Blog

01.09.2021

Ciężar własny odnośnych budowli

W artykule znajdziesz:

Ciężar własny odnośnych budowli

Ciężar własny odnośnych budowli

Ciężar własny odnośnych budowli należy wyznaczać na podstawie ich projektów. W obliczeniach budowli morskich należy uwzględnić ciężary obiektów posadowionych bezpośrednio na danej budowli, a także tych wszystkich obiektów płytko posadowionych, których fundamenty (lub obciążona towarem podłoga) mogą wywierać wpływ na powiększenie się parcia gruntu na budowlę lub na stateczność budowli (program uprawnienia budowlane na komputer). Gdy brak jest projektów, a chodzi o budowle istniejące już od dłuższego czasu (np. przy przebudowie budowli morskich w ich sąsiedztwie), to obliczenia należy oprzeć na szczegółowej inwentaryzacji, czyli pomiarze stanu istniejącego.

Wartości obciążeń jednostkowych gruntu pochodzących od budowli portowych, a także od niektórych innych urządzeń, pojazdów itp. Dane te mogą być pożyteczne dla orientacji w czasie opracowywania założeń do projektów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Projektowanie portów morskich, umocnień brzegowych lub poszczególnych budowli morskich często stawia problemy, których poprawne rozwiązanie na drodze wyłącznie teoretycznej jest niemożliwe. W takich wypadkach projektant opierał się do niedawna najczęściej na doświadczeniu własnym lub obcym, wykorzystując w swym projekcie obserwacje poczynione na innych obiektach, znajdujących się w podobnych warunkach co i obiekt przez niego projektowany (uprawnienia budowlane).

Rzadko się jednak zdarzało, aby analogia pomiędzy tymi obiektami była zupełna i nigdy nie można było wykluczyć związanego z tym ryzyka. Wiedząc o tym ryzyku, projektanci zabezpieczali się przed nim przez stosowanie zwiększonego współczynnika bezpieczeństwa, który zresztą zwykle był ukryty. Wyrażało się to na przykład w przyjmowaniu pewnych wymiarów budowli jak gdyby „na oko”, mocniejszych niż by tego wymagała teoria, lub w poszukiwaniu dodatkowych zabezpieczeń.
W ostatnich latach rozwinęła się na wielką skalę (zapoczątkowana zresztą już w drugiej połowie XIX wieku) szczególna dziedzina badań hydraulicznych, która może zastąpić w pewnej mierze projektantowi zarówno teorię, tam gdzie ta nie wystarczy, jak i doświadczenie, o które bardzo nieraz trudno. Dziedzinę tę stanowią badania modelowe (program egzamin ustny).

Badania modelowe

Badania modelowe polegają na odtworzeniu w skali zmniejszonej projektowanego obiektu oraz warunków, w jakich ma się on w przyszłości znajdować. Skala powinna być tak dobrana, aby pozwalała na ogarnięcie całości rozpatrywanego problemu. Warunki muszą być sprowadzone do kilku prostych schematów, aby można je było odtworzyć w sposób możliwie łatwy (opinie o programie). Obserwacja zachowania się modelu w stworzonych warunkach pozwala na wyciągnięcie wniosków co do zachowania się obiektu, który ten model odtwarza.

Muszą być przy tym zachowane pewne reguły dotyczące skali odtworzenia zarówno samego modelu, jak i czynników na niego działających.
Reguły te opierają się na tzw. prawach podobieństwa, które nie są jednakowe dla wszystkich czynników i dobierane są stosownie do okoliczności.
Badania modelowe prowadzi się w laboratoriach krytych bądź otwartych, zależnie od rozmiarów modelu.
Koszt badań modelowych bywa różny, zależnie od tego, co chce się badać, i jest zwykle dość wysoki, przewyższając często koszt wykonania graficznej i opisowej części dokumentacji projektowej (segregator aktów prawnych).

Mimo to, badania te, dając ściślejsze odpowiedzi na pytania na innej drodze nierozwiązalne lub rozwiązalne z dużym marginesem niepewności, pozwalają często na wprowadzenie do projektu znacznych oszczędności w stosunku do rozwiązań jakie by można zaprojektować bez nich. Ponadto (i to jest może jeszcze ważniejsze), badania modelowe pozwalają wybrać rozwiązanie właściwsze pod wielu względami, a więc w konsekwencji efektywniejsze zarówno technicznie, jak i ekonomicznie, niż te, które można by wybrać, nie mając do dyspozycji wyników tych badań (promocja 3 w 1).

Z tych wszystkich względów badania modelowe stały się dziś powszechnie uznanym instrumentem projektowania, tak że obecnie w krajach o wysoko rozwiniętej technice nie ma poważniejszej inwestycji hydrotechnicznej, której by uprzednio szczegółowo nie zbadano pod wszystkimi możliwymi aspektami w laboratorium na modelu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami