Cenne doświadczenia

Cenne doświadczenia

Cenne doświadczenia uzyskano przy remontach kafarowni, których pierwotne rozwiązania. Wytworzony w czasie eksploatacji blok zagęszczonego złomem podłoża szaboty ujęto pierścieniem żelbetowym.
Uzyskane wysokie wskaźniki eksploatacyjne potwierdzają celowość stosowania podobnych rozwiązań na przykład jako studni zapuszczanych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Opracowano również nową koncepcję zastąpienia kosztownych fundamentów współdziałającymi, zeskalonymi masami gruntu. Zeskalenie (petryfikację) uzyskuje się przez wprowadzenie w pory gruntu roztworów soli, przy równoczesnym przepływie prądu stałego. Możliwe są przy tym różne rozwiązania konstrukcyjne. Można różnicować stopień petryfikacji.
Wielkość ciśnienia obliczymy z przyrównania energii uderzenia z energią odkształcenia podłoża szaboty doznającej sprężystego przemieszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Uwzględniając uderzenie poprzez warstwę złomu, otrzymuje się mniejsze wartości sił działających na fundament. Bliżej sprawa ta jest omówiona w monografii dotyczącej ciężkich maszyn hutniczych, w tym również młotów.

Na wielkość masy fundamentu, poza warunkiem uzyskania dostatecznej efektywności kruszenia, zasadniczy wpływ ma warunek ograniczenia drgań gruntu. Drgania te rozchodzą się w podłożu jako pólprzestrzenii sprężystej w postaci fal podłużnych, fal poprzecznych oraz fal powierzchniowych poziomych (Love’a)
i pionowych (Rayleigha).
Drgania gruntu przy wstrząsach charakteryzuje ich: częstość n, amplituda a, prędkość v i przyspieszenie b.

Parametry te maleją w miarę wzrostu masy fundamentu. Obliczenie powinno ustalić taką wielkość masy fundamentu, która zapewniałaby bezpieczeństwo budowli i właściwą pracę urządzeń sąsiadujących z kafarami, spełniając równocześnie warunek ekonomiki budowli (uprawnienia budowlane).
Fale podłużne i poprzeczne nie stanowią zagrożenia. Fale podłużne wywołują jedynie chwilowe zmiany objętości ośrodka. Zanikają one szybko, podobnie jak i fale poprzeczne, rozprzestrzeniające się prostopadle do kierunków propagacji. O znikomej roli tych fal świadczą niewielkie przesunięcia się mas materiałowych, obserwowane w czasie remontów fundamentów komór* kafarowych.

Grodzie kratowe

Większe zagrożenie przedstawiają fale powierzchniowe. Amplitudy ich maleją w miarę oddalania się od źródła zaburzenia ze względu na zmniejszenie się gęstości tych fal i absorpcji podłoża. Prędkości fal poziomych Love’a są dla normowych warunków gruntowych mniejsze od prędkości fal powierzchniowych pionowych Rayleigha. Większego znaczenia nabierają one w podłożach uwarstwionych, przy znacznej różnicy charakterystyk poszczególnych warstw (program egzamin ustny).

Zadaniem grodzi katarowych jest ochrona przylegającego terenu przed niszczącym wpływem odłamków powstających przy udarowym kruszeniu złomu. Liczba, wielkość i kształt odłamków są różnorodne i przypadkowe. Zależą one od charakterystyki surowca i warunków wsadowych produktu. Zależą też od kształtu bijaka, podatności szaboty, konstrukcji osłony, temperatury otoczenia i metod eksploatacyjnych.
W niektórych przypadkach odłamki dysponują dużą energią. Świadczą o tym liczne przykłady (opinie o programie).

Stwierdzono, że jeden z odłamków w odległości około 100 m od grodzi ściął młodą sosnę o średnicy około 20 cm. W innym przypadku stwierdzono, że odłamek o masie 100 g wbił się w słup stalowy jezdni suwnicowej do głębokości 5 cm z taką siłą, że trudno go było oddzielić od konstrukcji.
Podane przykłady świadczą o sile uderzenia. Nie mniej istotna jest też częstotliwość odłamków działających na obudowę, dochodząca dziennie do kilku tysięcy. Zachodzi przy tym miejscowe działanie sił dynamicznych, a w szczególności zgniot lub wybijanie materiału ścian grodzi (segregator aktów prawnych). Równocześnie przekazują się znaczne wstrząsy, jakim podlega obudowa przy każdym uderzeniu bijaka. Amplituda drgań wymuszonych dochodzi do kilku mm.

Dodatkowe obciążenie obudowy stanowią nieprawidłowości eksploatacji polegające na uderzeniach chwytakiem elektromagnetycznym lub podwieszonym do niego złomem przy przejeździe ponad grodzią. W szczególnym przypadku przy nagłym przerwaniu dopływu prądu możliwe jest uderzenie obudowy bezpośrednio bijakiem katarowym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !