Cecha wzajemnej zależności

Cecha wzajemnej zależności
Cecha wzajemnej zależności

Cecha wzajemnej zależności elementów organizacji budowy jest szczególnie ważna w przypadkach wznoszenia dużych zespołów przemysłowych, osiedlowych itp.

Mimo oczywistych korzyści, jakie przynosi projekt technologii i organizacji budowy, po pierwszym okresie widocznych osiągnięć organizacyjnych po ich wprowadzeniu (1950 r.) zaobserwowano pewne niepowodzenia w praktycznej ich realizacji, zwłaszcza w budownictwie ogólnym (program uprawnienia budowlane na komputer). Powodem tych niepowodzeń, obok braku doświadczenia u projektantów dokumentacji organizacyjnej, był ówczesny brak warunków dla wprowadzenia racjonalnej i ekonomicznej organizacji na budowach oraz płynność planów inwestycyjnych, brak kredytów, kadr itp. Jeszcze i obecnie daje się obserwować u niektórych inwestorów niedocenianie roli projektów technologii i organizacji budowy dla racjonalnego przebiegu tych procesów i zbytnie poleganie na improwizowanych metodach organizacji.

Przy sporządzaniu projektów technologii i organizacji budowy należy w możliwie największym stopniu opierać się na postępowej technologii i racjonalnej organizacji, konfrontując każdorazowo zakres tych czynników z potencjałem budowy (przedsiębiorstwa) oraz z warunkami, w jakich projektowane obiekty będą wznoszone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spośród ogólnych zasad opracowywania projektów technologii i organizacji budowy wymienia się poniżej niektóre podstawowe:

  • dotrzymywanie ustalonych terminów wykonania budowy i kolejne oddawanie do eksploatacji zespołów obiektów w oparciu o kompleksy rozruchowe (budownictwo przemysłowe) lub użytkowe (budownictwo mieszkaniowe),
  • wykonywanie robót na wielkich placach budowy według następującej kolejności: a) roboty przygotowania terenu budowy (plantowanie, osuszanie, wykonywanie dróg stałych lub podbudowy pod te drogi), b) roboty instalacyjne zewnętrzne^, c) właściwe roboty budowlano-montażowe, d) roboty instalacyjne wewnętrzne, e) roboty zagospodarowania terenu niezabudowanego (oświetlenie, zieleń itp.),
  • koncentracja środków budowy na grupach obiektów (kompleksy rozruchowe lub użytkowe),
  • uprzemysłowienie budowy (w określonych warunkach i we właściwym stopniu),
  • stosowanie w możliwie największym zakresie metody pracy równomiernej (rytmicznej),
  • stosowanie mechanizacji kompleksowej, zwłaszcza w robotach masowych (ziemne, betonowe, montażowe itp.) (uprawnienia budowlane).

Sieć zależności

Podstawowymi elementami projektów organizacji i technologii budowy są z reguły harmonogramy postępu robót, zatrudnienia robotników i maszyn budowlanych, dostawy, zużycia i zapasu materiałów, pracy wytwórni pomocniczych, transportu itd. lub sieć zależności (program egzamin ustny).

Wszystkie te harmonogramy lub sieć zależności zaleca się wykonywać wg metody. Wreszcie jako zasadę należy przyjąć, iż projektowanie technologii i organizacji budowy powinno przebiegać równolegle z projektowaniem technicznym. Wówczas bowiem można uniknąć błędów, których naprawienie podczas budowy będzie albo niemożliwe, albo utrudnione. Jeżeli natomiast projekty organizacji i wykonania budowy opracowuje się wtedy, gdy projekty techniczne są gotowe lub w dużym stopniu zaawansowane, to nie można wpływać na wybór takich rozwiązań technicznych, jakie są racjonalne z punktu widzenia realizacji budowli (opinie o programie).

Z reguły każdemu etapowi projektowania technicznego odpowiadać powinien właściwy etap projektowania technologii i organizacji budowy. Wynika to m.in. z zasady, iż tematyka technologii i organizacji budowy stanowi integralną (chociaż wydzieloną) część każdej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (segregator aktów prawnych).

Jeśli projektowanie techniczne jest trzyetapowe, a tak bywa przy wielkich i skomplikowanych budowach, wówczas najwłaściwsze jest projektowanie organizacyjne również trzyetapowe, obejmujące:

  • wstępny projekt technologii i organizacji budowy jako odpowiednik wstępnego projektu technicznego,
  • ogólny projekt technologii i organizacji budowy jako odpowiednik podstawowego projektu technicznego,
  • szczegółowy projekt technologii i organizacji robót jako odpowiednik rysunków roboczych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !