Blog

06.04.2020

Chlorek etylenu

W artykule znajdziesz:

Chlorek etylenu

 

Chlorek etylenu

Chlorek etylenu - symetryczny dwuchloroetan; bezbarwna, przezroczysta ciecz o zapachu chloroformu, rozpuszczalna w alkoholu, eterze, acetonie i octanach alkilowych jest stosowany jako rozpuszczalnik do produkcji chlorku winylu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Chlorek etylu - chloroetan.

Chlorek glinowy - białe kryształy rozpuszczalne w wodzie, eterze, chloroformie; stosowany jako katalizator do syntez organicznych i polimeryzacji.

Chlorek magnezowy - biszofit (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Chlorek metylenu, dwuchlorometan - bezbarwna przezroczysta ciecz o zapachu chloroformu i doskonałej rozpuszczalności w wodzie, alkoholu, eterze i benzenie jest stosowany jako rozpuszczalnik żywic syntetycznych, w syntezie organicznej oraz jako czynnik obiegowy w chłodnictwie.

Chlorek metylu - chlorometan.

Chlorek niklawy - żółta, ulegająca rozkładowi w powietrzu substancja krystaliczna, trująca, łatwo rozpuszczalna w wodzie, alkoholu etylowym i roztworze amoniaku jest stosowany w praktyce laboratoryjnej, w galwanotechnice jako składnik kąpieli do niklowania (uprawnienia budowlane).

Chlorek potasowy - bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie i eterze, trudno rozpuszczalne w alkoholu jest stosowany głównie jako cenny nawóz potasowy, a także do wyrobu mydlą, szkła, materiałów wybuchowych oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Chlorek rtęciawy, kalomel - biały proszek trudno rozpuszczalny w wodzie, ogrzany sublimuje nie topiąc się jest stosowany do zwalczania owadów, grzybów i chwastów, w farmacji, do malowania porcelany itd.

Chlorek rtęciowy, sublimat - ciało stałe koloru białego, rozpuszczalne w wodzie i w wielu rozpuszczalnikach organicznych, silnie trujące, używane w metalurgii, do wyrobu środków grzybobójczych itd.

Chlorek siarki, S2C12 - gęsta, złotożółta ciecz, dymiąca na powietrzu, o ostrym duszącym zapachu ma zastosowanie jako rozpuszczalnik siarki w procesie wulkanizacji na zimno, do otrzymywania gazów bojowych i w cukrownictwie (program egzamin ustny).

Chlorek sodowy, NaCl - białe ciało stale, krystalizujące w układzie regularnym, w stanie czystym nie jest higroskopijne, rozpuszcza się dobrze \v wodzie jest podstawowym surowcem w przemyśle chemicznym, służy do otrzymywania związków sodu, kwasu solnego i chloru, jest stosowany w przemyśle barwnikarskim i garbarskim oraz do celów konsumpcyjnych (sól kamienna jadalna).

Chlorek srebrowy, AgCI - biały, serowaty osad powstający podczas reakcji jonów srebrowych z jonami chlorkowymi jest światłoczuły; występuje w przyrodzie w postaci srebra rogowego; jest stosowany do wyrobu papierów fotograficznych, w galwanotechnice do srebrzenia, do otrzymywania metalicznego srebra itd.

Chlorek tionylu, SOCI2 - bezbarwna, dymiąca ciecz, stosowana do wprowadzania atomów chloru do cząsteczek związków organicznych (opinie o programie).

Chlorek wapniowy, CaCI2 - bezbarwne ciało krystaliczne, silnie higroskopijne; bezwodny jest stosowany jako środek suszący, sześciowodny do sporządzania mieszanin oziębiających.

Chlorek winylidenu

Chlorek winylidenu, CH2: CC12 - lotna ciecz o słabym zapachu chloroformu, stosowana do otrzymywania polimerów oraz kopolimerów.

Chlorek winylu, chloroetylen, C’H2:CHC1 - bezbarwny gaz, stosowany do otrzymywania polichlorków i kopolimerów.

Chlorek żelazawy, FeCl2 - bezbarwne higroskopijne ciało krystaliczne, rozpuszczalne w wodzie, alkoholu i acetonie jest stosowany w przemyśle farbiarskim, farmaceutycznym i w metalurgii.

Chlorek żelazowy, FeCl, - higroskopijna substancja o barwie ciemnozielonej, czerwona w świetle przechodzącym, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, eterze, glicerynie jest stosowany w hutnictwie, farbiarstwie i w lecznictwie.

Chloreks, eter dwuchloroetylowy - bezbarwna, niepalna ciecz, słabo rozpuszczalna w wodzie jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, w produkcji tworzyw sztucznych, jako środek owadobójczy.

Chloreton, acetonochloroform (CH3)2C(OH)CC1J - białe kryształy trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w eterze, alkoholu i glicerynie stosowany jest jako środek nasenny i znieczulający, do konserwowania organopreparatów.

Chlorki - związki zawierające chlor ujemnie jednowartościowych niemetali - związki chloru z niemetalami powstają w wyniku bezpośredniej syntezy metali - sole kwasu solnego mają charakter jonowy i są krystaliczne (segregator aktów prawnych).

Chlorki kwasowe, R CO • Cl - pochodne kwasów karboksylowych, mające atom chloru zamiast ugrupowania w grupie karboksylowej; stosowane do acylowania.

Chloroamina, chloramina. NH2C1 - bezbarwna gęsta ciecz o zapachu amoniaku, rozpuszczalna w wodzie ma własności bakteriobójcze i jest stosowana do oczyszczania wody.

Chloroaminowanie - odkażanie wody chloroaminą z dodatkiem amoniaku lub jego soli.

Chlorobenzen, G,H5CI - chloropochodna benzenu, zawierająca zamiast jednego z atomów wodoru atom chloru; bezbarwna, palna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu etylowym, eterze, benzenie; ch. otrzymuje się przez bezpośrednie chlorowanie benzenu w obecności katalizatorów; ważny surowiec w produkcji fenolu, aniliny, DDT.

Chlorocyklina - aureomycyna.

Chloroetan, chlorek etylu, QH5CI - chloropochodna etanu otrzymuje się z alkoholu etylowego i chlorowodoru w obecności cynku przez przyłączenie chlorowodoru do etylenu; gaz o zapachu eteru, stosowany w medycynie i stomatologii jako środek miejscowo znieczulający (zamrożenie) lub do krótkotrwałej narkozy; w syntezie organicznej - czynnik alkilujący, rozpuszczalnik; surowiec do produkcji czteroetylo-ołowiu i czynnik chłodniczy w chłodniach szafkowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami