Cechy odróżniające w klasyfikacji mostów

Cechy odróżniające w klasyfikacji mostów

Mosty płytowe i belkowe przyjęto odróżniać według następujących cech:
1) rodzaju oparcia przęseł na podporach,
2) liczby przęseł,
3) rodzaju przęseł,
4) rodzaju podpór,
5) przekrojów poprzecznych przęseł,
6) uzbrojenia i sprężenia przęseł,
7) sposobu budowy przęseł (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwszych pięć cech klasyfikacyjnych służy do odróżniania mostów według kształtów przęseł i podpór oraz według rodzaju ich połączenia.
Według rodzaju oparcia przęseł na podporach odróżniamy na przykład mosty o przęsłach wolnopodpartych i mosty ramownicowe o przęsłach połączonych z podporami tak, że wygięcia przęseł wywołują wygięcia podpór.
Według liczby przęseł odróżniamy mosty jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W budowie przęseł mostów betonowych wystąpiły po 1945 roku zmiany wpływające w sposób bardzo istotny na traktowanie ich konstrukcyjnie. Zmiany te doprowadziły:
- po pierwsze - do zatarcia różnic między mostami płytowymi i belkowymi,
- po drugie - do osłabienia rozdziału konstrukcji mostu na przęsła i na podpory.
Stąd w omawianiu ustrojów mostów betonowych traci swe znaczenie podział na tematykę dotyczącą przęseł i podpór oraz podział na mosty płytowe i mosty belkowe. Powoduje to w następstwie również zanikanie celowości odrębnego omawiania przęseł z płyt lub belek wolnopodpartych i z płyt i belek połączonych z podporami w ustroje ramownicowe (uprawnienia budowlane).

Systematyka mostów betonowych

Ten stan rzeczy zmienia przyjętą dotychczas systematykę mostów betonowych. Mimo to, omawiając konstrukcję przęseł, zachowamy w pewnym stopniu dawny podział. Utrzymanie dawnej systematyki jest uzasadnione następującymi argumentami (program egzamin ustny).
Po pierwsze - systematyka ta jest potrzebna do opisu wielu mostów, które dotychczas były zbudowane i w których konstrukcji podział na przęsła i podpory oraz na płyty i belki wyraźnie występował ze względu na ich oddzielne wykonanie lub montaż. Większość istniejących mostów może być w ten sposób sklasyfikowana (opinie o programie).

Po drugie - podział na przęsła i podpory ułatwia opis mostu nawet w tj przypadkach, gdy obie te części stanowią jedną całość konstrukcyjną, a odr nianie mostów płytowych od mostów belkowych jest dotychczas słuszne wówczas, gdy przekroje płyt są pełne, a belki mają przekroje otwarte, prostokątne lub teowe.
Zachowując przeto z powyższych względów dawny podział w klasyfikacje konstrukcyjnej mostów betonowych, zwracamy jednocześnie uwagę, że jest podział, który w wielu przypadkach ma na celu tylko uproszczenie rozumowe i opisów mostów, a nie istotne rozdzielenie części konstrukcyjnych lub też zachowywanie różnic konstrukcyjnych pomiędzy płytami i belkami oraz przęsła i podporami.
Przyczyny zanikania różnic między mostami płytowymi i belkowymi (segregator aktów prawnych).
Przed 1945 rokiem rozpiętości mostów płytowych z betonu uzbrojonego niewielkie. W mostach drogowych dochodziły one do 20 m, a w mostach kolejowych nie przekraczały 10 m w płytach wolnopodpartych. W płytach ciągły rozpiętości te były nieco większe i dochodziły do rozpiętości poprzednio wskazanych. Wraz z zastosowaniem sprężania rozpiętości te wzrosły znaczne prawie dwukrotnie, dochodząc w budowie mostów drogowych o płytach ciągły do 40 m, a w budowie mostów kolejowych do dwudziestu kilku metrów. T, znaczny wzrost rozpiętości mostów płytowych ujawnił wielki wpływ ciężą własnego płyt na momenty zginające.

Przy rozpiętości około 30 m grubość płyt sprężonych wynosiła w mostach drogowych do 80 cm dając ciężar własny pon; 2 T/m2. W mostach kolejowych, ze względu na większe obciążenie ruchome grubość płyt była półtorakrotnie większa, a ciężar ich wpływał jeszcze silni na momenty zginające. Tak wielkie ciężary tych ustrojów skłoniły do poszukiwania sposobów ich zmniejszenia - bądź przez wydrążenie płyt, bądź przy zastosowanie płyt ciągłych o zmiennej grubości, większej nad podporana mniejszej w przęsłach. Wydrążenie płyt zbliżało ich przekrój do przekroju belek skrzynkowych (promocja 3 w 1).
Dążenie do zmniejszenia wpływu ciężaru własnego na siły wewnętrzne zn lazło swój wyraz również w unikaniu przęseł belkowych wolnopodpartych w których największe momenty zginające występowały w połowie rozpiętość wymagając skupienia materiału właśnie tam, gdzie jego ciężar wywoływał na większe siły wewnętrzne.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !