Betony z kruszyw spiekanych

Betony z kruszyw spiekanych

Przewodność cieplna betonu keramzytowego zależy przede wszystkim od ciężaru objętościowego i wilgotności. Zwiększenie ilości cementu powoduje wzrost ciężaru objętościowego i przewodności cieplnej, dlatego w celu otrzymania betonu o lepszych własnościach ciepłofizycznych należy stosować jak najmniej spoiwa, lecz o wyższej jakości (program uprawnienia budowlane na komputer). Wyraźny wpływ na przewodność cieplną wywiera wielkość porów. Beton grubo porowaty wykazuje współczynnik przewodności cieplnej 10-20% wyższy niż beton drobno porowaty o tym samym ciężarze objętościowym.
Wzrost przewodności cieplnej przy zawilgoceniu jest dość duży (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poszczególni autorzy podają różne przyrosty współczynnika /. na 1% wilgotności (ciężarowo) - od 0,007 kcal’mh °C do 0,034 kcal/mh °C. Największe przyrosty wynoszące 0,023-40,034 kcal/mh °C obserwuje się w betonach z dodatkiem piasku kwarcowego, wobec czego nie należy stosować tego piasku w betonach izolacyjnych (uprawnienia budowlane).
Według Chabrcla, beton keramzytowy wykazuje małą sorpcję wilgoci i jego wilgotność ustabilizowana wynosi tylko 2-43% V. Przy ciężarze objętościowym 600-800 kG/m3 współczynnik 0,20 kcal ‘mh °C.
Badania wykonane w Związku Radzieckim i w Niemczech dały nieco gorsze rezultaty.
Na temat własności betonów z kruszywa agloporytowego brak jest dokładniejszych danych (program egzamin ustny).

Betony z kruszywa ze spiekanych popiołów lotnych nie są jeszcze dokładnie przebadane i to zarówno w kraju jak i za granicą. Wg Chabrcla betony produkowane z tego kruszywa posiadają nieco gorsze własności niż z żużla pumeksowego względnie granulowanego. Jest to spowodowane większą sorpcyjnością kruszywa i wynikającą z tego większą wilgotnością ustabilizowaną betonu (opinie o programie).
Chabrel podaje.dla betonu o ciężarze obj. 1100 kG/m3 współczynnik l = 0,30 kcal/mh°C, zaznaczając przy tym, że jest to wartość przybliżona, otrzymana w badaniu małych próbek [2.16].

Odporność na zamrażanie

W ocenie mrozodporności lekkich betonów kruszywowych istnieją dość duże rozbieżności. Warunkiem odporności betonów lekkich na zamrażanie jest minimalna wytrzymałość, często określana przez podanie najmniejszej zawartości spoiwa. Mrozoodporność samego kruszywa nie zawsze ma decydujący wpływ na mrozoodporność betonu. W przypadku żużla pumeksowego według Reinsdorfa betony o wytrzymałości powyżej 50 kG/cm2 są mrozoodporne.
Dla betonów mrozoodpornych ze spiekanych łupków wg Rcinsdorfa wymagana jest co najmniej wytrzymałość 50 kG/cm2, wg Gacy oraz „Tymczasowych wytycznych stosowania kruszywa „Knurów”, wymagana jest wytrzymałość co najmniej 140 kG/cm2 (segregator aktów prawnych).

Według badań Roszaka betony jamiste o mniejszej wytrzymałości rzędu 30-50 kG/cm2 i zawartości cementu 200 kg/m3 nie wykazywały w zasadzie większego spadku wytrzymałości niż ok. 20%.
Pietras przyjmuje jako dolną granicę zawartość cementu równą 180 kG/m3 betonu, stwierdzając równocześnie, że spadek wytrzymałości betonów jamistych nie przekracza na ogół 20%.
Dla betonów z keramzytu wg Panasjużenkowa zawartość 170 kg cementu w 1 m3 betonu zapewnia pełną mrozoodporność. Odpowiada to wytrzymałości betonu 60-70 kG/cm2.
Bużewicz i Korniew podają, że podwyższenie ilości cementu do 280 kg/m3 zapewnia mrozodporność betonu poddanego kilkuset cyklom zamrażania, a ogólnie odporność keramzytobetonu jest lepsza niż betonów zwykłych. Dla gruzu ceglanego wg Rcinsdorfa wymagana minimalna zawartość cementu wynosi 200 kg/m3 co odpowiada wytrzymałości 35-50 kG/cm2.

Nieco odmiennie zachowują się betony z żużla paleniskowego. Znaczna zawartość niespalonego węgla może wpływać niekorzystnie na mrozoodporność. Czynione były nawet starania powiązania zawartości strat prażenia z wymaganą minimalną zawartością spoiwa. Ogólnie przyjmując jako dozwolony spadek wytrzymałości po 15 cyklach zamrażania w wysokości 20%, warunek ten spełniają betony lekkie o wytrzymałości 70-90 kG/cm2 i zawartości cementu ok. 180-200 kg/m3 (promocja 3 w 1).

W przypadku betonów jamistych nawet przy niższych wytrzymałościach, lecz tej samej zawartości cementu nie obserwowano większych spadków wytrzymałości jak 20%, a w sporadycznych przypadkach 25%.
Wyjątkiem są betony z żużla paleniskowego, które należy traktować indywidualnie, uwzględniając zawartość i rodzaj niespalonego węgla.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !