Charakterystyka obiektów

Charakterystyka obiektów

Zbiorniki żelbetowe stosowane są wtedy, gdy warunki gruntowe uniemożliwiają wykonanie zbiorników ziemnych lub też, gdy w miejscu usytuowania zbiorników spodziewane są wpływy eksploatacji górniczej. Wymiary zbiorników zależą od wymaganej pojemności, a ich kształt jest zazwyczaj cylindryczny (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wyrobiska podziemne kopalń, w których przebywają ludzie, muszą być stale przewietrzane prądem powietrza w celu zapewnienia właściwego składu powietrzą i jego odpowiedniej temperatury.

Polskie górnicze przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidują w kopalniach eksploatujących złoża kopalin palnych konieczność przewietrzania sztucznego za pomocą wentylatorów ssących. W pozostałych kopalniach stosowanie depresji naturalnej może mieć charakter jedynie wyjątkowy. Tak więc praktycznie w każdej kopalni występują powierzchniowe urządzenia wentylacyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Budowle powierzchniowych urządzeń wentylacyjnych są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie szybów wentylacyjnych wylotowych, prowadzących zużyte powietrze z wyrobisk podziemnych przez wentylator do atmosfery.

Szyby te mogą spełniać również inne funkcje oprócz wentylacyjnej; np. może się nimi odbywać opuszczanie materiałów, prowadzenie rurociągów wodnych, powietrznych lub odmetanowania, nie mogą one jednak - zgodnie z polskimi górniczymi przepisami bezpieczeństwa - być szybami wydobywczymi i zjazdowymi w nowo projektowanych kopalniach węgla i innych kopalin palnych (uprawnienia budowlane).
Szyb wentylacyjny musi być możliwie szczelnie oddzielony od atmosfery w celu zapobieżenia zasysaniu przez wentylator powietrza atmosferycznego zamiast zużytego powietrza z kopalni. Według przepisów technicznej eksploatacji kopalń węgla straty w wydajności wentylatora spowodowane nieszczelnościami szybów wentylacyjnych nie mogą przekraczać 20%. Oznacza to, że co najmniej 4/5 powietrza zasysanego przez wentylator powinno pochodzić z dołu kopalni.

Oczywiście należy dążyć do strat znacznie mniejszych niż dopuszczalne, jednak w przypadku gdy szyb ma urządzanie wyciągowe i nadszybie, uszczelnianie przewiduje się w projekcie nadszybia, a nie w projektach urządzenia wentylacyjnego.
Polskie górnicze przepisy bhp wymagają, oprócz czynnego wentylatora, instalowania wentylatora zapasowego, o identycznej wydajności, wytwarzanej depresji i identycznym typie. Jedynie za zezwoleniem Wyższego Urzędu Górniczego wolno instalować pojedynczy wentylator z zapasowym silnikiem w kopalniach niegazowych lub gazowych I kategorii zagrożenia (program egzamin ustny).

System rewersji

Przy najczęściej występującym przypadku stosowania dwóch równoległych wentylatorów odpowiedni system zasuw lub klap regulacyjnych powinien zapewnić podłączenie wentylatora rezerwowego w ciągu 10 minut.
Ostatnio w górnictwie obserwuje się tendencje stosowania, przy wymaganych dużych wydajnościach, układów trójwentylatorowych zamiast dwuwentylatorowych. W układzie tym pracują równolegle dowolne dwa wentylatory, a trzeci stanowi rezerwę [93J (opinie o programie).

We wszystkich tych systemach obowiązuje rozwiązanie zapewniające możliwość odwrócenia prądu powietrza w ciągu 10 minut. Oznacza to, że wentylator pracujący normalnie jako ssący musi w wyjątkowych przypadkach (pożar w głównych drogach świeżego powietrza wtłaczać powietrze do wyrobisk podziemnych.
Z reguły rewersję realizuje się przez system zasuw lub klap i ewentualnie dodatkowy kanał rewersyjny bez zmiany kierunku obrotów wentylatora.
System rewersji dla układu trójwentylatorowego odznacza się większą prostotą konstrukcji przy zastosowaniu wentylatorów promieniowych (segregator aktów prawnych).

Dla realizacji przytoczonych wyżej zadań powierzchniowe urządzenie głównego przewietrzania musi się składać z:
- wentylatorów wraz z silnikami i pełnym wyposażeniem napędowym, sterującym i pomiarowym,
- fundamentów wentylatorów i silników,
- kanałów wentylacyjnych,
- budynku lub budynków silników,
- dyfuzorów lub dyfuzora wraz z ustrojami tłumiącymi hałas (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !