Cały proces robót

Cały proces robót

Przegląd tych środków ochrony przeciwkorozyjnej i stopień ich skuteczności przedstawiono w tablicy „Roboty przeciwkorozyjne" zamieszczonej na wewnętrznej stronie przedniej okładki książki. Jeszcze raz przyjrzyjcie się tej tablicy. Następnie zapoznacie się z metodami przygotowania i przeprowadzenia robót przeciwkorozyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prace związane z doborem, przygotowaniem i wykonaniem robót przeciwkorozyjnych muszą przebiegać w logicznym porządku. Przez rozłożenie całego procesu pracy na poszczególne etapy (części) można wykonać go lepiej i łatwiej. W ten sposób zmniejsza się również obawa przed uzyskaniem niedostatecznych wyników pracy wskutek błędnych rozstrzygnięć (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Logiczny podział całości procesu pracy na etapy (części) może być D nazwany algorytmem. Algorytm procesu robót przeciwkorozyjnych jest przedstawiony na wewnętrznej stronie tylnej okładki tej książki. Cały proces robót przeciwkorozyjnych można podzielić na dwie zasadnicze fazy: przygotowania i wykonania robót (uprawnienia budowlane). Zakres fazy planowania robót obejmuje następujące zadania częściowe:

  1. zebranie i sprawdzenie informacji dotyczących obiektu, który ma być zabezpieczany, np. informacji o warunkach miejscowych, występującym zagrożeniu przez czynniki agresywne, o rozmiarach przewidywanych robót itd. Po ich wykorzystaniu można rozstrzygnąć, jakie warianty robót przeciwkorozyjnych należy przyjąć do szczegółowego rozpatrzenia;
  2. przeprowadzenie analizy przygotowanych wariantów i wybór wariantów najbardziej przydatnych do istniejących warunków, np. pod względem dogodniejszych właściwości materiałowy, odpowiedniego stopnia odporności itp. Mniej odpowiednie warianty odrzuca się, a spośród pozostawionych dokonuje się ostatecznego wyboru (program egzamin ustny).

Zakres fazy wykonania robót

Zakres fazy wykonania robót wchodzą: wybór rodzajów materiałów sprzętu, obliczenie ilości materiałów, ustalenie sposobu wykonania pokrycia ochronnego, jak również potrzebnych środków bezpieczeństwa pracy i wreszcie wykonanie tak przygotowanych robót przeciwkorozyjnych (opinie o programie).

Do rozwiązania tego kompleksowego zadania są niezbędne wiadomości przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne, dotyczące ochrony metali przed korozją, jak również znajomość właściwości stosowanych do tego celu materiałów. Wiadomości te zdobywaliście przy opracowaniu tematów omawianych. W następnych zadaniach po raz pierwszy będziecie wykorzystywać nabyte wiadomości w ich wzajemnym powiązaniu. W przypadku występujących trudności w rozwiązywaniu zadań musicie sięgnąć z powrotem do tematów w podrozdziałach.

Dobierzcie, przez teoretyczne rozważania, dopowiedni sposób ochrony przed korozją podanych niżej obiektów. Opiszcie fazy przygotowania i wykonania ochrony. Do opracowania należy dołączyć kartę pracy, do której należy wpisać wyniki każdego etapu pracy. Odpowiada to algorytmowi przedstawionemu na wewnętrznej stronie tylnej okładki. Liczbę możliwych wariantów określicie sami. Nie muszą to być trzy warianty, jak to podano w algorytmie. Dobór dwu z przyjętych wariantów ochrony dla obu podanych tu obiektów należy uzasadnić na osobnym arkuszu dla każdego obiektu (segregator aktów prawnych).

Obiekt 1: nowa konstrukcja stalowa mostu drogowego, znajdującego się w środowisku wiejskim, oczyszczona metodą piaskowania do czystego metalu. Obiekt 2: stalowa konstrukcja śluzy, oczyszczona do czystego metalu, która po włączeniu do użytkowania stale będzie zanurzona w wodzie. Procesy przygotowania i wykonania ochrony metali przed korozją składają się z poszczególnych etapów uszeregowanych jeden za drugim. Rezultat jednego etapu stanowi punkt wyjścia dla następnego. Algorytm taki zapewnia optymalne wyniki pracy(promocja 3 w 1).

Realizacja robót przeciwkorozyjnych rozpoczyna się od przygotowania powierzchni metalu. Położone później pokrycie ochronne może spełnić swoje zadanie tylko w tym przypadku, gdy będzie naniesione na prawidłowo przygotowaną powierzchnię. Główną czynnością w przygotowaniu powierzchni jest najczęściej odrdzewianie. Wybór określonego sposobu odrdzewiania zależy od różnych czynników, np. od wielkości obiektu i od warunków miejscowych, oraz ze jest on również istotny pod względem ekonomicznym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami