Budowa i eksploatacja sieci gazowych


Budowa i eksploatacja sieci gazowych
Budowa i eksploatacja sieci gazowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego wprowadza nowe uregulowania, które zastępują rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

 

Prawidłowe oznaczenie


W rozporządzeniu zawarto przepisy odnoszące się do odpowiedniego oznakowania obiektów technologicznych, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W skład prawidłowego oznakowania wchodzi znak ostrzegawczy, informujący o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, znak zakazu wstępu dla nieupoważnionych, znak zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu, a także znak zakazu używania urządzeń powodujących iskrzenie, w tym również telefonów komórkowych oraz znak wskazujący na rodzaj strefy zagrożenia wybuchem.

 

Pomieszczenia technologiczne


W pomieszczeniach technologicznych w widocznym i dostępnym miejscu muszą być umieszczane schematy instalacji technologicznych z wyraźnym zaznaczeniem usytuowanych zaworów odcinających przepływ gazu, a także instrukcje obsługi urządzeń, które w szczególności zawierać będą wykaz zagrożeń, opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasady postępowania w razie awarii i zagrożenia.

 

Kwalifikacje i obsługa urządzeń


Ponadto zgodnie z treścią rozporządzenia pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne powinni posiadać kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów z dnia 28 kwietnia 2003 r., a obiekty technologiczne ze stałą obsługą należy wyposażyć w samoczynne wykrywacze metanu i możliwość sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia. Istotną kwestią jest także wydzielenie pomieszczenia dla dyżurującego, które zostanie wyposażone w środki łączności. W przypadku zagrożenia wystąpieniem metanu lub niedoboru tlenu podczas prowadzenia prac należy dodatkowo stosować odpowiednie do zagrożeń środki ochrony indywidualnej i sprzęt służący do asekuracji lub ewakuacji z zagrożonego obszaru.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami