Blog

Krajowy surowiec zdjęcie nr 10
27.02.2021

Całkowite zapotrzebowanie wody

W artykule znajdziesz:

Całkowite zapotrzebowanie wody

Krajowy surowiec zdjęcie nr 11
Całkowite zapotrzebowanie wody

Całkowite zapotrzebowanie wody dla tych celów składa się z:
- wody potrzebnej do zwilżania podłoża,
- wody zużywanej do przygotowywania masy betonowej,
- wody potrzebnej do pielęgnacji wykonanej nawierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sumaryczna ilość wody, potrzebna do budowy nawierzchni betonowej, jest w dużym stopniu zależna od pory roku, warunków klimatycznych danej okolicy, temperatury powietrza w czasie wykonywanych robót oraz sposobu pielęgnacji betonu. o orientacyjnych obliczeń przy planowaniu zaopatrzenia w wodę oraz projektowaniu urządzeń wodociągowych można przyjmować następujące normy zapotrzebowania wody:
- Zwilżanie warstwy odsączającej zależnie od jej grubości i rodzaju materiału 5 do 10 1/m2,
- Zarób masy betonowej przy wskaźniku wodno-cementowym 0,5 i średnim zużyciu 350 kg cementu na m8 betonu 175 1/m3,
- Pielęgnacja nawierzchni - 2 1/m2 na jedno polewanie; licząc 5 do 6 polewań w ciągu dnia przez okres dwóch tygodni 168 1/m2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przeliczając powyższe ilości wody w stosunku do 1 ms betonu wyprodukowanego w ciągu dnia (przy grubości nawierzchni 20 cm) otrzymamy orientacyjnie około 1100 1/m3 betonu.
Powyższą ilość wody w okolicach wilgotnych, zacienionych, o większych opadach atmosferycznych należy zmniejszyć o 10 do 20%, natomiast w okolicach specjalnie nasłonecznionych trzeba ją zwiększyć o 10%. Jak z powyższego zestawienia wynika, ilość wody potrzebnej do budowy nawierzchni betonowej jest znaczna, dlatego też problem zaopatrzenia w wodę jest jednym z ważniejszych problemów organizacyjnych, związanych z budową nawierzchni betonowych. Potrzebną do budowy wodę można czerpać z wód powierzchniowych, a więc z rzek, strumyków, jezior, stawów przez odpowiednie ujęcia oraz z wód gruntowych przez wykonanie wielu studzien, a w ulicach miejskich z wodociągów (uprawnienia budowlane).

Rurociąg prowadzący wodę od miejsca ujęcia układa się na poboczu drogi lub w rowie przydrożnym. Rurociąg taki składa się z odcinków stalowych rur o długości od 6 do 8 m, łączonych śrubami za pośrednictwem kołnierzy lub na gwint i łączniki (mufy), albo też z rur specjalnych połączonych na zamki. Średnica rury głównego rurociągu wynosi zazwyczaj od 50 do 125 mm. Ułożony wzdłuż drogi rurociąg należy zaopatrzyć w wypusty o średnicy około 25 mm w odstępach co 40 m, zamykane zaworami. Do tych wypustów włącza się za pomocą elastycznych przewodów instalację wodną do betoniarek oraz węże do polewania wykonanej nawierzchni (program egzamin ustny).Wydajność pomp i moc silników oraz średnicę głównego rurociągu należy obliczać na podstawie zapotrzebowania wody w szczytowym nasileniu. Ciśnienie w rurociągu powinno zapewniać dostateczny dopływ wody w każdym punkcie jej poboru.

Sporządzanie masy betonowej

W organizacji budowy nawierzchni betonowych w zależności od rozmiaru robót istnieją następujące sposoby sporządzania masy betonowej:
- na placach składowania materiałów,
- na miejscu wbudowania,
- w drodze pomiędzy składami materiałowymi a miejscem wbudowania.

Metody sporządzania masy betonowej na placach składowania materiałów (opinie o programie).
Przy sporządzaniu masy betonowej na miejscu wbudowania pełny cykl produkcyjny rozdzielony jest w czasie na poszczególne czynności. Na placu materiałowym odbywa się odmierzanie (dozowanie) suchych składników masy betonowej i załadowanie ich do środków transportowych za pomocą urządzeń załadunkowych i silosów z dozatorami. Odmierzone składniki są dowożone na miejsce budowy i tutaj wsypywane porcjami do koszy betoniarek, w których odbywa się przygotowanie masy betonowej (segregator aktów prawnych).

Wbudowywanie masy betonowej. Wbudowanie masy betonowej polega na rozścieleniu świeżej masy betonowej na uprzednio przygotowanym podłożu nawierzchni oraz jej zagęszczeniu.
Sposób organizacji prac związanych z wbudowaniem masy betonowej zależy przede wszystkim od rodzaju posiadanych maszyn do produkcji, układania oraz zagęszczania masy betonowej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Krajowy surowiec zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Krajowy surowiec zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Krajowy surowiec zdjęcie nr 16 Krajowy surowiec zdjęcie nr 17 Krajowy surowiec zdjęcie nr 18
Krajowy surowiec zdjęcie nr 19
Krajowy surowiec zdjęcie nr 20 Krajowy surowiec zdjęcie nr 21 Krajowy surowiec zdjęcie nr 22
Krajowy surowiec zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krajowy surowiec zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krajowy surowiec zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Krajowy surowiec zdjęcie nr 32 Krajowy surowiec zdjęcie nr 33 Krajowy surowiec zdjęcie nr 34
Krajowy surowiec zdjęcie nr 35
Krajowy surowiec zdjęcie nr 36 Krajowy surowiec zdjęcie nr 37 Krajowy surowiec zdjęcie nr 38
Krajowy surowiec zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krajowy surowiec zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krajowy surowiec zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami