Brygady remontowe

Brygady remontowe

CRS „Samopomoc Chłopska” wykonuje tym systemem rocznie 90-120 min zł, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w zakresie budownictwa w lasach państwowych dysponuje mocą przerobową 120-160 min zł, w pozostałych jednostkach działają mniejsze lub większe brygady remontowe w ramach systemu gospodarczego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przedstawiona sytuacja na odcinku budownictwa na wsi spowodowała, że niezależnie od dokładnego określenia zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, działających na terenie wiejskim, zachodzi konieczność przeanalizowania i ustalenia kierunków dalszej organizacji i rozwoju przedsiębiorstw tego typu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy bowiem wziąć pod uwagę, że ogromny przerób roczny jest wykonywany na wsi bezpośrednio przez budujących się indywidualnych rolników i ludność wiejską. W tym zakresie w dalszym ciągu działa niezorganizowany rzemieślnik wiejski, który często współdecyduje o wielu elementach budownictwa chłopskiego, które w swojej masie znacznie przewyższa program budownictwa państwowego i społecznego na wsi. W tej sytuacji Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów uchwałą nr 226 61 z dnia 13. VI. 1961 powołał trzy doświadczalne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe dla budownictwa produkcyjnego i ogólnego na wsi oraz ogólnomiejskiego na terenie powiatu (uprawnienia budowlane).

Przedsiębiorstwa zostały powołane w powiatach: Białystok, Tomaszów Lubelski i Kościan. Przedsiębiorstwa mają swoją działalnością objąć kompleksowo sprawy budownictwa dla wszystkich inwestorów terenowych, łącznie z budownictwem dla gospodarstw indywidualnych (np. stany surowe), poradnictwem i instruktażem fachowym, komórkami projektowymi i produkcją niektórych materiałów budowlanych. natomiast z drugiej strony stwarza duże możliwości szerokiego stosowania typowej dokumentacji projektowej, a tym samym stosowania wielu elementów typowych (program egzamin ustny).

Rozwój uprzemysłowienia budownictwa

W państwowych przedsiębiorstwach realizujących budownictwo wiejskie, zamierzenia w zakresie postępu technicznego zmierzają do unowocześnienia technologii wykonawstwa, wprowadzenia nowych materiałów i elementów konstrukcji oraz zwiększenia mechanizacji robót - szczególnie bardziej ciężkich i pracochłonnych. Ponadto konieczne jest dążenie do dalszego skrócenia cykli produkcyjnych przez poprawę organizacji pracy na budowie oraz szersze niż dotąd stosowanie stypizowanych elementów- budowy, pod warunkiem dalszego ograniczenia ilości typorozmiarów oraz rozpoczęcia produkcji gotowych elementów na skład (opinie o programie).

Dalszy rozwój uprzemysłowienia budownictwa wiejskiego jest jednak ściśle uwarunkowany przygotowaniem przez inwestorów i biura projektowe odpowiednio opracowanej typowej dokumentacji projektowej oraz upowszechnieniem stypizowanych elementów konstrukcyjnych i wyposażeniowych.

Niestety, postęp w tym zakresie jest niedostateczny, a realizacja kierunków i zadań wynikająca z uchwał Rządu nr 235 i 507 poważnie jest opóźniona. Brak szybkiej poprawy na tym odcinku może spowodować, że wiele słusznych postępowych kierunków i inicjatyw przedsiębiorstw’ zostanie zahamowanych, co w konsekwencji odbije się niekorzystnie na tempie wzrostu produkcji w przedsiębiorstwach budujących na wsi (segregator aktów prawnych).

W latach 1962-65 przewiduje się dalsze rozszerzenie stosowania cegły kratówki, która powinna stanowić do 20°, o ogólnej ilości masy ściennej, natomiast cegły wapienno-piaskowej do 25° n, według zadań wynikających z uchwały nr 35 62 Rady Ministrów. Zadania na 1962 rok określają dla PBT zastosowanie 52 min j. c. cegły kratówki i 50 min j. c. cegły wapienno-piaskowej, analogicznie w ZBR 13 min i 17 min. Również znacznie wzrośnie zastosowanie spoiw i prefabrykatów gipsowych na ścianki działowe oraz suchych tynków (do 135 tys. m8 w PBT w 1962 r.).

Planuje się dalszy wzrost zużycia stali wysokowartościowych przy produkcji betonów, z jednoczesnym uruchomieniem produkcji elementów strunobetonowych dla potrzeb budownictwa wiejskiego. Ministerstwo Budownictwa i PMB oraz Ministerstwo Rolnictwa są już w posiadaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, przy czym uruchomienie produkcji w obu pionach przewidziano jeszcze w 1962 r. Ponadto wzrasta produkcja i zastosowanie cienkościennych żelbetowych elementów konstrukcyjnych, jak łupiny stropowe i dachowe typu „DECE” oraz elementy typu „KBK” (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !