Ciężar właściwy asfaltu

Ciężar właściwy asfaltu

Ciężar właściwy asfaltu w temperaturze badania wyraża się stosunkiem ciężaru pewnej objętości asfaltu w tej temperaturze do ciężaru tej samej objętości wody w temperaturze + 4°C (wymiar g/cm3). Metoda badania podana jest w normie PN-53/C-04005. Przy obliczeniach orientacyjnych przyjmuje się jako przybliżony ciężar właściwy asfaltu 1,05 g/cm3 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Oznaczanie temperatury mięknienia. Do badania temperatury mięknienia asfaltu poleca się metodę ,,Pierścień i Kula”. Metodą tą oznacza się temperaturę, w której mięknący produkt, umieszczony w przepisanym normami pierścieniu 1, pod ciężarem stalowej kuli 2- (bądź też kula stalowa o przepisanych wymiarach po przebiciu warstwy mięknącego produktu) dotknie dna zlewki 3 lub podstawki aparatu. Temperaturę mięknienia asfaltu podaje się w °C (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oznaczanie przeprowadza się według normy PN/C-04021.

Oznaczanie penetracji. Penetracja charakteryzuje konsystencję asfaltów. Miarą penetracji jest głębokość, na jaką zagłębia się w badany produkt znormalizowana igła w dokładnie określonych warunkach obciążenia, czasu i temperatury.
Penetrację podaje się w stopniach penetracji, przy czym 1° penetracji odpowiada 0,1 mm zagłębienia igły w badany produkt.
Oznaczanie przeprowadza się według normy PN-52/C-04134 (uprawnienia budowlane).

Ciągliwość badanego asfaltu mierzy się długością (wyrażoną w cm), do jakiej można rozciągnąć bez rozerwania próbkę badanego asfaltu o określonym kształcie i wymiarach w określonych warunkach (szybkość rozciągania i temperatura pomiaru). Przyrząd do oznaczania ciągliwości asfaltu.
Oznaczanie przeprowadza się według normy PN-48/C-04132 (program egzamin ustny).
Oznaczanie odparowalności i związanych z nią własności asfaltu. Stopień odparowalności asfaltów określa się wielkością straty ciężaru, która powstała przy ogrzewaniu w ustalonych warunkach określonej ilości asfaltu pozbawionego wody. Wyniki podaje się w procentach.

Spadek penetracji i ciągliwości

Po oznaczeniu odparowalności przeprowadza się zwykle pomiar ciągliwości i penetracji próbek i porównuje wyniki z uzyskanymi poprzednio dla próbek nie poddanych wygrzewaniu.
Spadek penetracji i ciągliwości wyraża się w procentach w stosunku do penetracji i ciągliwości, które wykazał asfalt przed wygrzewaniem (opinie o programie).
Oznaczanie temperatury zapłonu i temperatury palenia. Temperaturę zapłonu stanowi najniższa temperatura, w której badany produkt w odpowiednim przyrządzie wydziela taką ilość pary, która wystarczy do wytworzenia z powietrzem bezpośrednio nad powierzchnią cieczy mieszaniny zapalającej się z chwilą zbliżenia płomyka zapalającego.

Temperatura palenia oznacza temperaturę, w której para badanego produktu pali się przynajmniej przez trzy sekundy po oddaleniu płomyka zapalającego.
Wyniki podaje się w °C.
Oznaczanie przeprowadza się w aparacie Marcussona (otwarty tygiel) według PN/C-04004.

Oznaczanie zawartości składników nierozpuszczalnych w dwusiarczku węgla i zawartości popiołu. Oznaczenia te przeprowadza się w celu stwierdzenia obecności składników nie będących właściwymi asfaltami. Asfalty zawierają zazwyczaj obok składników rozpuszczalnych także i składniki organiczne, nierozpuszczalne w dwusiarczku węgla, oraz mineralne w postaci popiołu (segregator aktów prawnych).
Zawartość składników nierozpuszczalnych w CS jest to praktycznie pewna ilość koksu oraz ciał obcych w badanym produkcie.
Wyniki podaje się w procentach.

Oznaczanie przeprowadza się według PN/C-04082.
Oznaczanie temperatury łamliwości. Temperatura łamliwości jest to temperatura, w której asfalt traci plastyczność i staje się kruchy. W oznaczeniu przeprowadzonym według normy w laboratorium jest to najwyższa temperatura, w której cienka warstewka asfaltu o ustalonych wymiarach pęka przy wygięciu w dokładnie ustalonych warunkach.
Wyniki podaje się w C. Oznaczanie przeprowadza się według PN/C-04130 (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !