Blog

Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 10
21.06.2021

Ciepło twardnienia cementów

W artykule znajdziesz:

Ciepło twardnienia cementów

Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 11
Ciepło twardnienia cementów

Cement z zestawu 3 wykazał dużą odporność na agresję magnezowo-siarczanową. Współczynnik odporności cementu na tę agresję przewyższał 1,0 we wszystkich badanych okresach twardnienia. Również dobrą odporność wykazał cement z zestawu 3 na korodujące działanie siarczanu wapniowego i wody morskiej. Najmniej odporny jest jednak ten cement na oddziaływanie roztworu siarczanu sodowego, szczególnie w okresie 3 miesięcy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po dłuższym okresie wytrzymałość próbek zwiększa się ponownie i współczynnik odporności osiąga wartość 0,91 (po 6 miesiącach twardnienia) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cement z zestawu 4, zawierający ponad 5% glinianu trójwapniowego, jest ogólnie znacznie mniej odporny na działanie roztworów agresywnych. Cement ten wykazał jedynie dość dobrą odporność przy twardnieniu w wodzie morskiej (Kca = 0,99). Jest on mniej odporny na działanie siarczanów metali dwuwartościowych, a w ogóle nieodporny na działanie siarczanu sodowego. Próbki rozpadły się po upływie 6 miesięcy przechowywania w roztworze siarczanu sodowego, co mogło być spowodowane powstaniem znacznych ilości etryngitu w wyniku reakcji glinianu trójwapniowego, obecnego w klinkierze, z jonami siarczanowymi (uprawnienia budowlane).

Zbadany porównawczo cement przemysłowy odznacza się nieco lepszą odpornością na działanie wody morskiej (KC6 = 1,10), ale w przypadku działania pozostałych roztworów cement z zestawu 3 osiąga lepsze wskaźniki od tego cementu.
Przytoczone dane świadczą o możliwości zastosowania cementu z zestawu 3 jako spoiwa odpornego na działanie siarczanów.
Ilość ciepła, jaką cement wydziela przy twardnieniu, określa w pewnym stopniu zakres jego zastosowania (program egzamin ustny).

Szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym wskazane jest stosowanie cementów o małym cieple twardnienia lub cementów o umiarkowanym cieple twardnienia, w związku z tym, że ciepło to, będące wynikiem egzotermicznych reakcji hydratacji minerałów klinkierowych, może doprowadzić do znacznego wzrostu temperatury materiału wewnątrz masywu betonowego, co stanowi przyczynę powstawania pęknięć i przedwczesnego zniszczenia budowli.
Ciepło twardnienia cementów oznaczano metodą rozpuszczania (opinie o programie).

Zmniejszenie zawartości alitu

Z danych tych wynika, że ciepło twardnienia cementów waha się w dość szerokich granicach w zależności od składu mineralnego cementów.
Duża zawartość alitu w cemencie z zestawu 1 doprowadza do wydzielania znacznej ilości ciepła we wszystkich okresach twardnienia, przewyższającej ciepło twardnienia cementu portlandzkiego o przeciętnym składzie (segregator aktów prawnych).

Zmniejszenie o prawie 10% zawartości alitu w cemencie z zestawu 2 obniża wydzielanie ciepła do poziomu typowych cementów portlandzkich. W początkowych okresach twardnienia (3 i 7 dni) wydzielanie ciepła przez cement z zestawu 2 okazuje się nawet nieco mniejsze niż wymienione przez autorów prac jako charakterystyczne dla cementu o przeciętnym składzie.
Cement z zestawu 3 ma ciepło twardnienia pośrednie pomiędzy efektami egzotermicznymi cementu o małym cieple i cementu o umiarkowanym cieple twardnienia. Obniżone ciepło twardnienia cementu z zestawu 3 pozwala sklasyfikować ten cement jako cement o umiarkowanym cieple, co w połączeniu z odpornością na agresję siarczanową i chlorosiarczanową wyróżnia go z punktu widzenia przyszłych możliwości wykorzystania w budownictwie hydrotechnicznym (promocja 3 w 1).

Jak już wspomniano, cement z zestawu 4 ma nieco większą zawartość glinianu trójwapniowego w porównaniu z pozostałymi badanymi cementami. Nie wpłynęło to jednak w sposób istotny na wielkość ciepła twardnienia tego cementu, co wiąże się z bardzo małą zawartością krzemianu trójwapniowego. Cement z zestawu 4 może być zaliczony do cementów o umiarkowanym cieple twardnienia.

Jak stwierdzono, cementy o zwiększonej zawartości glinożelazianów wapnia cechuje mniejsze ciepło twardnienia; możliwe jest więc uzyskanie cementu o małym cieple twardnienia i cementu o umiarkowanym cieple twardnienia przy zawartości alitu nie większej od 50 % co całkowicie odpowiada wymaganiom GOST 10178-62.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 16 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 17 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 18
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 19
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 20 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 21 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 22
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 32 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 33 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 34
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 35
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 36 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 37 Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 38
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakłócenia podczas eksploatacji zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami