Brak ścisłości

Brak ścisłości

Inny sposób przewiduje rozczłonkowanie na pięć etapów, obejmujących jednak swoją treścią wymienione poprzednio elementy. Są nimi: postawienie określonego celu, zbadanie środków i warunków, przygotowanie środków działania i planowanie zadania, wykonanie zamierzonego zadania i wreszcie kontrola wyników działania. W dalszym ciągu omówione będzie to ostatnie rozczłonkowanie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Postawienie określonego celu jest pierwszym etapem organizacyjnym.

Dokładne sprecyzowanie celu każdego działania jest podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu i decyduje w znacznym stopniu o efekcie zadania. Cel powinien być zatem ścisły, a jego zakres wyraźnie ograniczony. Brak ścisłości w postawieniu celu wpływa na rozproszenie kierunku badań czy ulepszeń. Cel powinien być tak sformułowany, aby nie budził wątpliwości co do wielkości samego zadania, sposobu wykonania zadania oraz czasu przeznaczonego na jego wykonanie. Dlatego można ustalić zasadę organizacyjną o niedopuszczalności stawiania celu (zadania) niedostatecznie ustalonego, nie odpowiadającego warunkom, w jakich cel ma być realizowany, oraz możliwościom, jakie w określonych warunkach znajdują się do dyspozycji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Chociaż zasada ta jest oczywista, to jednak w praktyce nie jest ona należycie respektowana.
Istnieje nawet dość sugestywny pogląd, że „gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąć, to zrobiliśmy już więcej niż połowę drogi. Wysiłki same zwracają się ku osiąganemu celowi” (uprawnienia budowlane).
Zbadanie środków i warunków, w jakich działanie ma przebiegać, jest drugim etapem organizacyjnym określonego działania, względnie etapem tym jest analiza sposobów wykonania postawionego celu (program egzamin ustny). Warunki, w jakich przebiegać będzie wykonanie zadania (procesu produkcyjnego), dotyczyć będą wszystkich okoliczności z działaniem związanych, a więc personelu, pomieszczeń, narzędzi pracy, środków finansowych itd. Analiza postawionego zadania polega na wyszczególnieniu wszystkich czynników, z których składa się każdy z warunków możliwych do zastosowania, na sklasyfikowaniu stopnia ich ważności, na wyborze najbardziej sprzyjających dla przebiegu zadania środków i warunków, wreszcie na wyborze najbardziej ekonomicznego sposobu (opinie o programie).

Terminowe przygotowanie środków

Tutaj trzeba podkreślić, że istnieje niezrozumiała różnica w postępowaniu przy wyborze np. określonej konstrukcji nawet niezbyt istotnych przyrządów, dla których wykonuje się znaczną liczbę rysunków, prób itp., a wyborem sposobów postępowania przy pracach organizacyjnych, którym poświęca się znacznie mniej starań i czasu (segregator aktów prawnych).
Niewątpliwie żądanie analizowania wszystkich czynności, wchodzących w rachubę przy określonym działaniu, wymaga niemało czasu, starań i zabiegów, tym niemniej jest ono wysoce opłacalne, w szczególności gdy chodzi o zorganizowanie (czynności) produkcji stale się powtarzającej, występującej przy produkcji masowej. W praktyce czyni się takim badaniom i doświadczeniom zarzut kosztowności, oszczędzają one jednak wielu znacznie kosztowniejszych niepowodzeń, a nieraz i rozczarowań.

Przygotowanie środków i stworzenie warunków tego działania jest trzecim stopniem organizacyjnym przy każdym działaniu uznanych za niezbędne (na poprzednim etapie) dla efektywnego jego przebiegu. Terminowe przygotowanie środków i warunków stanowi równocześnie podstawę dla efektywności ekonomicznej wykonania zadania. W praktyce budowlanej chodzić tu będzie o przygotowanie maszyn, urządzeń, materiałów itp. oraz opracowanie kart technologicznych, zleceń roboczych itp. Tutaj trzeba podkreślić, że przygotowanie środków i warunków jest jeszcze ciągle niedostateczne, polega w dużym stopniu na ustnych zleceniach, zamiast na materiałach analitycznych opracowanych na piśmie.

Dalszym istotnym elementem tego etapu organizacyjnego jest opracowanie planu działania (promocja 3 w 1).
Aby osiągnąć spodziewany rezultat każdego działania zmierzającego do osiągnięcia postawionego celu, należy opracować właściwy plan działania, w wyniku którego z reguły uzyskujemy lepszy wynik, niż byśmy go uzyskali pozostawiając przebieg działania samorzutnemu rozwojowi. Plan jest tym dokładniejszy, im więcej i dokładniej przeprowadzono uprzednio prac badawczych i analitycznych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !