składniki betonu, właściwości mieszanki betonowej i betonu, ich weryfikacja, ograniczenia dotyczące składu, specyfikacja, dostawy, procedury kontroli produkcji, kryteria i ocena zgodności. Ograniczenia : nie stosuje się do betonu komórkowego, spienionego, betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3., betonu żaroodpornego.


Do jakich betonów nie stosuje się normy?

Odp: nie stosuje się do betonu komórkowego, spienionego, betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3., betonu żaroodpornego.


Jaki tok postępowania określa norma w sprawie oceny zgodności?
Odp: badania wstępne, gdy są wymagane, kontrole produkcji łącznie z kontrolą zgodności.


Ile klas ekspozycji betonu związanych z oddziaływaniem środowiska jest określonych w normie i co one określają?
Odp:X0- brak zagrożenia korozyjnego, XC- karbonatyzacja, XD- chlorki nie z wody morskiej, XS- chlorki z wody morskiej, XF- zamrażanie rozmrażanie, XA- agresja chemiczna, XM- ścieralność


Jakie informacje powinny być umieszczone na dowodzie dostawy betonu towarowego?
Odp: Klasa betonu, nr receptury, konsystencja, nazwa wytwórni, numer dowodu dostawy, data i godzina załadunku, dostawy, rozpoczęcia i zakończenia rozładunku, nr rejestracyjny ciężarówki, nabywca, nazwa miejsca dostawy, ilość mieszanki deklaracja zgodności


Jakie działania winny być wykonane podczas kontroli zgodności i jakie są kryteria zgodności?
Odp: kryterium zgodności dotyczącej wytrzymałości betonu na ściskanie, przynależności betonu do rodziny, dotyczące wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, dot. Właściwości innych niż wytrzymałość(zawartość cementu, gęstość itp.), dotyczące konsystencji


Jakich warunków dotyczy kontrola produkcji betonu?
Odp: dobór materiałów, projektowanie betonu, produkcja betonu, sprawdzenia i badania, wykorzystanie wyników badań dotyczących składników, mieszanki i betonu oraz sprzętu, kontrolę sprzętu do transportu mieszanki, kontrolę zgodności.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami