Bezpośrednie skutki ekonomiczne

Bezpośrednie skutki ekonomiczne

Ekonomiczne skutki zastosowania prefabrykacji w budownictwie wiejskim. Bezpośrednie skutki ekonomiczne wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych przedstawione zostały już poprzednio. Przeprowadzenia analizy wymaga natomiast poziom techniki przyjętej w prefabrykacji budownictwa wiejskiego z punktu widzenia ekonomicznego.
Konkretne przykłady zestawów uniwersalnych elementów strunobetonowych udowadniają, że elementy takie mogą być produkowane na skład do montowania w określone zestawy budowlane (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stwarza to szczególnie korzystne możliwości uzyskania efektów ekonomicznych w perspektywie lat 1966-1980.
W oparciu o wyniki analizy celowości i przydatności zastosowania drobnowymiarowych elementów strunobetonowych w budownictwie wiejskim, wielkość produkcji i jej program na lata 1966-80.
Z przedstawionych propozycji wynika, że już w latach 1966-70 powinno wystąpić duże zapotrzebowanie na elementy strunobetonowe dla budownictwa wiejskiego. W ciągu następnego okresu planu perspektywicznego, tj. w latach 1971-75, należy spodziewać się dalszego wzrostu zapotrzebowania powiększonego o około 50% w porównaniu z okresem pierwszym, tj. 1966-70; przeszło trzykrotny wzrost zapotrzebowania w porównaniu z pierwszym okresem wystąpi w ostatnim okresie planu perspektywicznego, tj. 1976-1980 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Programowana kubatura budynków wiejskich wymagać będzie wyprodukowania 4682 tys. ms elementów strunobetonowych.

Obliczono, że dla tej samej kubatury budynków wykonanych w konstrukcji żelbetowej masa konstrukcji sięgałaby objętości ok. 8000 tys. m3.
Należy zwrócić również uwagę, że koszt realizacji budynków z elementów strunobetonowych, w latach 1966-1980 wynosić będzie 192,1 mld zł, co w stosunku do ogólnej kwoty 395,3 mld zł przeznaczonej na budownictwo wiejskie stanowi 48,5% tej kwoty (uprawnienia budowlane).

Oszczędności finansowe

Biorąc pod uwagę (na podstawie przedstawionych wskaźników porównywalnych), że średnia obniżka kosztów budynków realizowanych przy zastosowaniu strunobetonowych elementów konstrukcyjnych wyniesie około 33% w porównaniu z dotychczasowymi kosztami realizacji budynków wiejskich przy użyciu konstrukcji żelbetowych lub tradycyjnych, uzyskana oszczędność, z tego tytułu przy nakładach 192,1 mld złotych może wynieść kwotę rzędu 50-60 mld zł (program egzamin ustny).

Same oszczędności finansowe podane powyżej nie odzwierciedlają w pełni możliwości uzyskania dalszych efektów ekonomicznych i gospodarczych w postaci zmniejszenia globalnej ilości nakładów materiałowych, robocizny (stały deficyt siły roboczej na wsi w zawodach budowlanych), zmniejszenia ilości środków transportowych, zaplecza remontowego itp. Należy również zwrócić uwagę, iż zastosowanie lekkich elementów prefabrykowanych w budownictwie wiejskim umożliwi eliminację drewna z konstrukcji, co ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego (opinie o programie).

Transport budowlany w warunkach budownictwa wiejskiego. Zagadnienie zmniejszenia ciężarów jednostkowych budynków wiejskich wiąże się również ściśle z możliwościami transportu budowlanego na wsi. Zmniejszenie ciężarów zwłaszcza w budownictwie drobnotowarowym jest szczególnie istotne ze względu na to, iż środkami transportu są często jeszcze wozy konne. Również i w budownictwie uspołecznionym na wsi problem transportu jest trudny do rozwiązania.

Materiały na ten temat zebrane przez Ministerstwo Rolnictwa w 1962 r. wykazały, że średnia odległość transportu samochodowego (nie licząc kolejowego) materiałów budowlanych dostarczanych na poszczególne budowy (w gospodarstwach uspołecznionych) wynosi 35-45 km (segregator aktów prawnych).

Jeśli założymy (w oparciu o obowiązujące cenniki), że średnio koszt transportu samochodowego materiałów budowlanych na odległość do 5 km stanowi 5% kosztów budowy, to przy odległości do 45 km koszt transportu, po uwzględnieniu dodatków procentowych za każde dalsze 5 km w wysokości 1,4% tych kosztów, będzie stanowić (5 + 8) x 1,4% = 16,2% kosztów budowy (promocja 3 w 1).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !