Blog

14.01.2021

Betonowe konstrukcje monolityczne

Betonowe konstrukcje monolityczne

Betonowe konstrukcje monolityczne

Betonowe konstrukcje monolityczne, które zostały zaprojektowane i wykonane przy spełnieniu warunków normowych charakteryzują się wysoką trwałością. Trwała konstrukcja powinna przez cały projektowany okres użytkowania spełniać wymagania ze względu na użytkowalność, nośność i stateczność, bez istotnego zmniejszenia przydatności lub nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów utrzymania (program uprawnienia budowlane na komputer).

W normach okres ten został określony na minimum 50 lat. Wymagany przez normy i instrukcje poziom wykonawstwa i montażu produktów, takich jak: mieszanka betonowa, deskowanie, zbrojenie w realizowanych konstrukcjach, zapewni zamierzony poziom użytkowalności, wytrzymałości i stateczności. Dla szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji opracowywane są specjalne technologie wznoszenia, a także zaawansowane metody zdalnego monitoringu, zwykle z ciągłą rejestracją zachowania się konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jednym z podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać obiekt budowlany, jest bezpieczeństwo pożarowe.

Beton jest materiałem konstrukcyjnym zachowującym stosunkowo dobrze swoje właściwości w wyższych temperaturach (uprawnienia budowlane). Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodności cieplnej ruch ciepła jest powolny, co długo chroni wrażliwą na działanie temperatury stal zbrojeniową. Ognioodporność żelbetu można zdecydowanie zwiększyć przez stosowanie odpowiedniej grubości otuliny zbrojenia, a przede wszystkim przez stosowanie odpowiedniego kruszywa. Betonowe konstrukcje monolityczne spełniają wymagania normowe w zakresie klas odporności ogniowej ze względu na kryterium nośności ogniowej (R), ze względu na kryterium szczelności ogniowej (E) oraz ze względu na kryterium izolacyjności ogniowej.

Ad e) Postęp technologiczny stwarza także nowe możliwości w ograniczeniu negatywnego oddziaływania budownictwa betonowego na środowisko. Dotyczy to wszystkich jego etapów: wydobywania surowców, ich przetwarzania, wznoszenia obiektów, eksploatacji budynków, a także ich rozbiórki i utylizacji. W ciągu ostatnich 15 lat, w przemyśle cementowym zużycie energii na jednostkę masy cementu zmniejszono o 50%, a emisja pyłów zmniejszyła się czterokrotnie (program egzamin ustny).

Odpady przemysłowe

Przemysł cementowy umożliwia spożytkowanie niektórych odpadów (np. zużyte opony) jako surowców energetycznych. Zagospodarowuje odpady energetyki (żużel i popioły lotne). Około 30% masy wytwarzanych cementów stanowią przetworzone w różnym stopniu odpady przemysłowe.
Wprowadzenie do mieszanki betonowej domieszek upłynniających pozwoliło obniżyć o około 25% zapotrzebowanie na wodę. Ścieki powstałe podczas wytwarzania betonu towarowego, w wyniku czyszczenia i mycia mieszarek i innych urządzeń, są ponownie wykorzystywane na potrzeby produkcji.

Dążeniem zrównoważonego rozwoju jest „zamknięty obieg materiałów" w wyniku całkowitego recyklingu (opinie o programie). W wielu krajach Europy beton z rozbiórki nie tworzy nowych hałd odpadów, lecz jest wykorzystywany jako kruszywo do betonu, a także na podłoża pod nawierzchnie drogowe, posadzki przemysłowe itp.
Recykling betonu może również wprowadzić korzystne zmiany w bilansie C02. Proces rozdrobnienia betonu powoduje znaczne rozwinięcie powierzchni powstającego kruszywa betonowego i w jego wyniku skokowy wzrost intensywności karbonatyzacji.

Przewiduje się, że jednostka objętości betonu podczas stuletniego cyklu (wliczając w to jeden recykling) pochłonie 90% C02 wyemitowanego podczas wytwarzania cementu niezbędnego do wytworzenia tego betonu (segregator aktów prawnych).
Zarówno rozwój wiedzy, jak i postęp technologiczny w złożonych procesach robót betonowych w ostatnich dziesięcioleciach jest znaczący.

Wszystkie procesy występujące w robotach monolitycznych, wymagające dużego nakładu pracy oraz charakteryzujące się uciążliwością wykonywania zostały zmechanizowane i częściowo zautomatyzowane. Szczególnie duży postęp zauważalny jest w produkcji betonu towarowego.

Prawie we wszystkich wytwórniach betonu towarowego stosuje się programy komputerowe (promocja 3 w 1). Programy te oprócz optymalizacji składu mieszanki betonowej, sterowania procesem produkcji dodatkowo rejestrują całą gospodarkę magazynową betonowni, prowadzą rejestr mieszarek samochodowych, odbiorców itp.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami