Blog

15.02.2022

Cały proces technologiczny

W artykule znajdziesz:

Cały proces technologiczny

Cały proces technologiczny powinno się podzielić na operacje robocze tak, aby każda była wykonywana oddzielną maszyną, specjalnie przystosowaną lub agregatem w razie możliwości łącznego zmechanizowania operacji ze sobą związanych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Głównym problemem projektowania mechanizacji kompleksowej jest odpowiedni dobór maszyn do poszczególnych operacji procesu produkcyjnego i wybór optymalnego zestawu tych maszyn. Jest to poważne zagadnienie techniczno-ekonomiczne i może być rozwiązywane różnie, z zachowaniem podstawowych zasad teorii mechanizacji produkcji budowlanej. W bardziej złożonych przypadkach można posługiwać się metodami optymalizacji opartymi na technice komputerowej; dalej przedstawia się ogólnie jedną z nich (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wychodząc ze szczegółowej analizy procesu technologicznego ustala się ciąg operacji wymagających odrębnego rozwiązania (wykonywanych odrębnymi maszynami) i ustala niezbędne parametry techniczne tych operacji, określające warunki wyboru maszyn. Proces technologiczny może być uformowany w układzie równoległym, szeregowym lub mieszanym, tj. szeregowo-równoległym. Dla każdej operacji można wyznaczyć zbiory maszyn o parametrach spełniających wymagania techniczne określone w tych operacjach (tzw. maszyn technicznie uzasadnionych). Koncepcję tę można przedstawić w postaci opisu matematycznego z określeniem kryterium optymalizacji celu i warunków doboru optymalnych maszyn (uprawnienia budowlane).

Dokumentacja technologiczno-organizacyjna nowoczesnej produkcji budowlanej składa się głównie z kart technologicznych wykonania procesów budowlanych oraz z projektów organizacji budowy. Karta technologiczna jest podstawowym opracowaniem określającym zasady organizacji pracy maszyn na stanowiskach roboczych, umożliwiającej wprowadzenie mechanizacji robót (program egzamin ustny).

Rozwiązania technologii

Pierwszą czynnością przed opracowaniem kart technologicznych jest analiza, czy rozwiązania konstrukcyjno-montażowe projektu podstawowego są właściwe pod względem technologicznym (czy są technologiczne). Czasem drobne zmiany konstrukcyjne wpływają na uproszczenie realizacji robót; np. zmniejszenie różnicy masy prefabrykatów daje możliwości pełniejszego wykorzystania masy udźwigu żurawia montażowego, ujednolicenie zaczepów do podnoszenia elementów i otworów do utrzymania prefabrykatów w odpowiednim położeniu zmniejsza czas realizacji robót i ilość osprzętu (opinie o programie).

Rozwiązania technologii i organizacji robót zmechanizowanych powinny spełniać następujące warunki:

  • maszyny zastępujące pracę ręczną powinny być ustawione w linie technologiczne o zsynchronizowanej wydajności,
  • zestaw maszyn oraz robotnicy powinni być optymalnie uzbrojeni w urządzenia i sprzęt pomocniczy,
  • zestaw maszyn musi gwarantować ograniczenie pracy ręcznej do rozmiarów uzasadnionych, wysoką jakość produktu końcowego oraz pełne bezpieczeństwo współpracującym robotnikom (segregator aktów prawnych),
  • wszystkie ciągi technologiczne na ścieżce krytycznej sieci powiązań wykonania budynku powinny być realizowane uzasadnionym technicznie zestawem maszyn dającym najkrótszy czas realizacji,
  • dla pozostałych ciągów technologicznych należy dobrać maszyny i urządzenia wg kryteriów ekonomicznych, gwarantujących realizację procesów w czasie przewidzianym w modelu sieciowym powiązań wykonania budynku,
  • rozwiązanie powinno być podporządkowane kryterium maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych maszyn, ograniczenia pracy ręcznej, intensyfikacji produkcji przy zapewnieniu właściwej jakości robót i pełnego bezpieczeństwa pracowników,
  • czas pracy i wydajności maszyn współpracujących z innymi maszynami i sprzętem muszą być ze sobą skorelowane,
  • praca maszyn powinna być ciągła i równomierna; również zatrudnienie brygad roboczych powinno eliminować przestoje lub nierównomierne nasilenie pracy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami